| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Aby sprawozdanie finansowe przedstawiało prawdziwy obraz firmy, wszystkie jego elementy muszą być sporządzone prawidłowo. Dlatego ważne jest, aby odpowiednie zasady rachunkowości zastosowane przy jego tworzeniu były opisane we wstępie do sprawozdania. Konieczne jest również umieszczenie w tym miejscu informacji, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

Rozliczenia międzyokresowe

 

Pozycja B.IV krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmuje te koszty, których aktywacja nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, że do tej kategorii aktywów zalicza się wydatki, które jednostka poniosła w 2006 roku, a kosztem staną się dopiero w 2007 roku. Można ją też podzielić na: rozliczenia międzyokresowe kosztów i rozliczenia międzyokresowe przychodów. Mogą to być zatem wydatki związane z:

- prenumeratą,

- zapłaconym z góry czynszem,

- ubezpieczeniami,

- trwającymi pracami rozwojowymi,

- przygotowaniem nowej produkcji (także związane z wykonaniem serii próbnych),

- przygotowaniem do eksploatacji nowych zakładów (poniesione przed przekazaniem do używania środków trwałych w budowie),

- corocznym odpisem na ZFŚS.

 

Pasywa w bilansie

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to ostatnia pozycja aktywów bilansu. Katalog pasywów otwierają kapitały.

Pozycja A pasywów kapitał (fundusz) własny obejmuje wszystkie rodzaje kapitałów, które stanowią wartość księgową jednostki, czyli wartość aktywów pomniejszonych o zobowiązania (tzn. aktywa netto).

W pozycji A.I kapitał (fundusz) podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie lub umowie (wpisanej w rejestrze sądowym).

W pozycji A.II. należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) wykazuje się wszystkie należności od akcjonariuszy, którzy zadeklarowali, lecz na dzień bilansowy nie wnieśli wkładów. Jest to informacja, że kapitał nie został pokryty w całości (informacja ta daje też podstawę do założenia, że wpłata może nie zostać uiszczona). Należy pamiętać, że do tej pozycji zalicza się zarówno wkłady pieniężne, jak i rzeczowe. Warto zwrócić uwagę na pozycję A.III. pasywów, czyli udziały (akcje) własne, ponieważ jest to wartość ujemna.

Kodeks spółek handlowych (art. 200 i 362 k.s.h.) ogranicza możliwość zakupu własnych akcji przez jednostki do kilku przypadków:

- nabycia w drodze egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika; nabycie w celu umorzenia udziałów oraz nabycie albo objęcie udziałów,

- nabycia w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzie,

- nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

- nabycia akcji w drodze sukcesji uniwersalnej,

- nabycia akcji w celu ich umorzenia.

Istotnym elementem jest to, że własne akcje prezentowane są w bilansie nie jako aktywa, ale pasywa, jako wartość ujemna.

W pozycji A.IV. kapitał (fundusz) zapasowy wykazywany jest kapitał, który powstał z:

- zysku netto (w przypadku spółek akcyjnych - 8 proc. rocznego wyniku finansowego netto, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego),

- różnicy między ceną nominalną a ceną emisyjną (pomniejszoną o koszty związane z emisją),

- dopłat akcjonariuszy (uiszczonych w zamian za dodatkowe przywileje),

- kapitałów rezerwowych.

Pozycję A.V. kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zwiększają kwoty z tytułu:

- aktualizacji wyceny rzeczowych składników majątku trwałego,

- wyceny inwestycji długoterminowych (do wyższych od cen nabycia cen rynkowych),

- skutków wyceny aktywów finansowych (zaliczanych do dostępnych do sprzedaży),

- wyceny aktywów i zobowiązań (przy zagrożeniu kontynuacji działania).

Pozycja A.VI. pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe prezentuje kapitały celowe, które tworzy się zgodnie ze statutem lub umową spółki. Najczęściej jest to: pokrycie przyszłych strat lub kosztowne działania, np. o charakterze rozwojowym.

W pozycji A.VII. zysk (strata) z lat ubiegłych wykazuje się zatwierdzony zysk z lat ubiegłych, który nie został podzielony, stratę z lat poprzednich zatwierdzoną, lecz nie pokrytą, skutki błędów podstawowych, a także skutki zmian w polityce rachunkowości lub zmian w przepisach bilansowych.

Pozycja A.VIII. zysk (strata) netto przedstawia kwotę ustaloną w rachunku zysków i strat po uwzględnieniu podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego).

W pozycji A.IX. odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) ujmuje się wszystkie wypłacone zaliczki na rzecz właścicieli (osób fizycznych).

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK