| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - kaucja dla zamawiającego

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - kaucja dla zamawiającego

Z jakich form zabezpieczenia może skorzystać zamawiający? Kiedy i w jakiej wysokości wykonawca wnosi zabezpieczenie? Czy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia i w jakich przypadkach? Odpowiedzi na te pytania poparte są praktycznymi przykładami.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jeżeli wykonawca jest gwarantem, także na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Jest więc rodzajem kaucji przekazywanej zamawiającemu przez wykonawcę w celu zabezpieczenia roszczeń, które mogą powstać w związku z umową w sprawie zamówienia publicznego.

Zasadą przyjętą w ustawie z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp) jest fakultatywność żądania zabezpieczenia. Obowiązek powstaje jedynie w przypadkach ściśle określonych w upzp (patrz tabela).

Tabela. Okoliczności powodujące obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zamawiający może jednak nawet w wymienionych w tabeli przypadkach podjąć samodzielnie decyzję o odstąpieniu od żądania zabezpieczenia, jeżeli zaistnieje wyjątkowa sytuacja powodująca, że żądanie zabezpieczenia mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczący wzrost cen ofert.

Zapamiętaj!

Na odstąpienie od żądania zabezpieczenia, nawet gdy jest ono obowiązkowe, nie jest wymagana zgoda Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wysokość zabezpieczenia

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustalana jest w stosunku procentowym (od 2% do 10%) do:

• ceny całkowitej podanej w ofercie (tj. ceny brutto uwzględniającej podatek),

• maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

Wyjątkiem od powyższego jest dopuszczalność wniesienia za zgodą zamawiającego zabezpieczenia w wysokości 30% jego ostatecznej wartości (mieszczącej się w przedziale od 2% do 10%), ale może to dotyczyć tylko zamówień, których okres realizacji jest dłuższy niż rok i po spełnieniu dodatkowych wymagań (art. 150 ust. 4 upzp).

Regulacje te mają charakter kompletny i nie mogą być zmienione wolą stron, a tym bardziej samego zamawiającego. Ustalenie przez zamawiającego wartości zabezpieczenia, np. w wysokości 100% ceny oferty (wynagrodzenia wykonawcy brutto), jest zatem niezgodne z upzp.

Zamawiający powinien podać wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (np. wysokość) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przykład

Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia wyższej niż 5 150 000 euro. Ze względu na wartość miał obowiązek żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, której cena wynosiła równowartość kwoty 6 200 000 euro. W jakiej wysokości można ustalić zabezpieczenie?

Zabezpieczenie można ustalić na poziomie 5%. Będzie ono wynosiło 310 000 euro.

Formy zabezpieczenia

Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej lub kilku następujących formach:

• pieniądzu (wpłacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego),

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

• gwarancjach bankowych,

• gwarancjach ubezpieczeniowych,

• poręczeniach udzielanych przez podmioty wymienione w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i który został wezwany do zawarcia umowy, ma prawo wyboru i to od jego decyzji zależy, w jakiej formie wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zapamiętaj!

Jakiekolwiek sposoby ograniczania swobody wykonawcy w zakresie wyboru formy zabezpieczenia mogą być podstawą skutecznego protestu. Zamawiający naruszy przepisy, np. dokonując zastrzeżenia, że zabezpieczenie może być wniesione przez wykonawcę tylko w pieniądzu albo tylko w formie nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie zamawiającego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Za zgodą zamawiającego

Zamawiający ma możliwość wykorzystania także innych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Może je jednak zastosować tylko wtedy, gdy na to wyrazi zgodę zamawiający. Dotyczy to zabezpieczenia w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, a także ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Termin wniesienia zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej wraz z jej zawarciem. Wskazuje na to m.in. przepis art. 94 ust. 2 upzp, zgodnie z którym, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Niewniesienie zabezpieczenia jest traktowane w upzp na równi z uchylaniem się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pośrednio dopuszczalność zawarcia umowy po ustanowieniu zabezpieczenia potwierdza przepis art. 46 ust. 1 upzp, nakazujący zamawiającemu niezwłoczny zwrot wadium, jeżeli zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK