| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Podatek VAT - zmiany 2013 / 2014

Podatek VAT - zmiany 2013 / 2014

Zmiany w ustawie o VAT wchodzące w życie w 2013 (a niektóre w 2014) roku są wyjątkowo obszerne. To jedna z większych nowelizacji ustawy o VAT w ostatnich latach.

6. Podstawa opodatkowania

Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących obowiązku podatkowego, także i w przypadku regulacji dotyczących podstawy opodatkowania, dotychczasowe przepisy dotyczące tej kwestii (tj. art. 29 ustawy o VAT) zostają uchylone a w to miejsce ma zostać wprowadzony nowy art. 29a ustawy o VAT. Inaczej jednak niż w przypadku obowiązku podatkowego, w tym przypadku znacznie mniej jest merytorycznych zmian dotyczących przepisów o podstawie opodatkowania.

Zgodnie z nową zasadą ogólną podstawą opodatkowania powinno być wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną, lub którą usługodawca otrzyma z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze związanymi bezpośrednio z ceną towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Ma nastąpić również zmiana w sposobie podejścia do tego, czy otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mają wpływ na wysokość podstawy opodatkowania. W projekcie proponuje się wprowadzenie zamiast sformułowania „bezpośredni wpływ na cenę" sformułowania: „związane bezpośrednio z ceną".

Zmiana ta – zdaniem projektodawców - ma na celu jednoznaczne wskazanie, że jeżeli przy kształtowaniu wysokości przekazywanych kwot w związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu uwzględniane są wszelkie koszty związane z ich wykonaniem, jak również wówczas gdy w związku z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi nie jest pobierana zapłata od podmiotów, na których rzecz jest faktycznie wykonywana czynność, otrzymane kwoty będą uwzględniane w określaniu wysokości podstawy opodatkowania.

Ma to mieć znaczenie np. w przypadku projektów realizowanych ze środków pochodzących z programów pomocowych UE. Z dniem wejścia w życie proponowanych przepisów, jeżeli finansowanie z tych środków związane jest bezpośrednio z ceną, finansowane w ten sposób czynności będą podlegały opodatkowaniu i powstanie obowiązek rozliczenia podatku od otrzymanych kwot (chyba, że są to czynności zwolnione od podatku).

Proponuje się utrzymać dotychczasowe zasady dotyczące korygowania podstawy opodatkowania.

Jednocześnie projektuje się złagodzenie wymogu posiadania odbioru faktury korygującej, w przypadku gdy nie jest możliwe, pomimo udokumentowanych prób dostarczenia faktury korygującej. Proponuje się wtedy uwzględnienie korekty, jeżeli z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca posiada wiedzę, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w takiej fakturze.

Projekt uwzględnia także możliwość przeliczania na złotówki podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, nie tylko z zastosowaniem kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, ale również przy zastosowaniu kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny.

Ustawodawca wprowadził pośrednio, bo poprzez przepisy dotycząc faktur, obowiązek korygowania podstawy opodatkowania w przypadku udzielenia rabatu, premii lub innego rodzaju upustu cenowego, co w założeniu projektodawców ma na celu zapełnić lukę w przepisach obecnej ustawy dotyczących traktowania premii i bonusów jako obowiązkowej podstawy do zmniejszenia obrotu w VAT.

Zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2013.

7. Stawki VAT 2013

Ma nastąpić zmiana zasad opodatkowania zaliczki w eksporcie. Dotychczas zaliczka ta była opodatkowana pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpił w ciągu 6 miesięcy (przy czym brzmienie przepisu wskazywało, że w razie braku wywozu towarów w tym terminie nie było w ogóle opodatkowania, zaś organy podatkowe skłonne były uważać, że wówczas powinno się stosować do zaliczki stawkę krajową).

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, jeśli przed dokonaniem w eksporcie towarów dostawy towarów podatnik otrzymał całość lub część zapłaty, stawkę podatku 0% stosowało się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę. Tak więc ma być skrócony znacznie czas, w którym powinien nastąpić wywóz (z 6 miesięcy do 2 miesięcy) oraz zmieni się skutek braku wywozu towaru (na opodatkowanie zaliczki wedle stawki krajowej).

Ma zostać sprecyzowane potwierdzanie wywozu towarów w eksporcie przy pomocy dokumentów elektronicznych.

Co do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), to po pierwsze nie jest już warunkiem zastosowania stawki 0% podanie numeru kontrahenta oraz swojego numeru VAT-UE na fakturze stwierdzającej dostawę towarów.

Zgodnie z proponowaną zmianą wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że podatnik, zarejestrowany jako podatnik VAT-UE, dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Zmiana ta uwzględnia orzecznictwo krajowe, które kwestionuje uzależnienie stosowania stawki 0% od rejestracji przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Projektowane rozwiązanie ma umożliwiać zastosowanie stawki 0% jeśli podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT-UE już po dokonaniu dostawy, np. w momencie składania deklaracji.

Proponuje się także uchylenie art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, odnoszącego się do kopii faktury, która nie może stanowić dokumentu potwierdzającego dostarczenie towaru nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2013 roku.

8. Odliczenie podatku naliczonego

Zmiany dotyczą art. 86 ustawy o VAT Są one związane z pakietem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego. Jest to związane z faktem, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, co do zasady, powinno być skorelowane z momentem, w którym u sprzedawcy powstaje obowiązek podatkowy.

W przypadku nabywanych towarów i usług konieczne jest posiadanie faktury z wyszczególnioną kwotą podatku, co oznacza, że z odliczenia można skorzystać w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są trzy przesłanki: powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług, doszło do nabycia tych towarów lub usług, podatnik otrzymał fakturę dotyczącą tej transakcji.

Proponuje się zmiany w art. 88 ustawy o VAT (który zawiera wyjątki i ograniczenia od prawa do odliczenia):

  1. wprowadzenie zakazu odliczenia dla tych podatników, którzy ponoszą wydatki w imieniu i na rachunek osób trzecich, a wydatki te są pokrywane przez osoby trzecie i nie są przez podatnika uwzględniane w podstawie opodatkowania. Byłoby to więc wyłączenie prawa do odliczenia względem tych zakupów, które są dokonywane dla klienta i w jego imieniu a następnie są na niego „refakturowane" bez VAT.
  2. projektuje się uchylenie art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o VAT (wskazującego, iż podatnik nie ma prawa do odliczenia z faktury, w której kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii) oraz art. 88 ust. 3a pkt 3 (stanowiącego, że nie ma prawa do odliczenia podatku, jeśli wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż).
  3. wprowadza się nowy art. 88 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie można będzie odliczyć podatku naliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), w przypadku gdy WNT to jest opodatkowane na terytorium kraju z powodu podania polskiego numeru VAT-UE, w sytuacji gdy towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Stanowi on konsekwencję orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-536/08 i C-539/08.

9. Faktury

Uchylony zostanie przepis art. 106 ustawy o VAT (dotyczących wystawiania faktur). W to miejsce mają być wprowadzone przepisy art. 106a–106o ustawy o VAT Przepisy te są co do zasady przeniesione z regulacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

W przepisach ustawy mają być zatem określone zasady ogólne wystawiania faktur, podmioty obowiązane do ich wystawienia, a także przedmiot oraz zawartość faktury. Uregulowany w ustawie ma być termin wystawienia faktury oraz obowiązek wystawienia i przekazania określonej ilości egzemplarzy faktury.

Zakresem projektowanej regulacji objęto również zasady wystawiania faktur korygujących i duplikatów faktur, a także zasady i terminy przechowywania faktur oraz tryb udostępniania tych dokumentów właściwym organom. Przewidziano również unormowanie kwestii natury ogólnej związanych z fakturami elektronicznymi.

Mają zostać zlikwidowane faktury wewnętrzne. Jak wskazuje się w uzasadnieniu właściwe regulacje prawa unijnego nie przewidują możliwości wystawiania tego rodzaju faktur, zaś faktura wewnętrzna nie jest istotnym dokumentem mającym wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemu VAT.

Zgodnie z nowymi regulacjami unijnymi – w projekcie przewiduje się możliwość wystawiania faktur uproszczonych. Mają one dotyczyć sprzedaży o wartości nieprzekraczającej 450 zł, bądź 100 euro. Ilość danych na takiej fakturze – względem „zwykłej" faktury – ma być znacznie ograniczona.

Zmianie ulegnie też termin wystawiania faktur, które mają być wystawiane w terminie 15 dni od powstania obowiązku podatkowego, tj. końca miesiąca w którym dokonano dostawy lub wyświadczono usługę. Dopuszczono też możliwość wystawiania faktur zbiorczych za cały miesiąc. Co istotne jednak, mimo że planuje się wprowadzenie tych zmian od 1 stycznia 2013, są one sformułowane fakultatywnie nie zmuszając podatników do ich stosowania lecz dając możliwość ich stosowania.

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2013 roku za wyjątkiem tych dotyczących terminów wystawiania faktur, które wejdą od 1 stycznia 2014..

Podsumowanie

Powyższe uwagi wskazują tylko najważniejsze projektowane zmiany w podatku od towarów i usług, jakie mają być wprowadzone od nowego roku do ustawy o VAT Co więcej na chwilę obecną projekt jest w pracach komisji i zapewne zostanie nieznacznie zmodyfikowany. Jeżeli jednak ustawodawca chce wprowadzić zmiany już od 1 stycznia 2013 roku, prace parlamentarne powinny się skończyć z początkiem grudnia tego roku.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK