Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Jak prawidłowo sporządzić PIT-40, PIT-11 i PIT-8B

PIT-11 a świadczenia socjalne

Czy pracodawca powinien wystawić PIT-11 z tytułu wypłacanych pracownikowi świadczeń socjalnych i w jakiej pozycji powinien to wpisać? Czy jako inne źródła, czy jako wynagrodzenia ze stosunku pracy?

Płatnicy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11). Płatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zakłady pracy), do których obowiązków należy obliczanie, pobieranie oraz przekazywanie na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody w szczególności ze stosunku pracy.
Za przychody ze stosunku pracy uznać należy wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności dochodem z tego źródła są świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Definicja przychodów ze stosunku pracy jest bardzo szeroka i zasadniczo wszelkie korzyści otrzymane przez pracownika od pracodawcy są traktowane jak przychody ze stosunku pracy. Tę szeroką definicję rozbudowuje jeszcze praktyka organów podatkowych. Jeżeli zatem świadczenia socjalne ponoszone są na rzecz pracowników podatnika i nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21, to ich wartość doliczyć należy do wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wykazać w poz. 34 informacji PIT-11/8B.

 Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?