zamknij okno Następny artykuł

Jak ustalić wartość początkową lokalu przeznaczonego do wynajęcia

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Obrót gospodarczy » Fundacje i stowarzyszenia » Obrót gospodarczy

Ewidencja przychodów z tytułu dotacji - umiejscowienie w rachunku wyników

Ostatnia aktualizacja: 2007-08-29
Autor: Katarzyna Marszałek
Źródło: Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit Nr 007/2007 z dnia 2007-07-01
Dotacje dla bardzo wielu organizacji stanowią podstawowe źródło przychodów przeznaczanych na działalność statutową. Stosowane metody ewidencji przychodów z tytułu dotacji powinny zostać opisane w zasadach (polityce) rachunkowości danego podmiotu gospodarczego.

Ustawa o rachunkowości dzieli przychody na cztery podstawowe grupy:

1) przychody działalności podstawowej (tj. operacyjnej lub statutowej),

2) pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki,

3) przychody finansowe (np. z tytułu sprzedaży aktywów finansowych, należnych dywidend od akcji i udziałów, dodatnich różnic kursowych, odsetek itp.),

4) zyski nadzwyczajne, tj. powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody związane z: przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.

Takie brzmienie przepisów powoduje, że otrzymane dotacje do przychodu, które w odróżnieniu od dotacji do aktywów są przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności (dotacje podmiotowe), należałoby, co do zasady, zaliczać do pozostałych przychodów operacyjnych.

Dotacje to podstawa

Pamiętać jednak należy, że dla wielu organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej przychody z dotacji są przeważającą częścią przychodów. W pewnych okresach działalności dotacje są wręcz jedynym źródłem przychodów. Umiejscowienie więc przychodów z tego tytułu w rachunku wyników w części związanej z pozostałą działalnością operacyjną powoduje powstanie określonych konsekwencji.Strona
1
2 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?