Błędy na fakturze - termin płatności i wyrażona słownie kwota należności

Ostatnia aktualizacja: 2013-03-05
Autor: Anna Potocka
Źródło: Biuletyn VAT

Co zrobić w sytuacji, gdy moja faktura sprzedażowa ma nieprawidłowo określony termin płatności? Handlowiec wystawił fakturę z terminem płatności 14 dni, natomiast pieniądze od klienta już dotarły i faktura powinna mieć adnotację „zapłacona”. Czy trzeba korygować taką pomyłkę?


A co w przypadku, gdy otrzymaliśmy fakturę VAT, na której kwota słownie i kwota cyfrowo nie są takie same. Czy mogę do takiej faktury wystawić notę korygującą, czy musi być to faktura korygująca wystawiona przez wystawcę faktury?

RADA

W obu przypadkach korekta może być dokonana jedynie w formie faktury korygującej. Zasadne jest dokonanie korekty terminu płatności na fakturze, jeżeli ma on wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedaży.

UZASADNIENIE

Nieprawidłowy termin płatności na fakturze może zostać skorygowany fakturą korygującą. Wprawdzie jego wskazanie na fakturze nie jest obligatoryjne, jednak dla niektórych czynności może on wyznaczać moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedaży.

W katalogu danych określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur, jakie powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż, termin płatności nie został umieszczony. Zasadniczo może być on ustalony na podstawie zawartej umowy albo wykazany na fakturze VAT (mimo że jego określenie nie jest obligatoryjne).

Jego wskazanie na fakturze może mieć jednak szczególne znaczenie w przypadku dokumentowania usług określonych w art. 19 ust. 13 ustawy o VAT, dla których obowiązek podatkowy wyznacza m.in. termin płatności. Ma on zatem istotne znaczenie dla prawidłowego rozliczenia VAT u sprzedawcy. Nabywca natomiast nie jest nim związany przy określeniu momentu odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury (z wyjątkiem faktur za media).

Z tego względu uprawnionym do jego skorygowania jest wyłącznie wystawca faktury.

Samochód służbowy, telefon i laptop przychodem menedżera

Ubezpieczenie OC członków zarządu spółek kapitałowych

Faktury korygujące służą do poprawiania błędów w części zasadniczej faktury, tj. takich, które określane są przez dostawcę towaru lub usługi, i dotyczą: przedmiotu sprzedaży, jego ceny i wartości, stawki opodatkowania, kwoty podatku oraz wszelkich informacji w innych pozycjach faktury, do których wykazania na fakturze jest zobowiązany jej wystawca.

Generalnie może nią skorygować każdą zawartą w fakturze informację. Uprawnienia takiego nie ma natomiast nabywca. Zakres korekty faktury notą korygującą jest znacznie ograniczony. Może on dotyczyć jedynie takich informacji, które wiążą się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą, oznaczeniem towaru lub usługi.

Dlatego też nabywca nie ma możliwości ingerowania w moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Natomiast błędny termin płatności nie wpływa zasadniczo na prawo do odliczenia VAT, chyba że są to faktury za media.

Termin płatności na fakturze może być skorygowany jedynie fakturą korygującą, ponieważ w przypadku niektórych czynności wyznacza on moment powstania obowiązku podatkowego u wystawcy faktury. Nabywca natomiast nie ma prawa ingerencji w moment jego powstania.

 

Podobna sytuacja ma miejsce odnośnie do nieprawidłowo wpisanej słownie na fakturze kwoty należności. W aktualnym stanie prawnym przepisy nie wymagają określania jej na fakturze. Wyjątkiem są faktury dokumentujące nabycie produktów rolnych oznaczone jako faktura VAT RR, na których wymagane jest określenie kwoty należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie.

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur notą korygującą nie mogą być korygowane pomyłki w pozycjach faktury określone w § 5 ust. 1 pkt 8–15, czyli generalnie odnoszące się do wartości liczbowych faktury, w tym również kwoty należności ogółem. Firma nie może zatem dokonać tego sprostowania notą korygującą. Jeżeli jednak w otrzymanej przez firmę fakturze kwota należności wyrażona cyfrowo jest prawidłowa, to stanowi ona podstawę do odliczenia VAT, nawet wówczas, gdy sprzedawca nie dokona jej korekty.

Błędne podanie na fakturze kwoty należności ogółem wyrażonej słownie może być skorygowane jedynie fakturą korygującą. Ze względu na to, że wymóg jej podawania na fakturze nie jest obligatoryjny (z wyjątkiem faktur VAT RR), jeżeli kwota ogółem należności wyrażona cyfrowo na fakturze odpowiada rzeczywistej wartości sprzedaży, pomyłka tego rodzaju nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia VAT z otrzymanej faktury.

 

Podstawa prawna:

- art. 106 ust. 1, art. 118 ust. 2 pkt 12 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 35;

- § 5 ust. 1, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 68, poz. 360; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1428.

Anna Potocka

ekspert w zakresie VAT

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?