| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Podatnicy i zakres opodatkowania > Przekazanie składników rzeczowych majątku likwidowanej spółki akcyjnej jej akcjonariuszowi (osobie prawnej) – skutki w CIT

Przekazanie składników rzeczowych majątku likwidowanej spółki akcyjnej jej akcjonariuszowi (osobie prawnej) – skutki w CIT

Dochody (przychody) otrzymane w związku z likwidacją spółki kapitałowej (Sp. z o.o. lub S.A.) jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają, co do zasady, opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednak przy łącznym spełnieniu pewnych warunków, określonych w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, mogą być z tego podatku zwolnione.

Likwidacja spółek kapitałowych

Likwidacja spółek kapitałowych przebiega według ściśle określonych zasad regulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh). Stosownie do regulacji art. 474 § 1 i § 2 ksh podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonywanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut może określać inne zasady podziału majątku (art. 474 § 4 ksh).

Przywołane powyżej regulacje ksh nie przewidują wprost możliwości przekazania składników rzeczowych majątku likwidowanej spółki akcyjnej jej akcjonariuszowi – wskazuje się tutaj na powinność upłynnienia majątku. Co do zasady likwidatorzy spółki akcyjnej powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne) – art. 468 § 1 ksh.

Przekazanie majątku likwidowanej spółki akcyjnej jej akcjonariuszowi wywołuje dla obu stron (akcjonariusza oraz Spółki) określone skutki podatkowe.

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

Skutki podatkowe po stronie akcjonariusza (osoba prawna)

Jeżeli wspólnik jest osobą prawną, to dochód z podziału majątku likwidowanej spółki kapitałowej jest zaliczany do dochodów z udziału w zyskach osoby prawnej, o których mowa w art. 10 ustawy  z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT). Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki. 

W zakresie ustalenia wysokości przychodu z udziału w zyskach osób prawnych związanego z przekazaniem akcjonariuszowi rzeczowych składników majątku należy wskazać, że zastosowanie znajdzie regulacja art. 12 ust. 5 ustawy o CIT. Na tej podstawie wartość otrzymanych m.in. rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe (przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 września 2013 r. sygn. IBPBII/2/423-23/13/MW).

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej (art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT – przed 1 stycznia 2015 r. przedmiotowe wyłączenie w tożsamym zakresie było objęte regulacją art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT). Na tej podstawie dochodem (przychodem) akcjonariusza z tytułu likwidacji Spółki będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku otrzymanego w związku z jej likwidacją ponad koszt nabycia lub objęcia  akcji w Spółce.

 

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Skutki podatkowe po stronie spółki kapitałowej

Dochody (przychody) otrzymane w związku z likwidacją spółki kapitałowej jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 22 ust. 1 ustawy o CIT). Zgodnie jednak z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione zostaną łącznie warunki wymienione w tym przepisie tj.:

- wypłacającym jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (Spółka),

- uzyskującym ww. dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Polsce (lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

- spółka, uzyskująca ww. dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej, 

- spółka uzyskująca ww. dochody (przychody) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Niniejsza przesłanka zostanie spełniona pod warunkiem uzyskania przez Spółkę pisemnego oświadczenia w tej sprawie (art. 26 ust. 1f ustawy o CIT).

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest również posiadanie przez spółkę uzyskującą ww. dochody (przychody) udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te należności w wysokości nie mniejszej niż 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o CIT) oraz posiadanie tytułu własności tych akcji (art. 22 ust. 4d ustawy o CIT). Mając na uwadze, że uzyskanie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych jest związane z likwidacją Spółki zastosowania nie znajdzie regulacja art. 22 ust. 4b ustawy o CIT dopuszczająca możliwość spełnienia warunku obejmującego upływ okresu dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów/akcji po dniu uzyskania dochodów (przychodów).

W przypadku spełnienia ww. przesłanek wypłacany przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (wydania rzeczowych składników majątku w związku z likwidacją Spółki) będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania.

W przypadku nie spełnienia ww. przesłanek do zastosowania zwolnienia  likwidowana spółka kapitałowa, dokonując podziału majątku i wydania rzeczowych składników majątku,  będzie obowiązana jako płatnik, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, pobrać w dniu dokonania wypłaty (wydania rzeczy) zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.

Spółka będzie również zobowiązana do przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobierze podatek, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika. W tym samym terminie Spółka przekaże również podatnikowi informację o wysokości pobranego podatku (CIT-7). W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku Spółka jako płatnik będzie również zobowiązana do przesłania do właściwego urzędu skarbowego rocznej deklaracji podatkowej o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-6R).

Zmiany wprowadzone w zakresie podatku od towarów i usług od 1 lipca 2015 - Wyjaśnienia MF (PDF)

Zmiany w Prawie Pracy 2015 (Komplet 4 książek) + Kodeks pracy 2015 z komentarzem gratis

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

Partner merytoryczny

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Foryś

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK