| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Oprócz tzw. zasad ogólnych osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umów najmu lub dzierżawy, które nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - mogą wybrać jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stawka ryczałtu od najmu wynosi 8,5% uzyskanych przychodów (bez względu na ich wysokość).

Z takiej formy opodatkowania mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak również przedsiębiorcy osiągający dodatkowo przychód z tytułu umów najmu lub umów dzierżawy jako odrębnych źródeł przychodów.

19,90 złFaktury 2014 - PDF

Nawet w sytuacji, w której przedsiębiorca nie może opodatkować ryczałtem przychodów z działalności, to nie pozbawia go to prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów z tytułu umów najmu lub dzierżawy.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego

Natomiast podatnik rozpoczynający wynajem w trakcie roku podatkowego powinien złożyć oświadczenie nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu - albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego..

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik, który płacił w poprzednim roku ryczałt od najmu nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal najem opodatkowuje w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas nie ma on obowiązku składania żadnego oświadczenia.

Polecamy: Nowości w ryczałcie od 20 maja 2010 r.

Wzór oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

Olsztyn, dnia 19 lipca 2010 r.

Kazimierz Nowak
ul. Polna 23 m. 4
10-111 Olsztyn

NIP: 222-222-22-22

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Olsztynie

Al. Piłsudskiego 59
10-577 Olsztyn

Oświadczenie

Na podstawie art. 9 ustawy z 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.) oświadczam, że jako osoba fizyczna osiągająca przychody z tytułu umowy najmu od czerwca 2010 r. - wybieram opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kazimierz Nowak

Podobnie jak przy zasadach ogólnych tak i przy ryczałcie, jeżeli małżonkowie uzyskują przychód z tytułu umowy najmu lub dzierżawy składnika należącego do wspólnego ich majątku, to każde z nich powinno swoje dochody uzyskane z najmu rozliczać odrębnie, po połowie.

Polecamy: Korzystny ryczałt od najmu

avatar

2013-01-15 22:23 Zgłoś

moje rozumowanie co do w/w podatku było identyczne, ale tu zostało to udokumentowane, co mnie cieszy. mam jednak pytanie ,czy dobrze zrozumiałam interpretację że 7,5% kwoty ubezpieczenia zdrowotnego od podstawy można odliczyć od zapłaconego podatku?

avatar

2011-12-22 14:41 Zgłoś

A dla mnie super jest to co napisal w komentach moj poprzednik, dzieki

avatar

2011-09-13 09:32 Zgłoś

Chyba stwierdzenie "Jeżeli podatnik uzyskuje czynsz, w który wliczone są np. opłaty za media, to opodatkowaniu podlega cały czynsz wraz z tymi opłatami." nie jest do końca prawdą. Poniżej indywidualna interpretacja, która przedstawia inne stanowisko. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2010 r. (data wpływu 19 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca wynajmuje lokal mieszkalny (całe mieszkanie) i rozlicza się z urzędem skarbowym według podatku zryczałtowanego tj. 8,5%. Pobiera od najemców: •czynsz miesięczny w wysokości 1080 zł, •czynsz na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, według aktualnej opłaty tj. 117,79 zł, •koszty eksploatacji lokalu obejmujące energię, gaz, wodę i ogrzewanie. • W umowie najmu jest zapisane, że najemcy będą zobowiązani do zapłaty wynajmującemu czynszu miesięcznego najmu w wysokości 1080 zł oraz będą opłacać czynsz na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, według aktualnej opłaty, tj. 117,79 zł oraz koszty eksploatacji lokalu na rzecz dostawców obejmujące: 1.opłaty za energię elektryczną płatne według wskazań liczników, na rzecz "A" sp. z o.o., 2.opłaty za gaz płatne według wskazań liczników, na rzecz "B", 3.opłaty za wodę płatne według wskazań liczników, na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, 4.opłaty za ogrzewanie płatne według wskazań liczników, na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. 5. Strony umowy uzgodniły, że zapłata następować będzie z góry, do dziesiątego dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy, do rąk własnych wynajmującego lub żony wynajmującego. Wnioskodawca otrzymał rozbieżne informacje dotyczące tego, od jakiej kwoty jest zobowiązany zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Od jakiej kwoty Wnioskodawca powinienem odprowadzać podatek... Od wszystkich otrzymanych pieniędzy tj. 1080 zł + 117,79 zł + liczniki, czy tylko od czynszu, czyli przychodu tj. od kwoty 1080 zł ... Zdaniem Wnioskodawcy, podatek powinien zostać zapłacony od kwoty 1080 zł, czyli od przychodu ponieważ pieniądze otrzymane na rzecz spółdzielni mieszkaniowej plus pieniądzeotrzymane za liczniki nie stanowią przychodu. Zainteresowany wskazał także, że dokonując opłat samodzielnie ma pewność, że na jego koncie nie powstają żadne zadłużenia wobec spółdzielni mieszkaniowej oraz dostawców. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.) źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Przychodem w myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Oznacza to, że określenia wysokości przychodu z najmu zaliczanego do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc najmu niestanowiącego pozarolniczej działalności gospodarczej, należy dokonywać w oparciu o postanowienia ww. art. 11 ustawy. Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym. Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, iż podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. 1a ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Stanowi on przysporzenie majątkowe wynajmującego. Jednakże aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu, jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. Przychód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne powstaje jedynie wówczas, gdy ma miejsce przysporzenie majątkowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że najemcy są zobowiązani, na podstawie umowy najmu, do zapłaty Wnioskodawcy, jako wynajmującemu, czynszu miesięcznego w wysokości 1080 zł, czynszu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej według aktualnej opłaty, tj. 117,79 zł oraz kosztów eksploatacji lokalu obejmujących opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ogrzewanie, według wskazań liczników. Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa przychodem dla Wnioskodawcy, do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, będzie otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu, tj. kwota 1.080 zł. Natomiast opłaty za eksploatacje i utrzymanie lokalu tj. czynsz dla spółdzielni, a także opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, gazu oraz ogrzewania, ponoszone przez najemcę, nie będą stanowiły dla Zainteresowanego przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP28
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Narzędzia księgowego

Eksperci infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem Infor.pl »