| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Do 20 stycznia zdecyduj o formie opodatkowania w 2012 roku

Do 20 stycznia zdecyduj o formie opodatkowania w 2012 roku

Podatnicy, którzy chcą zmienić w 2012 roku formę opodatkowania dochodów swojej firmy, czy dochodów z prywatnego najmu (albo ci którzy zaczynają od początku 2012 r. taką działalność a nie chcą rozliczać się wg skali podatkowej) powinni złożyć do 20 stycznia odpowiednie pisemne oświadczenie do naczelnika swojego urzędu skarbowego. W tym samym terminie muszą zawiadomić urząd skarbowy podatnicy rozpoczynający od początku 2012 roku prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zaliczki miesięczne albo kwartalne

Zarówno podatnicy rozliczający się w formie skali podatkowej, jak i stawki liniowej 19% muszą wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek - w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jeśli przychód ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczył w poprzednim roku kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro lub podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej - może wpłacać zaliczki kwartalnie.

Rozpoczynając prowadzenie działalności w ciągu roku masz obowiązek, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek.

Jeśli podatnik kontynuuje działalność o wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek musi powiadomić naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 lutego.

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomisz w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Płacąc podatek według skali, czy według 19% stawki nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych w odniesieniu do zaliczek zarówno miesięcznych, jak i kwartalnych.

Zaliczki uproszczone w stałej wysokości

Ryczałt ewidencjonowany

Aby skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Chyba, że już w 2011 roku płaciłeś podatek w tej formie, to wtedy nie musisz nic robić, by utrzymać tą formę opodatkowania.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu trzeba złożyć w terminie do dnia 20 stycznia, a jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie roku – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Inne terminy obowiązują przy najmie prywatnym rozliczanym ryczałtem - o czym niżej.

Tu również nie potrzeba szczególnej formy – wystarczy złożyć takie oświadczenie w formie pisemnej. Jednak podatnik rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - może złożyć to oświadczenie wypełniając formularz CEiDG-1 na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Oświadczenie to będzie ważne również w latach następnych, chyba że podatnik postanowi zmienić formę opodatkowania i w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego poinformujesz o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W następnym roku prowadzenia działalności podatnik może korzystać z tej formy opodatkowania tylko wtedy, gdy jego przychody za rok poprzedni nie przekroczą 150 000 euro. (art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Jeśli przychody podatnika przekroczą kwotę 150 tys. euro w trakcie roku podatkowego, nie straci on w tym roku prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tak więc przedsiębiorcy kontynuujący działalność mogą opłacać ryczałt, jeżeli w 2011 r.:
- przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, nie przekroczyły kwoty 661.680,00 zł;
- uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 661.680,00 zł.

Obowiązek przejścia na ogólne zasady opodatkowania powstanie dopiero od następnego roku podatkowego.

Korzystając z tej formy opodatkowania podatnik musi prowadzić ewidencję przychodów i ustalania - co miesiąc – na jej podstawie kwoty podatku podlegającego wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

Wpłat podatku dokonuje w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego (czyli do końca stycznia).

Jeśli przychody podatnika albo spółki, której jest wspólnikiem, w roku ubiegłym nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro może on ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wpłacać kwartalnie na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału a za ostatni kwartał – w terminie złożenia zeznania.

Podatnik, który chciałby opłacać ryczałt ewidencjonowany w 2012 r. co kwartał – musi mieć przychody z działalności prowadzonej samodzielnie (lub przychody spółki, w której jest wspólnikiem) uzyskane w 2011 r. nie większe od kwoty 110.280,00 zł.

Wybierając możliwość opłacania ryczałtu co kwartał masz obowiązek zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych można obniżyć o kwotę opłaconej składki (w kraju lub w państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej) na ubezpieczenie zdrowotne o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego.

Ulgi i odliczenia ryczałtowców

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani z samotnie wychowywanym dzieckiem. Nie mogą też skorzystać z ulgi na dzieci.
Od przychodu można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna), wydatki na Internet (tzw. ulga internetowa), a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Jak wybrać ryczałt od najmu

Więcej na temat poszczególnych form opodatkowania firmy

Ryczałt ewidencjonowany od prywatnego najmu, dzierżawy i innych podobnych umów - odrębności

Prawo do wyboru tej formy opodatkowania dotyczy wyłącznie tzw. najmu prywatnego - wynajmowane ruchomości lub nieruchomości nie mogą być składnikami majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak też sam najem nie może być również zawierany w ramach prowadzonej przez wynajmującego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoba (płacąca w zeszłym roku podatek od najmu wg skali podatkowej z ustawy o PIT lub rozpoczynająca najem od początku roku) chcąca skorzystać z ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów musi pamiętać, aby o tym zamiarze poinformować naczelnika właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania podatnika) urzędu skarbowego.

Najlepiej zrobić to w formie pisemnego oświadczenia, którego wzór zamieszczamy poniżej w przykładzie. Oświadczenie to musi dotrzeć do urzędu skarbowego nie później niż 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli ww. osoba nie zdąży do 20 stycznia wybrać ryczałtu (złożyć oświadczenia do urzędu skarbowego), to w tym roku płaci podatek od dochodów z najmu i dzierżawy wg. skali podatkowej PIT.

Tu jest jeden wyjątek dotyczący małżonków posiadających wspólność majątkową. Otóż przychody z najmu uzyskiwane przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, co do zasady, podlegają opodatkowaniu odrębnie przez każdego ze współmałżonków.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 5 ustawy o ryczałcie - przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. A w myśl art. 12 ust. 6 tej ustawy zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków.

Można jednak złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków o ile nieruchomość wchodzi do wspólnego majątku. Oświadczenie to składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w jego stosownym oświadczeniu, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy. Chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zatem małżonkowie muszą ponawiać co roku (do 20 stycznia) oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu przez jednego małżonka. Natomiast nie trzeba ponawiać oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania, bo to obowiązuje do rezygnacji lub wyboru innej formy.
Jeżeli małżonkowie zapomną ponowić oświadczenia o opodatkowaniu ryczałtem całości przychodów z najmu przez jednego małżonka, to  jeden małżonek (ten który wybrał ryczałt) nadal płaci ryczałt ale od połowy przychodów z najmu. Natomiast druga połowa przychodów jest opodatkowana u drugiego małżonka na zasadach ogólnych (czyli wg skali podatkowej).

Karta podatkowa

Również jeżeli ktoś chciałby płacić w 2012 roku kartę podatkową (bo płacił podatek w innej formie w zeszłym roku) musi zdążyć złożyć do 20 stycznia złożyć do urzędu skarbowego wniosek – tu wyjątkowo w ustalonej urzędowo formie druku PIT-16 lub wypełniając formularz CEiDG-1 (ci którzy rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - ale oni też muszą złożyć PIT-16).

Trzeba jednak prowadzić działalność, która może być opodatkowana w tej formie.

Naczelnik urzędu skarbowego rozpatrzy wniosek i wyda decyzję, w której ustali wysokość podatku dochodowego określając jego miesięczną stawkę. W terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji, można jednak zrzec się opodatkowania w tej formie – wtedy „wpada się” w ogólne zasady opodatkowania (skala podatkowa).

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej nie mają prawa do żadnych ulg i odliczeń oprócz odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Płacąc podatek w formie karty podatkowej nie trzeba składać zeznania podatkowego - a tylko zapłaconą i odliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba wykazać w rocznej deklaracji (PIT-16A).

Deklarację tę trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia roku następnego. Gdy podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej miał w danym roku jeszcze inne dochody poza działalnością gospodarczą, np. ze stosunku pracy, to musi złożyć zeznanie właściwe dla rozliczenia tych dochodów - w tym przypadku PIT-37.

Wszystko o karcie podatkowej

Podstawa prawna:

Podstawowe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm),
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. (Dz. U. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK