| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Najczęstsze problemy > Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

Ministerstwo Finansów przygotowało zestawienie najważniejszych praw i obowiązków podatników (wg stanu prawnego na 1 kwietnia 2012 r.). To dobra okazja, aby zobaczyć jak rozumie je resort finansów. Znajomość tych uregulowań ułatwia oczywiście podatnikom wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Warto też wiedzieć czego można oczekiwać i domagać od organu podatkowego.

Prawo do zaskarżenia postanowienia

Podobne zasady obowiązują w przypadku zaskarżenia postanowienia, z tym, że na postanowienie masz prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie możesz wnieść tylko wtedy, gdy Ordynacja podatkowa tak stanowi.

O prawie, terminie i sposobie wniesienia zażalenia zostaniesz pouczony w postanowieniu.

Prawo do wzruszenia ostatecznej decyzji

W sytuacji, gdy dotycząca Ciebie decyzja stała  się ostateczna, posiadasz uprawnienie do wystąpienia do organu podatkowego o wzruszenie tej decyzji, w określonych w ustawie sytuacjach, w trybie:

- wznowienia postępowania,

- stwierdzenia jej nieważności,

- uchylenia lub zmiany.

Przepisy określają konkretne przesłanki do zastosowania każdego z tych trybów procesowych. Wybierz taki tryb, który odpowiada — Twoim zdaniem — okolicznościom występującym w sprawie. Te tryby postępowania mają nadzwyczajny charakter.

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

Prawo do wystąpienia o zwrot kosztów postępowania

Organ podatkowy obowiązany jest, na Twoje żądanie, zwrócić koszty postępowania, między innymi obejmujące koszty podróży związane z Twoim osobistym stawiennictwem, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu bądź gdy zostałeś błędnie wezwany do stawienia się w organie podatkowym.

Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży powinieneś zgłosić organowi podatkowemu, który prowadzi postępowanie, przed wydaniem decyzji w sprawie, pod rygorem utraty tego roszczenia.

Jeżeli organ podatkowy poniósł koszty postępowania w Twoim interesie lub na Twoje żądanie, a nie wynikają one z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie, to możesz zostać obciążony tymi kosztami.

Czy postępowanie sądowe jest drogie

Prawa w zakresie kontroli podatkowej

O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej powinieneś zostać zawiadomiony. Przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa przewidują wyjątki, gdy organ podatkowy nie zawiadomi Cię o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

W takiej sytuacji, po wszczęciu kontroli, zostaniesz poinformowany o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wszczęcie kontroli przed  upływem 7 dni wymaga Twojej  zgody.

Natomiast jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga  ponownego zawiadomienia.

Wszczęcie kontroli podatkowej następuje,  co do zasady, przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej kontrolowanemu. W upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawarte jest pouczenie o Twoich podstawowych prawach i obowiązkach w toku kontroli. 

Jeżeli nie zgadzasz się z ustaleniami kontroli możesz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, przedstawić zastrzeżenia  lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrolujący ma obowiązek do nich się ustosunkować.

Wszczęcie kontroli podatkowej

OBOWIĄZKI PODATNIKA

Rejestracja w urzędzie skarbowym

Każdy podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą musi posiadać swój Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). NIP nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego i służy do ewidencji podatników i płatników.

Aby go uzyskać, musisz złożyć zgłoszenie identyfikacyjne na specjalnym formularzu.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących m.in. nazwiska, adresu zamieszkania, miejsc wykonywania działalności gospodarczej itp., masz obowiązek poinformować o nich organ podatkowy, tzn. złożyć zgłoszenie aktualizacyjne.

W 2012 r. została wprowadzona zasada, że NIP ujawniają tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą. Od 1  stycznia 2012 r. ustawodawca zlikwidował NIP nadany osobom fizycznym objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

NIP 2012 – zmiany od A do Z

Ustawa o VAT 2012 Dział X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku

Przestrzeganie terminów płatności podatków

Twoim obowiązkiem jest terminowe wpłacanie podatków. Terminy płatności podatków uzależnione są od sposobu powstania zobowiązania podatkowego.

Jeżeli zobowiązanie podatkowe powstaje:

- w drodze decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego - termin płatności wynosi wówczas 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

- z mocy prawa - jesteś obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek - termin płatności określają przepisy poszczególnych ustaw podatkowych.

W tych terminach obowiązany jesteś również składać deklaracje podatkowe, jeżeli z przepisów podatkowych wynika taki obowiązek.

Sam musisz zapłacić podatek

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

- przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,

- w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

W sytuacji, gdy nie dokonasz zapłaty podatku w określonym terminie, powstanie zaległość podatkowa, od której jesteś zobowiązany bez wezwania naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się dzień następujący po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Przechowywanie dokumentacji do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Zobowiązany jesteś do przechowywania wszelkich dokumentów podatkowych (rachunków, faktur, ksiąg podatkowych, dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków itp.) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Termin przedawnienia wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Termin przedawnienia może być w pewnych sytuacjach zawieszony (np. od dnia wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe bądź wykroczenie skarbowe) lub przerwany (np. wskutek zastosowania środka egzekucyjnego), co wydłuży też czas obowiązku przechowywania dokumentacji.

Do kiedy należy przechowywać księgi podatkowe?

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK