| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > KONTROLA PODATKOWA - nie daj się zaskoczyć i znaj swoje prawa

KONTROLA PODATKOWA - nie daj się zaskoczyć i znaj swoje prawa

Kontrola podatkowa to coś co może spotkać każdego podatnika. Fiskus ma prawo skontrolować, czy prawidłowo płacimy podatki. Ale my też mamy swoje prawa podczas kontroli. Ważne byśmy je znali.

Milczenie organu oznacza odstąpienie od kontroli

Nierozpatrzenie sprzeciwu w ciągu trzech dni od dnia jego dostarczenia organowi podejmującemu kontrolę oznacza odstąpienie od kontroli.

Odbierz upoważnienie do kontroli i żądaj okazania legitymacji – nie wpuszczaj niepożądanych osób do firmy.


Regułą jest, że wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej.


Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest urzędowym formularzem, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 101, poz. 677). Dokument ten zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

2) wskazanie podstawy prawnej,

3) imię i nazwisko kontrolującego,

4) numer legitymacji służbowej kontrolującego,

5) oznaczenie kontrolowanego,

6) określenie zakresu kontroli,

7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów niniejszego działu.

Sprawdź dokładnie, czy upoważnienie spełnia powyższe wymagania. Jeżeli w upoważnieniu nie będzie wpisanego np. numeru legitymacji służbowej, wówczas nie stanowi ono podstawy do przeprowadzenia kontroli.


Od dnia 1 stycznia 2009 r. zmienił się wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Wzór upoważnienia do kontroli podatkowej

Żądaj okazania legitymacji służbowej przez pracownika urzędu, który nie będzie mógł przystąpić do kontroli, jeżeli tego nie zrobi. Sprawdź, czy legitymacja nie utraciła ważności.


Kontrola na legitymację, czyli wyjątkowy przypadek wszczęcia kontroli.


Pracownik urzędu może przystąpić do kontroli po okazaniu legitymacji służbowej, wyłącznie gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Jeżeli kontrola została wszczęta na tzw. legitymację, to obowiązkiem kontrolującego jest dostarczyć Ci w terminie 3 dni upoważnienie do jej przeprowadzenia, w którym będzie wskazany jej zakres, przedmiot i okres. Jeżeli kontrolujący naruszy wskazany obowiązek dokumenty z czynności kontrolnych nie będą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym..


PROWADZENIE KONTROLI PODATKOWEJ


Wskaż reprezentanta w czynnościach kontrolnych podczas Twojej nieobecności.


Po wszczęciu kontroli musisz wskazać osobę, która będzie Cię reprezentować w czasie Twojej nieobecności. Obowiązek ten ciąży na Tobie, nawet wówczas, gdy sam zamierzasz brać czynny udział w kontroli. Nie wskazujesz osoby do reprezentowania w trakcie Twojej nieobecności, jeżeli wyznaczyłeś i zgłosiłeś organowi kontrolującemu osobę do reprezentacji na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej.


Nie masz czasu na czynności kontrolne – złóż pisemne oświadczenie.


Masz prawo złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. Wówczas będzie Cię zastępować wskazana osoba. Jeżeli i ona nie będzie mogła, kontrola będzie prowadzona w obecności innego Twojego pracownika lub przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.


Nie pozwól kontrolującym wykraczać poza przedmiot kontroli.


Zakres kontroli, rodzaj podatku i jej okres wskazany jest w upoważnieniu, które otrzymałeś od pracownika urzędu. Kontrolujący nie prawa kontrolować innego podatku lub okresu rozliczeniowego, dopóki nie dostarczy Ci kolejnego upoważnienia.

W upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli wskazany został:
1) zakres przeprowadzenia kontroli – stosowanie stawek podatkowych w podatku od towarów i usług,
2) rodzaj podatku – podatek od towarów i usług,
3) okres objęty kontrolą – październik 2007 r.
Kontrolujący może żądać od Ciebie wyłącznie dokumentów (np. faktur), które dotyczą podatku od towarów i usług za okres październik 2007 .

Nie musisz okazywać dokumentów sprzedaży np. za styczeń 2007 r., chyba, że kontrolujący doręczy Ci kolejne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli


Kontrola nie powinna trwać wiecznie.


Kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu.

Prawo chroni Cię ograniczając czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli (np. naczelnika urzędu skarbowego). W jednym roku kalendarzowym nie może on przekraczać:
1)    w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,
2)    w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych,
3)    w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych,
4)    w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1)    zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2)    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1)    zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2)    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1)    zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2)    osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Do czasu trwania kontroli nie wlicza się czasu Twojej nieobecności lub osoby przez Ciebie upoważnionej, jeżeli stanowi to przeszkodę w przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

Przedłużenie czasu trwania kontroli

Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe, jeżeli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie przez Ciebie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego przez Ciebie zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku.

We wskazanej sytuacji czas trwania kontroli nie może przekroczyć dwukrotności rocznego limitu czasu kontroli. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli kontrolujący zamieszczają w książce kontroli i protokole kontroli.

Powtórna kontrola – tylko w wyjątkowych przypadkach

Jeżeli wyniki kontroli wykażą rażące naruszenie przepisów prawa, kontrolujący mogą przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie będzie mógł przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do rocznego limitu czasu kontroli.

Jeżeli kontrola podatkowa nie zakończy się w terminie wskazanym w upoważnieniu kontrolujący ma obowiązek zawiadomić Cię pisemnie o tym, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia wraz ze wskazaniem nowego terminu.

Przyczyny przedłużenia kontroli muszą być związane z istotą kontroli, a nie np. z osobą kontrolującego np. zaangażowanie w inne czynności służbowe.

Ponaglenie – sposób na przedłużającą się kontrolę


Jeżeli kontrola nie została zakończona w terminie wskazanym w upoważnieniu złóż ponaglenie do organu wyższego stopnia (np. jeżeli kontrolę prowadzi naczelnik urzędu skarbowego, ponaglenie składa się do dyrektora izby skarbowej).

Wzór ponaglenia

Warszawa, dnia 2008 r.

Jan Nowak

ul. Biwakowa 15

00-950 Warszawa

NIP 000-000-00-00

Dyrektor Izby Skarbowej

w Warszawie

ul. Alojzego Felińskiego 2B

01-513 Warszawa

Znak sprawy: KP/214-9/08

Ponaglenie

Na podstawie art. 141 § 1 w związku z art. 284b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) składam ponaglenie na działanie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów, ponieważ kontrola podatkowa wszczęta dnia 15 stycznia 2008 r. nie została zakończona w terminie wskazanym w upoważnieniu tj. dnia 29 stycznia 2008 r., wnosząc jednocześnie o:

1) uznanie ponaglenia za uzasadnione,

2) wyznaczenie dodatkowego terminu załatwienia sprawy.


Uzasadnienie

W dniu 15 stycznia 2008 r. pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów doręczyli mi upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, w którym zostało wskazane, że zostanie ona zakończona dnia 29 stycznia 2008 r.

Zgodnie z art. 284b § 1 Ordynacji podatkowej kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu.

Pomimo upływu wskazanego w upoważnieniu terminu, do dnia złożenia ponaglenia kontrola nie została zakończona. Nie otrzymałem również zawiadomienia o niezakończeniu kontroli w terminie.

Mając na uwadze powyższe, składam ponaglenie i wnoszę jak na wstępie.

(podpis)

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK