| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Jak rozliczyć zaliczkę przy użytkowaniu wieczystym

Jak rozliczyć zaliczkę przy użytkowaniu wieczystym

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług. W konsekwencji przychód powstanie z chwilą wystawienia faktury na zaliczkę lub jej uregulowania.

 

Przychodami osób prawnych są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Do przychodów zalicza się również wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Regulacje te zawarte są w art. 12 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), dalej ustawa o CIT.

Powstanie przychodu

Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

- wystawienia faktury albo

- uregulowania należności.

Istotne regulacje zawarte są w art. 12 ust. 3c ustawy o CIT. Jak wynika z tych przepisów, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Warto również pamiętać o unormowaniach zawartych w art. 12 ust. 3d ustawy o CIT. Według tych regulacji, wspomniany przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3e ustawy o CIT, w przypadku otrzymania przychodu, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Wpłaty na poczet dostawy

Stosownie do postanowień zawartych w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 i ust. 3a, przychód w podatku dochodowym powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności.

W ustawie o CIT wyraźnie wyodrębniono zdarzenia będące źródłem powstania obowiązku podatkowego. Przychód w podatku dochodowym powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Umowa zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz związanego z nim prawa własności budynków i urządzeń posadowionych na użytkowanym gruncie jest umową zbycia prawa majątkowego. Ponadto do przeniesienia prawa dochodzi na mocy zgodnych oświadczeń stron umowy złożonych w odpowiedniej formie. Nie jest zatem właściwe przyjęcie jako momentu powstania obowiązku podatkowego dnia wydania rzeczy. Przepis w tej kwestii dotyczy wydania towarów handlowych w obrocie gospodarczym, a nie prawa wieczystego użytkowania gruntu, które jako prawo majątkowe winno być traktowane odrębnie.

Zaliczki i przedpłaty

Wykładnia gramatyczna art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT prowadzi do wniosku, że zaliczki nie stanowią przychodu tylko w przypadku, gdy zostały pobrane lub zarachowane na poczet dostawy towarów oraz świadczenia usług. W art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT nic nie mówi się o zaliczkach i przedpłatach na nabycie praw majątkowych. Prowadzi to do wniosku, że w razie zbycia praw majątkowych otrzymana zaliczka może być przychodem dla celów podatku dochodowego. Tym samym znajdzie zastosowanie przepis ogólny, czyli art. 12 ust. 3a ustawy o CIT.

Zatem przychód powstanie w momencie zbycia prawa majątkowego (co w przypadku zaliczki nie będzie miało oczywiście zastosowania), ale nie później niż w dniu: wystawienia faktury (na zaliczkę) albo uregulowania należności (części należności lub zaliczki). Moment powstania przychodu jest odrębnie wymieniony dla zbycia prawa majątkowego, wskazując tym samym, że mieści się ono w innej kategorii niż usługi i dostawa towarów. Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się np. budynek, nie jest według przepisów ustawy o CIT ani dostawą towarów, ani świadczeniem usług. Dlatego przychód powstanie z chwilą wystawienia faktury na zaliczkę lub jej uregulowania - wpłaty zaliczki. W takim przypadku ma zastosowanie zasada ogólna wyrażona we wspomnianym art. 12 ust. 3a ustawy o CIT.

CO STANOWI PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI

Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

NADRZĘDNY CHARAKTER UŻYTKOWANIA GRUNTU

Kodeks cywilny nadał prawu wieczystego użytkowania gruntu nadrzędny charakter w stosunku do prawa własności budynków na tym gruncie, co oznacza, że prawem głównym jest prawo wieczystego użytkowania, a prawem związanym (podrzędnym) jest prawo własności budynków i urządzeń. Użytkowanie wieczyste gruntu nie może być przedmiotem obrotu prawnego odrębnym od prawa własności budynków wzniesionych na tym gruncie, i odwrotnie, to ostatnie prawo nie może być przedmiotem obrotu prawnego odrębnym od prawa użytkowania wieczystego. Zatem zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz związanego z nim prawa własności budynków i urządzeń posadowionych na użytkowanym gruncie stanowi zbycie prawa majątkowego - niebędące w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ani dostawą towarów, ani świadczeniem usług.

Wyjaśnienia naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 24 kwietnia 2007 r., nr ZD-2/423-29-7/07


KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 12 ust. 1-3e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »