| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre przepisy ustawy o rachunkowości jedynie w tym zakresie, jaki nie został uregulowany w przepisach specjalnego rozporządzenia. Jednostki te nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani też poddawania badaniu i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. Co więcej, warto pamiętać, że jednostki te prowadzą rachunkowość i sporządzają sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

Aktywa obrotowe
W wierszu B wykazuje się łączną wartość rzeczowych aktywów, aktywów finansowych i należności krótkoterminowych jako sumę wielkości wynikających z wierszy podporządkowanych od I do III.
Do aktywów obrotowych jednostki zalicza się:
• zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – wiersz B. I – wykazuje się łącznie wszystkie rzeczowe aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy), do których w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się materiały nabyte z przeznaczeniem do zużycia na potrzeby własne jednostki, znajdujące się na dzień bilansowy jako zapas w magazynie jednostki lub przekazane do okresowego przechowania w obcych magazynach;
Materiały wycenia się na dzień bilansowy, stosując art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Materiały można również wyceniać w cenach zakupu (art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy), jeżeli nie powoduje to zniekształcenia stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Przy wycenie materiałów na dzień bilansowy uwzględniać należy trwałą utratę wartości (w znaczeniu art. 28 ust. 7 ustawy) oraz zmniejszenie ich wartości użytkowej lub handlowej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy).
• należności krótkoterminowe – wiersz B. II – wykazuje się należności ogółem w znaczeniu określonym w art. 3 ust. 1 pkt 18c ustawy), w tym z tytułu dostaw i usług, wynikające z rozrachunków za sprzedane składniki rzeczowych aktywów trwałych, rozrachunków z pracownikami, publicznoprawnych oraz z innych tytułów, które wynikają z ewidencji na kontach zespołu 2, w wielkości ustalonej na dzień bilansowy, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, a zatem te, których spłata przypada na 2004 r.
Stan należności na dzień bilansowy wycenia się stosując przepisy art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy, w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tzn. wykazuje się w tym wierszu aktywów bilansu należne kwoty wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie. Niespłacone na dzień bilansowy należności w walucie obcej wycenia się po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty obcej przez NBP na dzień bilansowy.
• inwestycje krótkoterminowe – wiersz B. III, obejmują:
1. środki pieniężne – wykazuje się wynikający z ksiąg rachunkowych stan środków znajdujących się na dzień bilansowy w kasie własnej i na rachunkach bankowych, w wielkości potwierdzonej spisem z natury (gotówka w kasie) lub wyciągiem bankowym (środki pieniężne na rachunkach bankowych).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK