zamknij okno Następny artykuł

Czy bezumowne korzystanie z cudzej własności podlega podatkowi VAT

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Obrót gospodarczy » Inne » Obrót gospodarczy

Wkład własny partnera w księgach administratora

Ostatnia aktualizacja: 2007-07-30
Autor: Katarzyna Marszałek
Źródło: Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit Nr 007/2007 z dnia 2007-07-01
Czy wkład własny zagranicznego partnera do projektu muszę zaksięgować w naszych księgach? Nadmieniam, że my w całości rozliczamy projekt i na nasze konto wpłynęła dotacja. Udział partnera w projekcie stanowił część jego wkładu własnego i określoną kwotę dotacji, którą my przekazaliśmy partnerowi. Jak mam zaksięgować wkład własny partnera, aby nasze księgi były zgodne z harmonogramem projektu?

W przypadku realizacji projektu dotowanego w partnerstwie umowę o dotację podpisuje jednostka będąca administratorem w projekcie. Administrator otrzymuje środki pieniężne, które następnie przekazuje partnerowi. Partner powinien wystawić dokument, w którym określa wartość poniesionych wydatków podlegających refundacji ze środków przyznanej dotacji. Dokument ten powinien zostać ujęty w księgach administratora jako podstawa do zapłaty (przekazania środków z dotacji) partnerowi.

Większość dotacji unijnych przyznawana jest pod warunkiem wniesienia do projektu dotowanego wkładu własnego jednostki otrzymującej dotację (realizującej projekt unijny).

Przykład

Łączny koszt realizowanego projektu wynosi 100 000 zł. Zgodnie z zawartą umową jednostka otrzyma dotację w kwocie 90 000 zł (90%). Pozostałą część (10%) jednostka musi pokryć z własnych środków.

Wkładem własnym mogą być przede wszystkim środki pieniężne, którymi jednostka będzie finansowała zakupy związane z realizacją projektu. Wkład własny może być również wniesiony w postaci obrotowych aktywów rzeczowych (towary, materiały, wyroby gotowe itp.). Wniesienie takiego wkładu (zarówno pieniężnego, jak i rzeczowego) podlega ewidencji w księgach rachunkowych. Przy czym ewidencja ta następuje w wyniku standardowych księgowań operacji gospodarczych, np.:

l ewidencja księgowa faktury (rachunku) dokumentującej zakupy towarów lub usług niezbędnych do realizacji projektu,

l lista płac pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu,

l zapłata za ww. towary lub usługi bądź wypłata wynagrodzeń dokonywana z własnych środków pieniężnych stanowiących wkład własny,

l przekazanie na cele projektu rzeczowych aktywów obrotowych stanowiących wkład własny (np. przekazanie z magazynu materiałów w postaci segregatorów, skoroszytów i papieru dla celów opracowania materiałów szkoleniowych związanych z realizacją dotowanego projektu).Strona
1
2
3 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?