| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Jak ująć majątek rzeczowy według standardów międzynarodowych

Ujmowanie aktywów trwałych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga znajomości podstawowych zasad określonych w tych standardach. Wiedza ta pozwoli między innymi prawidłowo sklasyfikować, wycenić, zaprezentować w bilansie i ująć informacje dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz ich amortyzację.

Zasady wyceny
 
Jednostka powinna wyceniać składnik aktywów trwałych (lub grupę do zbycia) zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży w kwocie niższej z dwóch kwot, a mianowicie:
• wartości bilansowej lub
• wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia (sprzedaży).
Jeżeli wartość bilansowa na moment klasyfikacji przewyższa wartość godziwą pomniejszoną o koszty zbycia (sprzedaży), jednostka ujmuje odpis z tytułu utraty wartości, doprowadzając wartość bilansową do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia (sprzedaży). Jeżeli jednostka przeprowadza klasyfikację aktywów na poziomie grupy do zbycia, odpis związany z przeszacowaniem wartości bilansowej do jej wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia powinien zostać przypisany do aktywów wchodzących w skład grupy do zbycia. Przypisując odpis na poziomie grupy aktywów, należy się kierować zasadami wskazanymi w MSR nr 36 dla odpisu z tytułu utraty wartości – czyli odpis, w pierwszej kolejności powinien pomniejszyć wartość firmy (jeżeli taka istnieje), a następnie być przypisany do aktywów trwałych proporcjonalnie do ich wartości bilansowych.
Od momentu klasyfikacji danego składnika aktywów trwałych jako przeznaczonych do sprzedaży jednostka zaprzestaje jego amortyzacji. Koszty z tytułu odsetek oraz inne koszty przypisane do zobowiązań grupy do zbycia, zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, powinny być nadal ujmowane.
 
Działalność zaniechana
 
Następnym zagadnieniem regulowanym przez MSSF nr 5 jest działalność zaniechana.
Standard wymaga, aby jednostka prezentowała wyniki swojej działalności zaniechanej oddzielnie od działalności kontynuowanej. W rachunku zysków i strat jednostka powinna wykazać pojedynczą kwotę odnoszącą się do działalności zaniechanej. Kwota ta obejmuje zysk lub straty netto (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych) działalności zaniechanej, oraz ewentualny zysk lub stratę, związane z przeszacowaniem grupy do zbycia (stanowiącej działalność zaniechaną) do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Pojedyncza kwota powinna zostać rozbita na budujące ją elementy w samym rachunku zysków i strat lub informacji dodatkowej.
NA CZYM POLEGA DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
Działalnością zaniechaną określa się taką część jednostki gospodarczej, która została zbyta lub jest zakwalifikowana jako przeznaczona do sprzedaży oraz:
• stanowi odrębną, ważną dziedzinę działalności lub geograficzny obszar działalności,
• jest częścią pojedynczego, skoordynowanego planu zbycia odrębnej, ważnej dziedziny działalności lub geograficznego obszaru działalności, lub
• jest jednostką zależną nabytą (przejętą) wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaży.
 
MSR nr 16
 
Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) nr 16 Rzeczowe aktywa trwałe, należy stosować do księgowania rzeczowych aktywów trwałych, chyba że inny standard nakłada wymóg lub zezwala na zastosowanie innego podejścia księgowego. Standard stosuje się również do aktywów będących w trakcie budowy lub dostosowywania (np. nieruchomości inwestycyjnych, poddawanych renowacji lub przebudowie) do potrzeb przyszłego użytkowania w charakterze nieruchomości inwestycyjnych, które jeszcze nie spełniają definicji 'nieruchomości inwestycyjnych' zawartej w MSR nr 40 Nieruchomości inwestycyjne, a także w przypadku gdy jednostka używa dla wyceny nieruchomości inwestycyjnych zgodnie z MSR nr 40 modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

NIESTOSOWANIE MSR NR 16

Przepisów MSR nr 16 nie stosuje się do:
• rzeczowych aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSFF nr 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana,
• aktywów biologicznych związanych z działalnością rolniczą, do których stosuje się MSR nr 41 Rolnictwo,
• praw do zasobów mineralnych, pokładów zasobów mineralnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i podobne nieodnawialne zasoby naturalne.
Standard ten dotyczy natomiast rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych do wytworzenia lub utrzymywania aktywów, o których mowa w punkcie drugim i trzecim.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK