http://ksiegowosc.infor.pl/vat-2014/142780,Kwartalne-rozliczenie-VAT-w-2014-r.html

Kwartalne rozliczenie VAT w 2014 r.


Ostatnia aktualizacja: 2014-09-18
Źródło: Biuletyn VAT

Zasadą jest, że VAT rozliczamy za okresy miesięczne. Można jednak zmienić ten podstawowy okres rozliczeniowy, przyjmując kwartalną metodę rozliczania VAT. Mamy też wybór co do sposobu kwartalnego rozliczenia. Dlatego przedstawiamy krok po kroku, jak wybrać kwartalne rozliczenie.

Zobacz ujednolicony tekst aktu prawnego: USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ściągi księgowego - PDFhttp://sklep.infor.pl/sciagi-ksiegowego---pdf--wersja-elektroniczna-.htmlhttp://sklep.infor.pl/okladki/31/13/47/311347.png29.90Publikacja zawierająca 21 instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Każda firma musi …59.90jesienna-promocja-id10088NOWOŚĆ! Ściągi księgowego - PDF


Od 1 października 2013 r. obowiązują regulacje, według których nie mogą się rozliczać kwartalnie podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach (w okresie IV kwartał 2013 - III kwartał 2014 warunku tego nie rozpatrujemy) dokonali dostawy towarów „wrażliwych” (zał. nr 13 do ustawy), chyba że łączna wartość tych dostaw, bez kwoty podatku, nie przekroczyła w żadnym miesiącu z tych okresów kwoty 50 000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, to nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku.

Kwartalnie mogą się rozliczać podatnicy dokonujący dostawy paliwa (poz. 10, zał. nr 13 do ustawy o VAT) bez względu na wysokość obrotów, jeżeli:

1) dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów,

2) dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

Zobacz wskaźnik: Mały podatnik VAT


Gdy ustalimy, że możemy się rozliczać kwartalnie, musimy ustalić nasz status. Sposób rozliczenia kwartalnego zależy bowiem od tego, czy posiadamy status małego podatnika. Znany jest już limit, który pozwala na ustalenie, czy podatnik będzie miał status małego podatnika w 2014 r. Kurs euro 1 października, na podstawie którego ustala się limity na przyszły rok, wyniósł 4,2230 zł.

W 2014 r. status małego podatnika będzie przysługiwał podatnikowi VAT:

• u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w 2013 roku podatkowym kwoty 5 068 000 zł (1 200 000 euro),


• prowadzącemu przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającemu funduszami inwestycyjnymi, będącemu agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2013 r. kwoty 190 000 zł (45 000 euro).


Gdy ustalimy, czy posiadamy status małego podatnika, należy wybrać kwartalne rozliczenie. Jeżeli mamy status małego podatnika, możemy wybrać między rozliczeniem kasowym a „zwykłym” rozliczeniem kwartalnym. Gdy nie mamy takiego statusu, wtedy wyboru nie ma.


Kto musi przejść na księgi rachunkowe od 2014 r.

Kontrola podatkowa - prawa i obowiązki podatnika


Przedstawiamy, czym się różnią te sposoby rozliczeń:

Czego dotyczy

Podmiot posiadający status małego podatnika

Podmiot bez statusu małego podatnika

Sposób rozliczenia kwartalnego

rozliczenie kasowe

rozliczenie kwartalne

rozliczenie kwartalne

Kiedy trzeba złożyć pisemne zawiadomienie do urzędu

w terminie do końca miesiąca poprzedzającego kwartał, za który będzie stosowana metoda kasowa

najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności

najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności

Na jakim formularzu należy złożyć zawiadomienie

VAT-R

VAT-R

VAT-R

Jak ustalamy obowiązek podatkowy

Zasady szczególne - art. 21
ustawy, według którego w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz:

zarejestrowanego podatnika VAT czynnego - obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty

podmiotu innego niż zarejestrowany podatnik VAT czynny (np. podatnika zwolnionego z VAT lub osoby, która nie jest podatnikiem) - obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi

Zasady ogólne, jak podatnicy rozliczający się za okresy miesięczne - art. 19 ustawy (art. 19a ustawy od 1 stycznia 2014 r.)

Zasady ogólne, jak podatnicy rozliczający się za okresy miesięczne - art. 19 ustawy (art. 19a ustawy od 1 stycznia 2014 r.)

Jak ustalamy termin odliczenia VAT

Zasady szczególne - art. 86 ust. 16 ustawy

Prawo do odliczenia VAT przysługuje w rozliczeniu za kwartał, w którym podatnik uregulował całą należność lub część należności. Uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności.

Odliczenie podatku naliczonego nie może nastąpić wcześniej niż z dniem otrzymania faktury

Zasady ogólne, jak podatnicy rozliczający się za okresy miesięczne - art. 86 ust. 10 ustawy 

Zasady ogólne, jak podatnicy rozliczający się za okresy miesięczne - art. 86 ust. 10 ustawy

Jaki jest termin wystawiania faktur

Zasady ogólne, jak podatnicy rozliczający się za okresy miesięczne - § 9-11 rozporządzenia w sprawie faktur.

Faktura musi mieć dodatkowo oznaczenie „metoda kasowa”

Zasady ogólne, jak podatnicy rozliczający się za okresy miesięczne - § 9-11 rozporządzenia w sprawie faktur

Zasady ogólne, jak podatnicy rozliczający się za okresy miesięczne - § 9-11 rozporządzenia w sprawie faktur

Rodzaj składanych deklaracji i termin ich składania

VAT-7K za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale

VAT-7K za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale

VAT-7D za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale

Czy wpłacamy zaliczki za okresy miesięczne

Nie

Nie

Tak

Jaki jest termin zapłaty podatku

Za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego

Kiedy można zrezygnować z kwartalnego rozliczenia

Nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczano się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosowano tę metodę

Nie wcześniej niż po upływie 4 kwartałów, za które podatnicy składali deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji

zamknij oknoNastępny artykuł

VAT 2014 - moment powstania obowiązku podatkowego