| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Nowa klasyfikacja towarów i usług dla potrzeb VAT od 2011 roku

Nowa klasyfikacja towarów i usług dla potrzeb VAT od 2011 roku

Od początku 2011 roku dla potrzeb VAT będzie stosowana nowa klasyfikacja statystyczna PKWiU 2008. Ale np. do usług zwolnionych z VAT nie będzie stosowana żadna klasyfikacja statystyczna.

11. Do końca 2010 wszystkie usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich, niezależnie od korzystającego z nich, podlegały zwolnieniu. Od 2011 roku ograniczony został zakres stosowanego zwolnienia - nie są objęte zwolnieniem usługi noclegowe świadczone na rzecz innych osób niż wymienione w tym przepisie.

Ograniczono zwolnienie wyłącznie do usług zakwaterowania w bursach i internatach świadczonych na rzecz uczniów i wychowanków oraz usług zakwaterowania w domach studenckich świadczonych na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzącej te domy studenckie (lub z którymi uczelnie mają zawarte umowy dotyczące zakwaterowania). Wynika to też z przepisów dyrektywy 2006/112/WE. Usługi te zostały objęte zwolnieniem jako ściśle związane z usługami kształcenia (art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE). Objęcie zwolnieniem usług zakwaterowania świadczonych na rzecz innych osób niż wymienione w projektowanym przepisie nie ma podstaw w przepisach dyrektywy.

12. Wprowadzone zostało od 2011 roku zwolnienie dla świadczenia usług oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanej, realizowanych przez:

a) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych,

b) organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, religijnym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim, w zakresie interesu zbiorowego swoich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych organizacji pod warunkiem, że organizacje te nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, a w przypadku ich osiągnięcia przeznaczają je wyłącznie na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług związanych z realizacją celów dla których zostały powołane. Zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli nie powoduje naruszenia warunków konkurencji.

Wprowadzane zwolnienie ma szerszy zasięg niż zakres wynikający z poz. 10 załącznika nr 4 (aktualnego w 2010 r.), gdyż obejmuje również dostawę towarów. Zapis tego zwolnienia ma na celu ściślejsze dostosowanie jego zakresu do regulacji wynikającej z art. 132 ust. 1 lit. l dyrektywy 2006/112/WE.

Przyjęta w nowelizacji nomenklatura „związki wyznaniowe” odpowiada nomenklaturze stosowanej już w innych przepisach (np. Konstytucji RP, ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania). Nomenklatura ta "konsumuje" przepisy ww. dyrektywy, z uwzględnieniem nomenklatury stosowanej w przepisach krajowych. Zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli nie powoduje naruszenia warunków konkurencji.

13. Wprowadzono także od 2011 roku zwolnienie dla usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczonych przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania i uczestniczenia w wychowaniu fizycznym,

b) świadczący te usługi nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia przeznaczają je wyłącznie na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług,

c) są świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

– z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością, usług sprzątania, odnowy itp.

Wprowadzenie przepisu powołującego się na te warunki wynikało z konieczności uwzględnienia treści orzecznictwa ETS w zakresie uwarunkowań, którym musi podlegać wyłączenie z opodatkowania ww. usług (w wyroku C-253/07 stwierdzono m.in., że przykładowo doradztwo w zakresie marketingu i pozyskania sponsorów nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. m i ust. 2 lit. b tiret pierwsze szóstej dyrektywy) oraz ma na celu ściślejsze dostosowanie polskich przepisów do regulacji zawartych w prawie wspólnot europejskich, a w szczególności do art. 132 ust. 1 lit. m dyrektywy 2006/112/WE.

14. Rozszerzono zwolnienie usług kulturalnych o dostawę towarów ściśle związanych z tymi usługami. Zapis ten ma na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia niektórych usług kulturalnych oraz dostawy towarów ściśle z nimi związanych świadczonych przez podmioty prawa publicznego oraz dostosowanie tego zwolnienia do przepisu art. 132 ust. 1 lit. n dyrektywy 2006/112/WE.

Warunkiem stosowania zwolnienia jest spełnienie przez podmioty świadczące usługi kulturalne lub dostarczające towary ściśle z tymi usługami związane warunków określonych w ust. 14, tj. podmioty te:
1) nie mogą w sposób systematyczny osiągać zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia nie mogą one ulegać podziałowi, a tylko przeznaczeniu na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług, lub
2) pobierają ceny zatwierdzone, wskazane lub zalecane przez organizatora, który utworzył instytucje kultury lub przez inny organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ albo też przez jednostki samorządu terytorialnego, a jeżeli takie kategorie ceny nie są stosowane, pobierają ceny nie wyższe niż za podobne usługi świadczone przez podmioty nieobjęte takim zwolnieniem.

15. Utrzymane zostaje zwolnienie usług w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek – wyłącznie na cele mieszkaniowe.

16. Zwolnienia dla usług finansowych i ubezpieczeniowych

Wprowadzone zwolnienia usług ubezpieczeniowych i finansowych podlegających zwolnieniu oparte zostały na obiektywnych kryteriach, nie są zaś uzależnione od rodzaju podmiotu świadczącego te usługi.

Objęto zwolnieniem usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz pośrednictwo w zakresie udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, pośrednictwo i wszelkie działania w zakresie gwarancji kredytowych lub pożyczkowych lub innych form zabezpieczenia kredytu lub pożyczki pieniężnej oraz zarządzanie tymi gwarancjami przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z udzieleniem kredytu lub pożyczki pieniężnej.

Na podstawie tego przepisu zwolnieniem objęte zostały również - wyłączone na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy - czynności udzielania pożyczek lombardowych, wykonywane przez podmioty inne niż banki. Szacuje się, że z tego tytułu wystąpią ujemne skutki, które w warunkach roku 2011 wyniosą w skali roku ok. 25 mln zł.

Objęto też zwolnieniem czynności udzielania poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych, rozumianych ogólnie jako zgoda poręczyciela, gwaranta lub udzielającego zabezpieczenia do spłacenia długu lub każdego innego zobowiązania finansowego w imieniu dłużnika, w przypadku niewywiązania się przez niego ze spłaty długu. Warunkiem objęcia zwolnieniem gwarancji, poręczeń i zabezpieczeń jest ich finansowy (pieniężny) charakter.

Polecamy: Postępowanie podatkowe

Objęto zwolnieniem usługi, łącznie z pośrednictwem, w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych.

Ponadto objęto zwolnieniem czynności związane z instrumentami finansowymi, w tym papierami wartościowymi. Zwolnienie to odnosi się do instrumentów finansowych wymienionych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). Zwolnieniu od podatku podlegają od 2011 r. czynności związane z emisją i obrotem instrumentami finansowymi oraz pośrednictwo w tych transakcjach.

Jednak zwolnienie to nie będzie stosowane do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających tytuł prawny do towarów, tytuł własności nieruchomości, prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości oraz udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości. Ze zwolnienia będą również wyłączone transakcje związane z pochodnymi instrumentami towarowymi.

Zwolnienia z VAT usług finansowych nie będą mieć zastosowania do:
1) czynności ściągania długów, w tym factoringu oraz innych czynności, w wyniku których następuje przejęcie ryzyka niewywiązania się przez dłużnika ze zobowiązania;
2) usług doradztwa;
3) usług w zakresie leasingu.

17. Nastąpiła też likwidacja załącznika nr 4 do obecnej ustawy, zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku i przeniesienie uregulowań dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Wprowadzony został od 2011 roku do art. 43 ustawy katalog usług zwolnionych od podatku.

Usługi te zatem nie będą już identyfikowane przy zastosowaniu klasyfikacji statystycznych, czynności te będą rozgraniczane co do przedmiotu.
W tym kontekście wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym dostawa niektórych towarów lub świadczenie niektórych usług nie korzysta ze zwolnienia, jeżeli:
1) nie są one niezbędne do wykonania zwolnionej usługi podstawowej;
2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu dla podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności wobec podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
Podstawą do stosowania tego przepisu jest art. 134 dyrektywy.

18. Zmiany w obowiązujących w dniu ogłoszenia niniejszej ustawy klasyfikacjach statystycznych, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami, wprowadzone po tym dniu, nie spowodują zmian w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli nie zostały określone w ustawie - tak stanowi art. 2 omawianej nowelizacji.

Celem tego przepisu jest niejako „zamrożenie” dla celów poboru VAT klasyfikacji statystycznych obowiązujących w dniu ogłoszenia projektowanej ustawy. Sposób opodatkowania danego towaru lub usługi musi wynikać z przepisów podatkowych. Przepis ten ma gwarantować, że jakiekolwiek zmiany w klasyfikacjach statystycznych wprowadzone po dniu ogłoszenia omawianej nowelizacji nie wpłyną na zmianę sposobu opodatkowania określonych towarów lub usług.

W przypadku braku takiego przepisu, zmiany w przepisach statystycznych mogłyby wpływać na sposób opodatkowania określonych towarów lub usług (np. towar, opodatkowany stawką podstawową, poprzez zmianę sposobu jego zaklasyfikowania wynikającą ze zmiany w przepisach statystycznych mógłby znaleźć się w grupowaniu podlegającym opodatkowaniu stawką obniżoną, lub odwrotnie). Brak takiego przepisu doprowadziłby w efekcie do sytuacji, że to przepisy statystyczne, a nie podatkowe, odgrywałaby zasadniczą rolę w sposobie opodatkowania określonych towarów lub usług.

Przestrzeganie zasady, iż zmiany w klasyfikacjach statystycznych, wydawanych na podstawie aktów wykonawczych do ustawy o statystyce publicznej, nie spowodują zmian w wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest konieczne, z uwagi na postanowienia art. 217 Konstytucji RP. Zgodnie z tymi postanowieniami – nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Pełna treść nowelizacji (Dz.U.2010 Nr 226, poz. 1476)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK