| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Zmiany w VAT od 1 maja i od 1 lipca 2008 r.

Zmiany w VAT od 1 maja i od 1 lipca 2008 r.

Zmiany w VAT - według opracowanych przez Ministerstwo Finansów dwóch projektów zmian do ustawy o VAT - wchodzą w życie: mała nowelizacja od 1 maja 2008 r., natomiast duża nowelizacja ustawy o VAT - 1 lipca 2008 r.

Od 1 lipca 2008 r. w Polsce ma zostać wprowadzona szczególna regulacja stosowana w większości państw członkowskich wobec towarów przemieszczanych do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w innym państwie członkowskim. Do ustawy o VAT zostanie w związku z tym wprowadzona nowa definicja „magazynu konsygnacyjnego”, określającego, że za magazyn taki może być uznane wyodrębnione miejsce dla przechowywania towarów, które przesuwane są przez podatnika dla konkretnego innego podatnika w innym państwie członkowskim.

Z magazynu tego towary może pobierać według potrzeb wyłącznie jeden odbiorca (ang. call-off-stock). Należy zaznaczyć, że dostawa tych towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel) następuje w momencie pobrania tych towarów przez odbiorcę (nabywcę). Proponowane rozwiązania uproszczą rozliczenie tego rodzaju transakcji zarówno przy towarach przywożonych do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium Polski, jak i towarów wywożonych do takiego magazynu położonego na terytorium innego państwa członkowskiego. Podstawową cechą tych uproszczeń będzie uznanie, że przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium Polski spowoduje powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i dostawy towarów u polskiego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Natomiast przy przemieszczaniu towarów do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium innego państwa członkowskiego rozpoznawanie obowiązku podatkowego w tych transakcjach będzie następowało według reguł podatkowych obowiązujących w tym innym państwie członkowskim. Takie rozwiązanie pozwoli w tych transakcjach na zwolnienie z obowiązku rejestracji dla podatku od towarów i usług podatników podatku od wartości dodanej z tytułu przemieszczenia własnych towarów oraz dokonania dostawy tych towarów na terytorium Polski (czynności te zostaną bowiem rozpoznane jako WNT u polskiego podatnika). Uwolni również podatników podatku od towarów i usług (jeżeli tego typu regulacje przewiduje również inne państwo członkowskie) z obowiązku rejestracji dla podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim (dla możliwości zastosowania stawki 0 proc. przy przemieszczaniu własnych towarów podatnik nie będzie już musiał wskazywać przyznanego mu numeru VAT w innym państwie członkowskim - poda bowiem numer VAT nabywcy tych towarów).

Uwzględniając symetrię opodatkowania, opodatkowaniu VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych będzie z jednej strony podlegać wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, z drugiej zaś - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, przy czym obie te czynności muszą być realizowane, co do zasady, za wynagrodzeniem.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, warunkiem uznania dostawy towarów wywożonych do innego państwa członkowskiego za WDT jest zgłoszenie zamiaru dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i zarejestrowanie jako podatnik VAT UE. Tymczasem - w świetle ustawy - istnieją co najmniej trzy przesłanki rejestracji dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych: chęć dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów oraz świadczenie usług, dla których miejscem opodatkowania jest inny kraj Wspólnoty, którego numerem identyfikacyjnym posłużył się usługobiorca. Formularz rejestracyjny na potrzeby rejestracji do VAT UE zawiera trzy odrębne pola odpowiadające trzem wskazanym powyżej przesłankom rejestracji. Proponowana zmiana ma na celu ułatwienie rozliczeń wewnątrzwspólnotowych dla podatników. Na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych uzyskanie numeru identyfikacji z przedrostkiem PL, niezależnie od przyczyn rejestracji, powinno być wystarczające (z punktu widzenia wymogów rejestracyjnych) dla uznania danej transakcji za WDT.

Rozwiązano kwestię dotyczącą zwrotu różnicy podatku w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, a także zwrotu tej różnicy osobom fizycznym, wynikającej z rozliczenia za okres, w którym podmioty te były podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Do usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki, dla których miejscem ich opodatkowania jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone, dodano usługi do nich podobne, takie jak targi i wystawy, w tym usługi świadczone przez organizatorów tych usług oraz usługi pomocnicze do tych usług.

Rozwieje to wątpliwości co do zgodności obecnego przepisu z VI dyrektywą (obecnie Dyrektywą VAT 2006/112/WE), które to wątpliwości zostały podniesione przez Komisję Europejską w postępowaniu o naruszenie przepisów wspólnotowych w trybie art. 226 TWE. Zmiana ta jest również związana z dostosowaniem przepisów do orzecznictwa ETS w sprawie C-114/05.

Ponadto, miejscem opodatkowania wszystkich usług doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych i im podobnych, w tym również do tych, które obecnie są identyfikowane przy pomocy PKWiU (m.in. usług doradztwa w zakresie oprogramowania - PKWiU 72.2), będzie miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności - stały adres lub miejsce zamieszkania.

Doprecyzowanie to - bez względu na symbol PKWiU - zmierza do uniknięcia wątpliwości w związku z definiowaniem usług doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych i im podobnych na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o VAT przez odwołanie się do klasyfikacji statystycznych. Zmiana ta powinna przyczynić się do rozwiania wątpliwości co do zgodności obecnego przepisu z Dyrektywą VAT 112/2006/WE, które to wątpliwości zostały podniesione przez Komisję Europejską w postępowaniu o naruszenie przepisów wspólnotowych w trybie art. 226 TWE.

Stworzona także zostanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych możliwość określania w drodze rozporządzenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, imporcie towarów i WNT w sposób inny niż to wynika z regulacji ustawowej. Należy zaznaczyć, iż obecnie taka możliwość istnieje jedynie przy określaniu miejsca świadczenia usług. Przesłanki zawarte w upoważnieniu ustawowym pozwalają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych korzystać z przysługującego prawa w ściśle określony sposób, proponowane rozszerzenie tego upoważnienia jest uzasadnione szczególnymi przypadkami, dla których zmiana o charakterze ustawowym wydaje się być nieadekwatna lub/i, które wymagają szybkiego wprowadzenia (dostosowania) nowych regulacji z uwagi na prawo Unii Europejskiej. Przykładem może tutaj być decyzja Rady dotycząca odstępstwa w zakresie miejsca świadczenia w związku z budową i utrzymaniem granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych na granicy z Republiką Federalną Niemiec.

Proponuje się, aby przepisy projektowanej ustawy weszły w życie 1 lipca 2008 r., z wyjątkiem przepisów wprowadzających zwolnienie dla budynków, budowli lub ich części po pierwszym zasiedleniu (innych niż przeznaczone na cele mieszkaniowe), dla których proponuje się wejście w życie od 1 stycznia 2009 r.

Jednocześnie proponuje się, aby przepis upoważniający do wydania nowych załączników do ustawy - uwzględniających to, że nie jest już wydawana Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN) i klasyfikacja towarów następuje na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 362658/87 - był stosowany od dnia ogłoszenia ustawy, tak aby minister właściwy do spraw finansów publicznych wydał stosowny akt wykonawczy do dnia wejścia w życie przepisów ustawy.

Ponadto zakłada się, że przepisy skracające terminy zwrotu podatku wejdą w życie 1 października 2008 r., z uwagi na duże skutki budżetowe, które za sobą pociągają, a które nie były ujęte w budżecie na 2008 r.

Podstawa prawna:

ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK