| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Jak wyceniać różnice kursowe? W jaki sposób ująć nie wniesione dopłaty wspólników ? Jak prezentować należności dochodzone na drodze sądowej ? Które jednostki muszą wykazać podatek odroczony? Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Kto musi sporządzić sprawozdanie
 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostki prowadzące i zamierzające kontynuować działalność gospodarczą zobowiązane są sporządzić na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (w szczególności na dzień kończący rok obrotowy) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy. W związku z tym obowiązkiem może powstać kilka wątpliwości. Na prace organizacyjne związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych składa się wiele etapów, np. inwentaryzacja i wycena. W zakresie inwentaryzacji może zrodzić się pytanie, czy trzeba przeprowadzić inwentaryzację kapitałów własnych?
Według znowelizowanej ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek inwentaryzacji wszystkich składników aktywów i pasywów jednostki. Zapis ten wynika z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, gdzie mówi się o obowiązku inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 tego artykułu. Wynika z tego również obowiązek inwentaryzacji kapitałów własnych. Inwentaryzacja ta odbywa się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. W przypadku pozycji bilansowej „kapitały własne” trudno mówić o utracie wartości, jednak powinno mieć miejsce porównanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.
Protokół z inwentaryzacji kapitałów własnych stanowi jej integralną część sporządzoną zgodnie z wymogami art. 26 i 27 ustawy.
 
Czy zawsze trzeba potwierdzić salda należności
 
Może powstać wątpliwość i pojawić się pytanie, czy obowiązkiem bezwzględnym jest uzyskanie potwierdzeń sald należności, np. w przypadku gdy klientami firmy są markety z całej Polski i kiedy wydaje się to technicznie niemożliwe.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2, należności muszą zostać potwierdzone drogą otrzymania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazania w księgach rachunkowych ich stanu oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Można odstąpić od potwierdzenia salda, jeżeli jego uzyskanie z przyczyn uzasadnionych było niemożliwe (pkt 3). Jednak wydaje się, że brak potwierdzenia salda od marketu, który stosuje również przepisy ustawy o rachunkowości, nie jest przesłanką, którą można uznać za uzasadnioną.
 
Jaki jest zakres rocznego sprawozdania finansowego
 
Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Równolegle sprawozdanie może oczywiście zawierać dane wyrażone w walucie obcej i języku obcym. Przyjmując założenie, że jednostka będzie w dającej się przewidzieć przyszłości kontynuowała działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, wycena bilansowa składników aktywów i pasywów powinna być dokonana zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości. Natomiast w każdym innym przypadku wycena aktywów jednostki powinna odbyć się na dzień bilansowy zgodnie z art. 29 ustawy o rachunkowości, po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów.
Podstawowy zakres sprawozdania finansowego dla mniejszych jednostek obejmuje:
• wprowadzenie do sprawozdania,
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• dodatkowe informacji i objaśnienia.
Przypomnijmy, że zakres sprawozdania finansowego uległ zmianie od 1 stycznia 2002 r. Informacja dodatkowa została rozbita na dwa elementy: wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. Wymienione wyżej elementy sprawozdania finansowego, w tym bilans, obowiązkowe są dla wszystkich podmiotów mających obowiązek prowadzących księgi rachunkowe.
Sprawozdanie finansowe jednostek zobowiązanych do corocznego badania sprawozdań przez biegłych rewidentów obejmuje dodatkowo:
• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
• rachunek przepływów pieniężnych (sporządzony według metody bezpośredniej lub pośredniej).
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »