| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej w VAT od 1 lipca 2015 r. - wyjaśnienia MF

Zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej w VAT od 1 lipca 2015 r. - wyjaśnienia MF

Ministerstwo Finansów przygotowało obszerne wyjaśnienia dotyczące zmian w podatku VAT, jakie weszły w życie 1 lipca 2015 r. w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej Prezentujemy poniżej te informacje.

Wprowadzenie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych upoważnienia do określenia w drodze rozporządzenia wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej składanego w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej

Na mocy tego upoważnienia zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. poz. 815).

Rozporządzenie wprowadza jednolity wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej oraz wzory załączników do tego wniosku. W zależności od przedmiotu składanego wniosku, będzie on wykorzystany na potrzeby odpowiednio przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej.

W rozporządzeniu wprowadza się wzór wniosku podstawowego – wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (formularz VAT-28), który będzie uzupełniony złożeniem przez podatnika odpowiednich załączników do wniosku:

- formularz VAT-28/A Przyjęcie kaucji gwarancyjnej,

- formularz VAT-28/B Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej,

- formularz VAT-28/C Podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej,

- formularz VAT-28/D Zwrot kaucji gwarancyjnej.

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Wszystkie formularze będą mogły być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (informacja o tym jest zawarta we wzorach).

Dokumenty (np. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa) składane jako załączniki do formularza VAT-28 i stosownego formularza uzupełniającego (bez względu na to czy te formularze będą składane papierowo czy w wersji elektronicznej) mogą być składane w dopuszczalnej prawem formie (papierowej lub elektronicznej), przy spełnieniu wymogów co do składania dokumentu w danej formie.

Uwaga! W przypadku składania wniosku, którego celem będzie np. przyjęcie przez urząd skarbowy kaucji gwarancyjnej, podatnik złoży wniosek podstawowy (VAT-28) oraz załącznik do tego wniosku – formularz VAT-28/A.

Analogicznie podatnik będzie postępował (tj. złoży wniosek podstawowy i odpowiedni załącznik) w przypadku przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej (złoży formularze: VAT-28 i VAT-28/B), podwyższenia wysokości kaucji gwarancyjnej (złoży formularze: VAT-28 i VAT-28/C) i zwrotu kaucji gwarancyjnej (złoży formularze: VAT-28 i VAT-28/D).

W przypadku zmiany formy kaucji gwarancyjnej podatnik złoży wniosek podstawowy (VAT-28) oraz formularze dodatkowe: VAT-28A i VAT-28/D. W takim przypadku nie jest przewidziany dodatkowy formularz, bowiem zmiana formy kaucji gwarancyjnej w istocie sprowadza się do złożenia kaucji w nowej formie oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej we wcześniej złożonej formie.

W sytuacji gdy podatnik złoży kaucję gwarancyjną w postaci więcej niż jednej gwarancji bankowej (ubezpieczeniowej) lub w postaci więcej niż jednego upoważnienia organu podatkowego, powinien złożyć odpowiednią ilość załączników tego samego formularza. Przykładowo, w przypadku składania wniosku o przyjęcie kaucji gwarancyjnej obejmującej dwie gwarancje bankowe podatnik (poza formularzem VAT-28) powinien złożyć dwa załączniki VAT-28/A. W każdym z załączników należy wskazać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników VAT-28/A.

Podstawa prawna: art. 105b ust. 12 ustawy o VAT i rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

Zmiany doprecyzowujące kaucję gwarancyjną

- Doprecyzowano, że kaucję gwarancyjną może wnieść podmiot nieposiadający zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz doprecyzowano, że kaucja ta stanowi zabezpieczenie, poza zapłatą podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, również odsetek za zwłokę oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Powyższa zmiana wymagała również analogicznej modyfikacji przepisu art. 105b ust. 9 zdanie pierwsze ustawy o VAT, regulującego zasady przeznaczania kaucji na pokrycie zaległości podatkowych (doprecyzowano, że kaucja będzie przeznaczana na pokrycie zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

Podstawa prawna: art. 105b ust. 1 i art. 105b ust. 9 zdanie pierwsze ustawy o VAT

- Doprecyzowano, że podmiot wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej składa wniosek w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej, co usunie wątpliwości interpretacyjne jakie mogą mieć miejsce w związku z brakiem takiej regulacji do 30 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: art. 105b ust. 1a ustawy o VAT

- Doprecyzowano możliwość zmiany formy złożonej kaucji gwarancyjnej (na jedną lub kilka form)

Ustawa zmieniająca wprowadza możliwość dokonania przez podatnika zmiany formy złożonej kaucji gwarancyjnej na jedną lub kilka przewidzianych w ustawie o VAT form kaucji.

W praktyce zmiana formy gwarancyjnej będzie sprowadzać się do złożenia kaucji w nowej formie (formach) i zwrotu kaucji we wcześniej złożonej formie.

W przypadku zmiany formy kaucji gwarancyjnej będzie wydawane postanowienie w sprawie zmiany formy kaucji gwarancyjnej, które będzie stanowić o przyjęciu kaucji gwarancyjnej (w nowej formie lub formach) oraz dokonaniu zwrotu kaucji gwarancyjnej (w pierwotnie złożonej formie lub formach).

- Doprecyzowano termin ważności kaucji gwarancyjnej z określonym terminem ważności

Obowiązujący dotąd przepis stanowi, że kaucja gwarancyjna może zostać złożona bezterminowo albo z określonym terminem ważności, liczonym w miesiącach, jednak nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Ustawą zmieniającą doprecyzowano, że minimalny termin kaucji z określonym terminem ważności będzie liczony od dnia złożenia kaucji gwarancyjnej.

Uwaga! Kaucja gwarancyjna złożona 1 lipca 2015 r. powinna przewidywać minimalny termin ważności do 1 lipca 2016 r.

Wprowadzany wymóg co do liczenia minimalnego terminu ważności kaucji terminowych nie będzie miał zastosowania do złożonych kaucji gwarancyjnych z określonym terminem ważności, przyjętych przed 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem przypadków gdy od tej daty złożono wniosek w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej.

Podstawa prawna: art. 105b ust. 4 ustawy o VAT i art. 10 ustawy zmieniającej

Uregulowanie zwrotu kaucji gwarancyjnej w przypadku jej nieprzyjęcia

Zwrot kaucji gwarancyjnej w przypadku jej nieprzyjęcia powinien nastąpić nie później niż w terminie 10 dni od dnia odmowy przyjęcia kaucji gwarancyjnej. Nie jest wymagane złożenie wniosku przez podatnika.

Nieprzyjęta kaucja gwarancyjna nie zostanie zwrócona w części lub w całości, gdy po złożeniu kaucji u podmiotu wystąpią zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (z wyjątkiem zaległości podatkowych, których zapłatę odroczono lub rozłożono na raty).

W takim przypadku, obok postanowienia w sprawie odmowy przyjęcia kaucji gwarancyjnej, zostanie wydane postanowienie w sprawie zaliczenia odpowiednio części lub całości nieprzyjętej kaucji gwarancyjnej na pokrycie zaległości podatkowej. W przypadku przeznaczenia części nieprzyjętej kaucji gwarancyjnej na pokrycie zaległości podatkowej będzie wydane dodatkowo postanowienie w sprawie zwrotu pozostałej części nieprzyjętej kaucji gwarancyjnej. Kwestie te mogą zostać uregulowane w jednym postanowieniu, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne.

Uwaga! Od nieprzyjętej kaucji gwarancyjnej nie przysługują odsetki.

Podstawa prawna: art. 105b ust. 6a, ust. 8-9a i ust. 10-11 ustawy o VAT oraz art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej

- Doprecyzowanie zasad zwrotu kaucji gwarancyjnej w przypadku gdy podatnik został wykreślony z wykazu

W przypadkach gdy podatnik został wykreślony z wykazu, ponieważ wysokość złożonej kaucji była za niska lub wiązało się to z wykreśleniem tego podmiotu z rejestru podatników VAT lub też okazało się, że podmiot ten nie istnieje lub nie ma z nim (lub jego pełnomocnikiem) kontaktu, kaucja gwarancyjna będzie zwracana na wniosek podmiotu na ogólnych zasadach przewidzianych dla zwrotu kaucji gwarancyjnej.

Uwaga! W takich przypadkach będą miały zastosowanie regulacje dotyczące przeznaczenia kaucji gwarancyjnej wraz z odsetkami na pokrycie zaległości podatkowych (z wyjątkiem zaległości, których zapłatę odroczono lub rozłożono na raty) oraz regulacje dotyczące niedokonywania zwrotu kaucji gdy wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 105b ust. 8 ustawy o VAT.

Podstawa prawna: art. 105c ust. 10 ustawy o VAT

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

- Wprowadzenie granicznego terminu na ubieganie się o zwrot kaucji gwarancyjnej

Prawo do złożenia wniosku o zwrot kaucji gwarancyjnej wygaśnie po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym podmiot składający kaucję został usunięty z wykazu w związku m.in. z tym że wysokość kaucji okazała się zbyt niska czy też w związku z wykreśleniem podmiotu z rejestru jako podatnika VAT lub też, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okazało się, że podmiot ten nie istnieje, lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo jego pełnomocnikiem. Również w tym przypadku znajdą zastosowanie regulacje dotyczące przeznaczenia kaucji gwarancyjnej na pokrycie zaległości podatkowych (z wyjątkiem zaległości, których zapłatę odroczono lub rozłożono na raty), jak również dotyczące niedokonywania zwrotu kaucji w przypadkach, o których mowa w art. 105b ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Podstawa prawna: art. 105b ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT

- Doprecyzowanie procedury w sprawie kaucji gwarancyjnej

W związku z uregulowaniem ustawą zmieniającą możliwości zmiany formy kaucji gwarancyjnej wprowadza się przepis, że w takim przypadku będzie wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, postanowienie w sprawie zmiany formy kaucji gwarancyjnej.

W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczących odsetek od kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego doprecyzowano, że w postanowieniu w sprawie zwrotu kaucji gwarancyjnej będzie również określona wysokość odsetek od zwracanej kaucji.

Podstawa prawna: art. 105b ust. 10 ustawy o VAT.

Pozostałe zmiany mają charakter techniczny (np. dostosowujący do nomenklatury wynikającej z ustawy o VAT).

Podatek od spadków i darowizn 2015 - PDF

Spadki - testament, zachowek, dziedziczenie. Zmiany w prawie spadkowym 2015 – PDF

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK