Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Kto może wpłacać zaliczki bez deklaracji

Uproszczona forma odprowadzania zaliczek

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach ogólnych oraz osoby prawne zobowiązane są do wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Zdecydowana większość z nich wysokość zaliczki oblicza w odpowiedniej deklaracji (PIT-5, PIT-5L lub CIT-2), którą wypełnia na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Nie wszyscy podatnicy pamiętają, że przepisy umożliwiają opłacanie zaliczek na podatek dochodowy w sposób uproszczony – na podstawie dochodu osiągniętego w latach poprzednich. Możliwość taką przewiduje zarówno ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm. – dalej ustawa o PIT), jak i ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm. – dalej ustawa o CIT).

Zawiadomienie Urzędu Skarbowego
Jednym z warunków wpłacania zaliczek bez składania deklaracji jest zawiadomienie w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy podatnik wybiera uproszczoną formę. Oznacza to, że zawiadomienie takie należy złożyć do 20 lutego danego roku podatkowego. Podatnicy, którzy rozważają możliwość złożenia takiego zawiadomienia, muszą pamiętać, że będą musieli stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym. Terminy wpłacania zaliczek są w tym przypadku takie same jak u wpłacających podatek na zasadach ogólnych - do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień - do 20 grudnia. Także zasady dokonania rocznego rozliczenia podatku nie różnią się od tych, które dotyczą podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych.
WAŻNE
Podstawowym warunkiem umożliwiającym osobom prawnym skorzystanie w 2006 roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek jest osiągnięcie dochodu w 2003 lub 2004 roku.
Jakie zasady obowiązują podatników CIT
Zgodnie z przepisami ustawy o CIT wysokość miesięcznej zaliczki wynosi 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (czyli w zeznaniu za 2004 rok złożonym w 2005 roku). Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (czyli w zeznaniu za 2003 rok złożonym w 2004 roku). W tym przypadku obliczenie miesięcznej zaliczki będzie nieco bardziej skomplikowane - trzeba uwzględnić fakt, że w 2003 roku stawka podatku wynosiła 27 proc. (obecnie zaliczki wpłaca się według 19-proc. stawki podatku). Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
Należy pamiętać, że jeżeli zeznanie CIT-8 złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.
Które zaliczki osoby fizyczne mogą wpłacać bez deklaracji
Podobne do wyżej opisanych zasad wpłacania zaliczek w sposób uproszczony zawiera ustawa o PIT. Możliwość ta dotyczy jedynie dochodów z działalności gospodarczej - zarówno od podatników opłacających podatek według skali podatkowej, jak i tych, którzy wybrali podatek liniowy.
W przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej wysokość zaliczki wynosi 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym:
1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy (czyli w zeznaniu złożonym w 2005 roku za 2004 rok) albo
2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (czyli w zeznaniu złożonym w 2004 roku za 2003 rok) - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł.
Jeżeli w zeznaniach złożonych za 2003 rok i 2004 rok podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej 2790 zł, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, kwotę zaliczek obliczają przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19 proc.
Zarówno osoby opłacające zaliczki według skali podatkowej, jak i opodatkowani 19-proc. podatkiem liniowym zmniejszają kwotę zaliczki podlegającą wpłacie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.


1 2


Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?