| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Ujmowanie aktywów trwałych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga znajomości podstawowych zasad określonych w tych standardach. Wiedza ta pozwoli między innymi prawidłowo sklasyfikować, wycenić, zaprezentować w bilansie i ująć informacje dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz ich amortyzację.

Wycena na dzień bilansowy
 
Przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostka dokonuje wyboru pomiędzy następującymi modelami:
• model oparty na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia – po początkowym ujęciu składnik wartości niematerialnych wykazuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości;
• model oparty na wartości przeszacowanej – po początkowym ujęciu składnik wartości niematerialnych wykazuje się w wartości przeszacowanej odpowiadającej jego wartości godziwej na dzień przeszacowania, pomniejszonej o późniejsze umorzenie i łączną kwotę późniejszych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Model oparty na wartości przeszacowanej można stosować pod warunkiem istnienia aktywnego rynku.
Częstotliwość przeszacowań wartości niematerialnych zależy od niestabilności ich wartości godziwych. Jeśli wartość godziwa przeszacowanego składnika aktywów istotnie różni się od jego wartości bilansowej, konieczne jest dokonanie kolejnego przeszacowania. Jeśli składnik wartości niematerialnych został ujęty w księgach z wykorzystaniem modelu opartego na wartości przeszacowanej, wszystkie pozostałe pozycje należące do tej samej grupy aktywów (zbioru aktywów o podobnym charakterze i sposobie użytkowania w działalności gospodarczej) powinny również zostać ujęte z wykorzystaniem tego samego modelu, chyba że brak jest aktywnego rynku na te aktywa.
CZYM JEST AKTYWNY RYNEK
Aktywny rynek jest rynkiem, który spełnia wszystkie następujące warunki:
• pozycje będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
• zazwyczaj w dowolnym momencie można znaleźć zainteresowanych nabywców i sprzedawców,
• ceny są podawane do wiadomości publicznej.
 
Użytkowanie i amortyzacja
 
Jednostka sama powinna ocenić, czy okres użytkowania składnika wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony. Składnik wartości niematerialnych posiada nieokreślony czas użytkowania, jeżeli można stwierdzić, że nie istnieje żadne dające się przewidzieć ograniczenie okresu, w którym składnik aktywów będzie generował jednostce gospodarczej wpływy pieniężne netto (korzyści ekonomiczne). Jak długo firma będzie wykorzystywała wartości niematerialnych o nieokreślonym czasie użytkowania, podlega ponownej ocenie raz do roku.
Składnik wartości niematerialnych, który posiada nieokreślony okres użytkowania, nie podlega amortyzacji. Składnik wartości niematerialnych, który posiada ograniczony okres użytkowania, podlega amortyzacji, która powinna zostać równomiernie rozłożona na przestrzeni całego okresu jego użytkowania. W takim przypadku amortyzację należy:
• rozpocząć – w momencie, gdy składnik aktywów jest gotowy do użycia, tzn. kiedy składnik ten znajduje się w miejscu i stanie umożliwiającym użytkowanie go w sposób zamierzony przez kierownictwo.
• zakończyć – w dniu, w którym składnik aktywów został sklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży lub dniu, w którym ten składnik przestaje być ujmowany, biorąc pod uwagę wcześniejszą z tych dat.
Do systematycznego rozłożenia wartości podlegającej amortyzacji składnika aktywów w trakcie jego użytkowania można zastosować wiele metod amortyzacji, np. metodę liniową, degresywną czy opartą na jednostkach produkcji. Stosowana metoda amortyzacji powinna odzwierciedlać sposób konsumowania korzyści ekonomicznych osiąganych ze składnika aktywów przez jednostkę. Przy braku możliwości wiarygodnego określenia sposobu konsumowania tych korzyści, należy zastosować metodę liniową.
Odpisy amortyzacyjne za każdy okres powinny być ujmowane w ciężar rachunku zysków i strat, chyba że inny standard dopuszcza lub nakłada obowiązek zaliczenia ich do wartości bilansowej innego składnika aktywów. W takich przypadkach odpis amortyzacyjny stanowi część kosztu wytworzenia innego składnika aktywów i jest włączany do jego wartości bilansowej.
Zmianę czasu użytkowania z nieokreślonego na określony wykazuje się jako zmianę oszacowań zgodnie z MSR nr 8 – Zasady rachunkowości, zmiany oszacowań i błędy. Zmiana taka jest przesłanką, że mogła nastąpić utrata wartości i należy przeprowadzić testy na utratę wartości. Skutki dokonania zmiany okresu użytkowania uwzględnia się w rachunku zysków i strat. Jeżeli zmiana ta ma istotny wpływ na bieżący okres lub któryś z wcześniejszych prezentowanych okresów, albo może mieć wpływ na okresy późniejsze – w sprawozdaniu finansowym należy ujawnić informacje zgodnie z zakresem przedstawionym w MSR nr 8 par. 29.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK