| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Wycięcie drzew i krzewów – opłaty i kary w 2015 roku

Wycięcie drzew i krzewów – opłaty i kary w 2015 roku

Minister Środowiska, jak co roku określił nieco większe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni (tym razem na rok 2015) - powiększone o wskaźnik inflacji. Osoby, które planują w 2015 roku wycinkę drzew lub krzewów powinny się z tymi stawkami zapoznać, by uniknąć kar (są 3 razy większe od opłat). W Sejmie toczą się aktualnie prace nad obszerną nowelizacją prawa ochrony środowiska w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni.

Zawężona ma zostać definicja pojęcia „tereny zieleni”, zmiana ma dotyczyć też definicji pojęcia „zadrzewienia” - za zadrzewienie uznawać się będzie każde drzewo lub krzew wraz z terenem, na którym występują, niebędące lasem lub plantacją. Ponadto, wobec licznych wątpliwości adresatów dotyczących zakresu pojęć „drzewo”, „krzew”, „plantacja” oraz „żywotność drzewa lub krzewu” zaproponowano również wprowadzenie definicji tych pojęć.

W celu uproszczenia procedury związanej z uzyskiwaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów zweryfikowano zakres wymogów formalnych wniosku o wydanie takiego zezwolenia. Projekt art. 83b uop znosi obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością, na której rosną drzewa lub krzewy, na rzecz oświadczenia o tym tytule prawnym, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej. Organy samorządowe posiadają dostęp do rejestru ksiąg wieczystych i danych o ewidencji gruntów i budynków. Natomiast w przypadku wątpliwości organu prowadzącego postępowanie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, możliwe jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie, czy podmiot występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia jest w rzeczywistości do tego uprawniony oraz czy w postępowaniu tym inne podmioty nie będą miały przymiotu strony. Zaproponowano zniesienie obowiązku przedstawienia informacji o przeznaczeniu nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy wnioskowane do usunięcia. Postanowienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są informacją publiczną, natomiast postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa miejscowego również są powszechnie dostępne. W celu stwierdzenia, czy istnieje kolizja zadrzewień z planowanym zamierzeniem budowlanym do wniosku będzie dołączany projekt zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest on wymagany również w ustawie – Prawo budowlane. Wymóg ten umożliwi również weryfikację, czy dana inwestycja rzeczywiście jest planowana. Zaproponowano także, aby wnioskodawca wskazał we wniosku o wydanie zezwolenia projekt planu nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzew lub krzewów, o ile takie działania są planowane. W ten sposób organ administracji będzie dysponował wiedzą o postulatach strony co do zamiaru wykonania nasadzeń zastępczych, ich rodzaju, dostępności miejsca i ilości nasadzeń już na etapie składania wniosku. Jednocześnie dookreślono, że nasadzenia zastępcze stanowią kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Organ nie będzie jednak związany tymi informacjami, może np. zwiększyć liczbę lub zmienić gatunek nasadzeń, ponieważ ma on obowiązek określenia nasadzeń zastępczych tak, aby stanowiły kompensację przyrodniczą. Do wniosku będą dołączane również inne zezwolenia, które mają wpływ za rozstrzygnięcie dot. usunięcia drzew lub krzewów: zezwolenie z zakresu ochrony gatunkowej (w art. 83d ust. 6 istnieje wymóg uwzględniania jego postanowień) oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

W art. 83f uop zmieniono oraz rozszerzono katalog sytuacji, w których usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Proponuje się zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin (np. z ogrodów przydomowych, indywidualnych ogrodów działkowych), z wyłączeniem krzewów pełniących istotne funkcje przyrodnicze, krajobrazowe lub estetyczne, tj. w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. W ten sposób zezwolenie nadal będzie wymagane na usunięcie zadrzewień naturalnych, takich jak krzewy śródpolne czy nadwodne, które ze względu na kluczowe funkcje, jakie pełnią w środowisku przyrodniczym, powinny podlegać ochronie prawnej (art. 83f ust. 1 pkt 2 uop).

Obecnie wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew jest uzależniony od ich wieku (wymóg ten dotyczy drzew, których wiek przekracza 10 lat). W praktyce określenie wieku drzewa może stwarzać pewne trudności. Odczyty z tabel wiekowych mają charakter szacunkowy, natomiast metody inwazyjne (np. świder Presslera) wiążą się z koniecznością ingerencji w tkankę drzewa i posiadaniem odpowiedniego sprzętu. Z uwagi na powyższe zaproponowano, aby wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew był uzależniony od obwodu pnia drzew przy podstawie pnia, tj. na wysokości 5 cm. Kryterium to jest łatwo mierzalne i jednoznaczne. Pomiar obwodu drzewa na wysokości 0 cm w większości przypadków byłby bardzo utrudniony m.in. ze względu na roślinność zielną czy nierówności. Przewidziano określenie wartości obwodów pni drzew dla dwóch grup drzew wydzielonych na podstawie tempa przyrostu pnia na grubość (art. 83f ust. 1 pkt 3 uop).

W nowym (proponowanym) brzmieniu art. 85 uop zaproponowano nowy sposób obliczania wysokości opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Metoda ta została opracowana na podstawie ekspertyzy pt. „Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi oraz merytorycznym uzasadnieniem metody i zasadności jej wprowadzenia do obiegu prawnego” wykonanej przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa na zlecenie resortu środowiska. Wysokość opłaty za usunięcie drzew będzie ustalona na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa. Dotychczas opłaty również były podwyższone w niektórych miejscach: teren uzdrowisk, obszar ochrony uzdrowiskowej, teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz teren zieleni, zgodnie z art. 85 ust. 6 uop. Projekt przewiduje określenie tego współczynnika w rozporządzeniu, określającym wysokość stawek opłat. Natomiast wysokość opłaty za usunięcie krzewów będzie ustalana na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu. W związku z nową metodą ustalania wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w upoważnieniu do wydania rozporządzenia oraz znowelizowanie tego rozporządzenia (art. 85 ust. 1, 2 i 6 uop).

Proponuje się rezygnację z nakładania administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni, tj. trawników i zielników. Wystarczającą ochronę prawną tych elementów zieleni zapewnia kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 144 § 1 kodeksu, wykroczeniem jest na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczenie lub uszkadzanie roślinności lub też dopuszczanie do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod nadzorem oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego deptanie trawników lub zieleńców w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu.

W art. 89 uop w nowym, proponowanym brzmieniu obniżono wysokość administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów do wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Tym samym dostosowano wysokość kary do deliktu administracyjnego.

Przewidziano, aby w przypadku osób fizycznych, które zniszczyły, uszkodziły lub usunęły drzewa lub krzewy bez wymaganego zezwolenia, z własnej nieruchomości lub odpowiednio z sąsiedniej nieruchomości (np. usunięcie gałęzi przechodzących na nieruchomość), na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, organ mógł obniżyć wysokość kary o 50%, jeżeli osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W szczególności organ będzie mógł obniżyć karę, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, ogłaszanego w „Monitorze Polskim”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ireneusz Szczęsny

Ireneusz Szczęsny, Kierownik Zespołu Wsparcia Operacyjnego w Link4

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK