| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatnik w urzędzie > Jak odwołać się do sądu w sporze z fiskusem

Jak odwołać się do sądu w sporze z fiskusem

Jeżeli jesteś niezadowolony ze sposobu załatwienia Twojej sprawy przez urząd skarbowy czy izbę skarbową możesz poskarżyć się sądowi administracyjnemu. WSA i NSA dość często uchylają błędne decyzje fiskusa. Mimo zwykle dość długiego oczekiwania na wyrok sądu skarga może być bardzo opłacalna.

1. Sprawdź, czy masz prawo do skierowania swojej sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


1.1. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego możesz wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia


Jeżeli miałeś do nich prawo w czasie postępowaniu przed urzędem skarbowym lub izbą skarbową.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia rozumie się sytuację, w której nie masz żadnego przewidzianego w ustawie środka zaskarżenia, takiego jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Skargę do WSA możesz także wnieść, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi.

Jest to możliwe po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu przez Ciebie - do usunięcia naruszenia prawa. Na złożenie tego wezwania to masz czternaście dni od dnia, w którym dowiedziałeś się lub mogłeś się dowiedzieć o wydaniu decyzji lub podjęciu innej czynności.

Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku wydania na Twój wniosek przez Ministra Finansów indywidualnej interpretacji podatkowej przepisów, z którą się nie zgadzasz.

W praktyce sądy administracyjne najczęściej oceniają legalność decyzji oraz postanowień. Organ podatkowy z reguły rozstrzyga sprawę w drodze decyzji, chyba że jakiś przepis szczególny zwalnia z obowiązku wydania decyzji.

Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji. Także wtedy, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe (np. w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego), organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Każda decyzja urzędu skarbowego lub izby skarbowej może zostać oceniona przez sąd administracyjny.

Inaczej jest w przypadku postanowień. Sądy administracyjne kontrolują prawidłowość wydania postanowienia w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty. To oznacza, że nie każde postanowienie może być poddane weryfikacji sądu.

Przykłady postanowień organów podatkowych, które są kontrolowane przez sądy administracyjne:
• postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia (np. zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami);
• postanowienie w sprawie przywrócenia terminu – postanawia o tym właściwy w sprawie organ podatkowy. W przypadku przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. Na postanowienie to służy zażalenie i dlatego sąd administracyjny może oceniać prawidłowość jego wydania (zob. art. 163 Ordynacji podatkowej);
• organ odwoławczy stwierdza w formie postanowienia: niedopuszczalność odwołania; uchybienie terminowi do wniesienia odwołania; pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia. Postanowienia w sprawach wymienionych są ostateczne i dlatego sąd administracyjny może oceniać prawidłowość ich wydania (zob. art. 228 Ordynacji podatkowej).

Przykład postanowienia, które nie podlega kontroli sądu administracyjnego

W toku postępowania odwoławczego organ rozpatrujący odwołanie może stwierdzić, że zobowiązanie podatkowe zostało zaniżone. Albo, że kwota zwrotu podatku została zawyżona. Lub też, że określono stratę w wysokości wyższej od poniesionej. W takich sytuacjach organ ten zwraca sprawę organowi pierwszej instancji, aby ten zmienił swoją decyzję.

Postanowienie o przekazaniu sprawy organ odwoławczy doręcza podatnikowi (zob. art. 230 § 1 Ordynacji podatkowej). Ponieważ postanowienie to nie kończy postępowania podatkowego, nie podlega kontroli ze strony sądu administracyjnego.

1.2. Sprawdź, czy nie upłynął termin na wniesienie skargi

Skargę do WSA wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia (decyzji lub postanowienia) w sprawie.

Gdy skarga dotyczy interpretacji przepisów wydanej przez Ministra Finansów, skargę możesz wnieść w terminie trzydziestu dni. Termin ten liczy się od dnia doręczenia odpowiedzi organu na Twoje wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, na złożenie skargi do WSA masz całe sześćdziesiąt dni od daty wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Skargę kasacyjną do NSA wnosi się za pośrednictwem WSA, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Zażalenie do NSA na postanowienia WSA w przypadkach przewidzianych przez przepisy wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. 

Złożenie skargi lub zażalenia po wymienionych terminach jest możliwe, ale tylko wtedy gdy istnieje możliwość przywrócenia terminu, co wymaga bardzo ważnego i mającego charakter obiektywny powodu, dla którego termin ustawowy nie mógł zostać dochowany.

1.3. Sprawdź czy masz prawo być uczestnikiem postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym

W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Kilku uprawnionych do wniesienia skargi może w jednej sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu.

W praktyce skargę do WSA najczęściej składa osoba, która otrzymała kwestionowaną decyzję lub postanowienie wydane przez organ podatkowy.

Pamiętaj, że osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony (z mocy ustawy).

Udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności (na wniosek). Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

1.4. Sprawdź, czy musisz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika

Skarga kasacyjna oraz zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, musi być sporządzone przez profesjonalistę w zakresie prawa (zob. „Skarga kasacyjna”). Również wniesienie skargi kasacyjnej wymaga pośrednictwa np. adwokata, radcy prawnego, a w sprawach podatkowych – również doradcy podatkowego.

W pozostałych przypadkach nie jesteś zobowiązany do korzystania z pośrednictwa prawnika przy sporządzeniu pism procesowych oraz ich wnoszeniu.

1.5. Sprawdź, który sąd jest właściwy dla Twojej sprawy

Skargę musisz złożyć do właściwego WSA. Łatwo pomylić nie tylko poszczególne WSA, ale WSA z NSA. Jak odróżnić, kiedy właściwy dla sprawy jest WSA, a kiedy NSA? 

WSA rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość NSA.

Przykładowo tylko Naczelny Sąd Administracyjny:
• rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy (środkami tymi jest skarga kasacyjna od wydanego przez WSA wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie oraz zażalenie na wymienione w przepisach postanowienia WSA);
• podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
• podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej;
• rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Do rozpoznania sprawy właściwy jest WSA, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ, którego działalność planujesz zaskarżyć.

Niestety postępowanie przed WSA może trwać kilka lat. Dlatego też obowiązuje zasada, że w przypadku zmiany właściwości tego sądu (np. wskutek reformy organizacji wymiaru sprawiedliwości), WSA właściwy w chwili wniesienia skargi pozostaje właściwy aż do końca postępowania.

Zasadę tą w przyszłości może oczywiście zmienić ustawa zmieniająca obecny system wymiaru sprawiedliwości.

Chcąc wybrać właściwy WSA skorzystaj z poniższej tabeli:

Tabela. Wykaz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

WSA

Adres

Strona www

Sąd właściwy dla województwa …..

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

ul. Jana Kazimierza 5
85-035 Bydgoszcz

 

www.wsa-bydgoszcz.pl

kujawsko-pomorskiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

www.bialystok.wsa.gov.pl

podlaskiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Al. Zwycięstwa 16/17
80-219 Gdańsk

www.wsa.gdansk.pl

 pomorskiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 2
44-100 Gliwice

www.wsa.gliwice.pl

 śląskiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie

ul. Dąbrowskiego 13
66-400 Gorzów Wlkp.

www.wsa-gorzow.pl

 lubuskiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

ul. Prosta 10
25-366 Kielce

www.kielce.wsa.gov.pl

 świętokrzyskiego;

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków

www.krakow.wsa.gov.pl

 małopolskiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

ul. M.C. Skłodowskiej 40
20-029 Lublin

www.wsa.lublin.pl

 lubelskiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135
90-434 Łódź

www.lodz.wsa.gov.pl

 łódzkiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu

ul. Kośnego 70
45-372 Opole

bip.opole.wsa.gov.pl

 opolskiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn

www.wsa.olsztyn.pl

warmińsko-mazurskiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

ul. Ratajczaka 10/12
61-815 Poznań

www.wsa.poznan.pl

wielkopolskiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

ul. Kraszewskiego 4a
35-016 Rzeszów

bip.rzeszow.wsa.gov.pl

podkarpackiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

ul. Staromłyńska Nr 10, 70-561 Szczecin

www.bip.szczecin.wsa.gov.pl

zachodniopomorskiego

Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie

ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa

bip.warszawa.wsa.gov.pl

mazowieckiego

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 78/79
50-126 Wrocław

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl

dolnośląskiego

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Buszan Augustyniak Suchecka Adwokat Radcowie Prawni Spółka partnerska

Ekspert w zakresie nieruchomości, własności intelektualnej, podatków oraz praw przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK