| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > VAT 2013 / 2014 – powstanie obowiązku podatkowego

VAT 2013 / 2014 – powstanie obowiązku podatkowego

Nowelizacja ustawy o VAT, która częściowo weszła w życie od początku 2013 roku wprowadza m.in. zasadnicze zmiany w zakresie powstania obowiązku podatkowego - ale uwaga - zmiany te obowiązywać będą dopiero od 1 stycznia 2014 roku.

Ustawa o VAT 2014 - tekst ujednolicony

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. - vademecum

Uchylony zostanie art. 19 ustawy o VAT  , a w jego miejsce wejdzie nowy art. 19a,  zawierający blok zmian dotyczących zasad powstania obowiązku podatkowego.


Polecamy: Samochód w firmie – zmiany od 1 kwietnia 2014 r.


Dodawany art. 19a zawiera zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego.  Zmiany te w sposób pełniejszy odzwierciedlają postanowienia dyrektywy 2006/112/WE (w szczególności w zakresie usług ciągłych) oraz porządkują i upraszczają przepisy w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie. 

Faktura VAT i fakturowanie w 2013 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - najważniejsze zmiany w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Kasy fiskalne 2013 – zakres zwolnień w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Ustawa o VAT 2013 – tekst ujednolicony

Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2013 r. poz. 35.

Ordynacja podatkowa 2013 – tekst ujednolicony

Obecnie obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą wydania towarów lub  wykonania usługi, a jeżeli czynności te powinny być potwierdzone fakturą, z chwilą wystawienia tej faktury, nie później niż 7-ego dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania  usługi.

Rozliczenie tego podatku następuje w deklaracji za dany miesiąc (ewentualnie  kwartał), w którym powstał obowiązek podatkowy, a to oznacza,  że dla sprzedaży  dokonywanej pod koniec miesiąca, w zależności od daty wystawienia faktury, obowiązek  podatkowy powstawać może w miesiącu jej dokonania lub w miesiącu następnym.

Poza tym dyrektywa 2006/112/WE upoważnia państwa członkowskie do powiązania momentu  powstania obowiązku podatkowego z wystawieniem faktury, jednak jest to odstępstwo od  zasady ogólnej, które może być stosowane wyłącznie do określonych kategorii podatników  lub określonych kategorii transakcji, a nie jako powszechna  zasada.

VAT 2013 - definicja terenów budowlanych

VAT 2013 - prezenty o małej wartości i próbki

Tym samym obecne  brzmienie przepisów dotyczących ogólnych zasad momentu powstania obowiązku  podatkowego budzi wątpliwości w kontekście ich zgodności z przepisami unijnymi. 

Wątpliwości te dotyczą również obowiązujących tzw. szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, których liczba i w niektórych przypadkach złożoność są źródłem  problemów z ich stosowaniem, zgłaszanych m.in. przez organizacje przedstawicielskie  przedsiębiorców.  

Wprowadzona została w art. 19a ust. 1 generalna zasada,  że  obowiązek podatkowy powstawać będzie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy  towaru lub wykonano usługę.

Takie rozwiązanie oznacza pewność, że podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady  zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy. 

Ta regulacja art. 19a ust. 1 nie narusza przepisów art. 63-65 dyrektywy  2006/112/WE, które przewidują,  że VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia  towarów lub wykonania usług, a w przypadku otrzymania zapłaty przed dokonaniem tych  transakcji - w momencie otrzymania zapłaty.

Należy bowiem zaznaczyć,  że określenie  momentu powstania obowiązku podatkowego jest istotne dla dokonania rozliczenia danej  transakcji w deklaracji podatkowej. Ta regulacja, zmierzająca do rozliczenia  podatku w ostatnim dniu miesiąca, w którym dane czynności zostały dokonane, w pełni zatem  realizuje cel dyrektywy – rozpoznanie obowiązku podatkowego w okresie rozliczeniowym,  w  których dana czynność została wykonana – rozwiązując przy tym trudności przy 11 ewentualnym literalnym stosowaniu cyt. przepisów dyrektywy 2006/112/WE, np.   w transakcjach realizowanych za pomocą automatów do sprzedaży towarów czy biletów. 

To rozwiązanie nie jest czymś wyjątkowym na tle niektórych innych państw  członkowskich, w których podobne regulacje istnieją od wielu lat i niewątpliwie upraszczają rozliczanie transakcji dla VAT przy zachowaniu systemowych konstrukcji tego podatku.  

Nowe podejście oznacza rezygnację z dotychczasowego generalnego powiązania momentu  powstania obowiązku podatkowego również z datą wystawienia faktury.  

VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT, stawki VAT

Od 2013 roku będzie można wystawiać faktury uproszczone

W  art. 19a ust. 2 ustalono, że reguła ogólna będzie również stosowana do usługi  częściowej i zawierała również wskazówki co należy rozumieć przez usługę częściową. 

Obecnie ustawa o VAT zawiera podobną regulację (art. 19 ust. 4), jednak bez wskazania co  należy rozumieć przez usługę częściową.

Nowa definicja usługi częściowej nie narusza przepisów dyrektywy 2006/112/WE i odpowiada stosowanej w niektórych państwach  członkowskich Unii Europejskiej. Usługę częściową stanowić będzie określona część podzielnej w sensie gospodarczym usługi, dla której to części określono zapłatę.

Takie rozwiązanie pomoże w ustaleniu obowiązku podatkowego np. w przypadku usług przyjmowanych częściowo, m.in. tych usług  budowlanych, które nie zostaną objęte przepisem ust. 3. 

Ponadto w art. 19a ust. 3 proponuje się, aby w przypadku usług, dla których w związku z ich  świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznawało się je za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub  płatności, do momentu zakończenia  świadczenia tych usług. Takie podejście realizuje  postanowienia dyrektywy 2006/112/WE zawarte w art. 64. 

Natomiast w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla  których w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływałyby terminy płatności lub  rozliczeń, proponuje się aby uznawać je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego,  do momentu zakończenia  świadczenia tych usług (art. 19a ust. 3 zdanie drugie).

Takie  określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług o charakterze ciągłym odpowiada przepisom dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z art. 64 tej dyrektywy w przypadku usług wykonywanych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, które nie  wiążą się z zapłatą zaliczki lub płatnościami w tym okresie, uważa się je za dokonane   z upływem każdego roku kalendarzowego, do czasu zakończenia  świadczenia usług. 

Dyrektywa umożliwia jednak państwom członkowskim przyjęcie, w niektórych przypadkach,  że dostawy towarów i świadczenie usług, dokonywane w sposób ciągły przez pewien okres,  uważa się za dokonane z upływem okresów nie dłuższych niż rok. 

Przepis art. 19a ust. 3 stosować się będzie odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem  dostawy towarów (wydania ich) na podstawie umowy dzierżawy, leasingu lub innej umowy  o  podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach  odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje,  że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie  przeniesione (art. 19a ust. 4).

Polecamy: serwis VAT

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »