| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Do 20 stycznia zdecyduj o formie opodatkowania w 2012 roku

Do 20 stycznia zdecyduj o formie opodatkowania w 2012 roku

Podatnicy, którzy chcą zmienić w 2012 roku formę opodatkowania dochodów swojej firmy, czy dochodów z prywatnego najmu (albo ci którzy zaczynają od początku 2012 r. taką działalność a nie chcą rozliczać się wg skali podatkowej) powinni złożyć do 20 stycznia odpowiednie pisemne oświadczenie do naczelnika swojego urzędu skarbowego. W tym samym terminie muszą zawiadomić urząd skarbowy podatnicy rozpoczynający od początku 2012 roku prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zaliczki miesięczne albo kwartalne

Zarówno podatnicy rozliczający się w formie skali podatkowej, jak i stawki liniowej 19% muszą wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek - w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jeśli przychód ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczył w poprzednim roku kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro lub podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej - może wpłacać zaliczki kwartalnie.

Rozpoczynając prowadzenie działalności w ciągu roku masz obowiązek, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek.

Jeśli podatnik kontynuuje działalność o wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek musi powiadomić naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 lutego.

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomisz w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Płacąc podatek według skali, czy według 19% stawki nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych w odniesieniu do zaliczek zarówno miesięcznych, jak i kwartalnych.

Zaliczki uproszczone w stałej wysokości

Ryczałt ewidencjonowany

Aby skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Chyba, że już w 2011 roku płaciłeś podatek w tej formie, to wtedy nie musisz nic robić, by utrzymać tą formę opodatkowania.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu trzeba złożyć w terminie do dnia 20 stycznia, a jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie roku – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Inne terminy obowiązują przy najmie prywatnym rozliczanym ryczałtem - o czym niżej.

Tu również nie potrzeba szczególnej formy – wystarczy złożyć takie oświadczenie w formie pisemnej. Jednak podatnik rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - może złożyć to oświadczenie wypełniając formularz CEiDG-1 na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Oświadczenie to będzie ważne również w latach następnych, chyba że podatnik postanowi zmienić formę opodatkowania i w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego poinformujesz o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W następnym roku prowadzenia działalności podatnik może korzystać z tej formy opodatkowania tylko wtedy, gdy jego przychody za rok poprzedni nie przekroczą 150 000 euro. (art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Jeśli przychody podatnika przekroczą kwotę 150 tys. euro w trakcie roku podatkowego, nie straci on w tym roku prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tak więc przedsiębiorcy kontynuujący działalność mogą opłacać ryczałt, jeżeli w 2011 r.:
- przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, nie przekroczyły kwoty 661.680,00 zł;
- uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 661.680,00 zł.

Obowiązek przejścia na ogólne zasady opodatkowania powstanie dopiero od następnego roku podatkowego.

Korzystając z tej formy opodatkowania podatnik musi prowadzić ewidencję przychodów i ustalania - co miesiąc – na jej podstawie kwoty podatku podlegającego wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

Wpłat podatku dokonuje w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego (czyli do końca stycznia).

Jeśli przychody podatnika albo spółki, której jest wspólnikiem, w roku ubiegłym nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro może on ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wpłacać kwartalnie na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału a za ostatni kwartał – w terminie złożenia zeznania.

Podatnik, który chciałby opłacać ryczałt ewidencjonowany w 2012 r. co kwartał – musi mieć przychody z działalności prowadzonej samodzielnie (lub przychody spółki, w której jest wspólnikiem) uzyskane w 2011 r. nie większe od kwoty 110.280,00 zł.

Wybierając możliwość opłacania ryczałtu co kwartał masz obowiązek zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych można obniżyć o kwotę opłaconej składki (w kraju lub w państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej) na ubezpieczenie zdrowotne o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego.

Ulgi i odliczenia ryczałtowców

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani z samotnie wychowywanym dzieckiem. Nie mogą też skorzystać z ulgi na dzieci.
Od przychodu można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna), wydatki na Internet (tzw. ulga internetowa), a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Jak wybrać ryczałt od najmu

Więcej na temat poszczególnych form opodatkowania firmy

Ryczałt ewidencjonowany od prywatnego najmu, dzierżawy i innych podobnych umów - odrębności

Prawo do wyboru tej formy opodatkowania dotyczy wyłącznie tzw. najmu prywatnego - wynajmowane ruchomości lub nieruchomości nie mogą być składnikami majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak też sam najem nie może być również zawierany w ramach prowadzonej przez wynajmującego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoba (płacąca w zeszłym roku podatek od najmu wg skali podatkowej z ustawy o PIT lub rozpoczynająca najem od początku roku) chcąca skorzystać z ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów musi pamiętać, aby o tym zamiarze poinformować naczelnika właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania podatnika) urzędu skarbowego.

Najlepiej zrobić to w formie pisemnego oświadczenia, którego wzór zamieszczamy poniżej w przykładzie. Oświadczenie to musi dotrzeć do urzędu skarbowego nie później niż 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli ww. osoba nie zdąży do 20 stycznia wybrać ryczałtu (złożyć oświadczenia do urzędu skarbowego), to w tym roku płaci podatek od dochodów z najmu i dzierżawy wg. skali podatkowej PIT.

Tu jest jeden wyjątek dotyczący małżonków posiadających wspólność majątkową. Otóż przychody z najmu uzyskiwane przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, co do zasady, podlegają opodatkowaniu odrębnie przez każdego ze współmałżonków.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 5 ustawy o ryczałcie - przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. A w myśl art. 12 ust. 6 tej ustawy zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków.

Można jednak złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków o ile nieruchomość wchodzi do wspólnego majątku. Oświadczenie to składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w jego stosownym oświadczeniu, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy. Chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zatem małżonkowie muszą ponawiać co roku (do 20 stycznia) oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu przez jednego małżonka. Natomiast nie trzeba ponawiać oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania, bo to obowiązuje do rezygnacji lub wyboru innej formy.
Jeżeli małżonkowie zapomną ponowić oświadczenia o opodatkowaniu ryczałtem całości przychodów z najmu przez jednego małżonka, to  jeden małżonek (ten który wybrał ryczałt) nadal płaci ryczałt ale od połowy przychodów z najmu. Natomiast druga połowa przychodów jest opodatkowana u drugiego małżonka na zasadach ogólnych (czyli wg skali podatkowej).

Karta podatkowa

Również jeżeli ktoś chciałby płacić w 2012 roku kartę podatkową (bo płacił podatek w innej formie w zeszłym roku) musi zdążyć złożyć do 20 stycznia złożyć do urzędu skarbowego wniosek – tu wyjątkowo w ustalonej urzędowo formie druku PIT-16 lub wypełniając formularz CEiDG-1 (ci którzy rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - ale oni też muszą złożyć PIT-16).

Trzeba jednak prowadzić działalność, która może być opodatkowana w tej formie.

Naczelnik urzędu skarbowego rozpatrzy wniosek i wyda decyzję, w której ustali wysokość podatku dochodowego określając jego miesięczną stawkę. W terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji, można jednak zrzec się opodatkowania w tej formie – wtedy „wpada się” w ogólne zasady opodatkowania (skala podatkowa).

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej nie mają prawa do żadnych ulg i odliczeń oprócz odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Płacąc podatek w formie karty podatkowej nie trzeba składać zeznania podatkowego - a tylko zapłaconą i odliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba wykazać w rocznej deklaracji (PIT-16A).

Deklarację tę trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia roku następnego. Gdy podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej miał w danym roku jeszcze inne dochody poza działalnością gospodarczą, np. ze stosunku pracy, to musi złożyć zeznanie właściwe dla rozliczenia tych dochodów - w tym przypadku PIT-37.

Wszystko o karcie podatkowej

Podstawa prawna:

Podstawowe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm),
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. (Dz. U. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK