| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Dostawa budynków i drogi dojazdowej - zwolnienie z VAT

Dostawa budynków i drogi dojazdowej - zwolnienie z VAT

Czy sprzedaż budynków i budowli wraz z użytkowaniem wieczystym jest zwolniona od podatku od towarów i usług?

W myśl ust. 1 pkt 10a powołanego artykułu, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 proc. wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do ust. 7a ww. artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Stosownie do § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Z art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.zm.) wynika, iż przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowlą - stosownie do pkt 3 powołanego artykułu - jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Obiektem liniowym - stosownie do pkt 3a ww. artykułu - jest obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.). Zgodnie z art. 195 ww. ustawy, własność tej samej rzeczy może także przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Z treści art. 196 § 1 ww. ustawy wynika, iż współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu (art. 196 § 2). Zgodnie z art. 197 kodeksu cywilnego, domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe. Stosownie do art. 198 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli, może swym udziałem swobodnie rozporządzać, bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Z uwagi na treść ww. przepisów kodeksu cywilnego, należy stwierdzić, że w zakresie pojęcia towarów, jako budynków, budowli i ich części oraz gruntów, mieści się również współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej.

(...) Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów, należy stwierdzić, że skoro przedmiotowe budynki i budowle posadowione na działce nr 18/10 zostały nabyte w 1994 r. od podatnika podatku od towarów i usług w ramach czynności podlegających opodatkowaniu - nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Biorąc pod uwagę fakt, iż pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a ich dostawą minie okres dłuższy niż 2 lata, sprzedaż ta będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W odniesieniu do budowli (drogi dojazdowej), posadowionej na działce nr 518/11, należy stwierdzić, że nie nastąpiło jej pierwsze zasiedlenie, gdyż dotychczas nie została wydana w ramach czynności podlegających opodatkowaniu. Wobec powyższego, dostawa tego obiektu nie będzie podlegała zwolnieniu na podstawie ww. przepisu. Niemniej jednak, z uwagi na spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, sprzedaż ta korzystać będzie ze zwolnienia.

Również zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 518/10, na której posadowione są przedmiotowe budynki, oraz 1/3 udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 518/11, zabudowanej drogą, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z 22 grudnia 2010 r.

Prezentując swoje stanowisko, spółka właściwie wywiodła, iż zbycie przedmiotowych budynków i budowli korzystać będzie ze zwolnienia, jednak ze względu na podanie błędnej podstawy prawnej w odniesieniu do dostawy budowli - drogi dojazdowej posadowionej na działce nr 518/11 - art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

(...)

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 lutego 2011 r., sygn. ITPP2/443-1180/10/EB

 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK