Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Niezbędnik » Terminarz » Terminarz
Pamiętaj!
 
 
 
 
 
 
1
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 

Pamiętaj!

16.04.2012
- Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
- Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec lub I kwartał 2012 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)- Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników- Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
20.04.2012
- Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
• osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
• jednostki sektora finansów publicznych:
a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
c) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
d) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
• firmy inwestycyjne:
a) prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne)
b) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
• pozostałych rezydentów:
a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
c) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
d) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)- Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
- Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
- Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
- Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
- Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
- Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z) za marzec

 
Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?