| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Postępowanie podatkowe > Koszty postępowania

Koszty postępowania

Choć zasadniczo koszty postępowania przed organami podatkowymi ponosi Skarb Państwa, województwo, powiat lub gmina, to w pewnych sytuacjach może nimi zostać obciążona także strona oraz inne podmioty.

Do kosztów postępowania zalicza się:
1) koszty podróży i inne należności świadków, biegłych i tłumaczy, ustalone zgodnie z przepisami o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym;
2) koszty podróży i inne należności związane z osobistym stawiennictwem strony, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona została błędnie wezwana do stawienia się;
3) wynagrodzenie przysługujące biegłym i tłumaczom;
4) koszty oględzin;
5) koszty doręczenia pism urzędowych.


Organ podatkowy może zaliczyć do kosztów postępowania także inne wydatki bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy.


Stronę obciążają koszty:
1) które zostały poniesione w jej interesie albo na jej żądanie, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie;
2) stawiennictwa uczestników postępowania na rozprawę, która nie odbyła się w wyniku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony, która złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy;
3) sporządzonych na prośbę strony odpisów i kopi akt sprawy;
4) przewidziane w odrębnych przepisach;
5) powstałe z jej winy, a w szczególności koszty:
a) związane z niestawiennictwem, odmową zeznań i nieuprawnionego opuszczenia miejsca przeprowadzania czynności,
b) wynikłe wskutek zatajenia lub nieprzedstawienia dowodu w wyznaczonym terminie,
c) wynikłe wskutek złożenia wyjaśnień lub zeznań niezgodnych z prawdą.


Jeżeli strona usprawiedliwi swoje niestawiennictwo i zostanie zwolniona z kary porządkowej, wówczas nie jest ona także obciążana kosztami wynikłymi na skutek jej nieobecności.


Strona nie może być obciążona chociażby kosztami przeprowadzenia dowodów, chyba że wnosi o przeprowadzenie środka dowodowego w celu udowodnienia okoliczności już wcześniej zweryfikowanych. 


Jeżeli dodatkowe koszty spowodowało kilka osób, odpowiadają one solidarnie. W grę wchodzić mogą tu pełnomocnicy, świadkowie, biegli itp.


W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania.


Obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie.


Organ podatkowy ustala, w drodze postanowienia, wysokość kosztów postępowania, które obowiązana jest ponieść strona, oraz termin i sposób ich uiszczenia.


Jeżeli osoba obciążona kosztami nie jest w stanie ich uiścić, organ podatkowy może na jej wniosek rozłożyć koszty postępowania na raty albo umorzyć w całości lub w części. Konieczne jest przy tym wykazanie istnienia ważnego interesu strony lub interesu publicznego.


W sprawie kosztów postępowania wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.


Jeśli postanowienie w sprawie obowiązku uiszczenia kosztów zostanie doręczone po upływie 3 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie, obowiązek zapłaty nie powstaje, a powstały przedawnia się.


Bezwzględnie natomiast obowiązek uiszczenia kosztów przedawnia się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności. 


Koszty postępowania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »