| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Niniejsza publikacja stanowi przekrojowy przewodnik po wzorach pism podatkowych, jakie każdy podatnik może spotkać w swojej praktyce gospodarczej. Autorzy przybliżają zasady sporządzenia każdego z nich oraz umieszczają przykładowe wzory. Jest to wiedza bardzo praktyczna, która pozwala z jednej strony skorzystać z ulg podatkowych, takich jak umorzenie zaległości podatkowej czy rozłożenie jej na raty, a z drugiej strony pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji niezłożenia określonych oświadczeń w terminie.

Stwierdzenie nieważności decyzji

Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która:

1) została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,

2) została wydana bez podstawy prawnej,

3) została wydana z rażącym naruszeniem prawa,

4) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

5) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,

6) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

7) zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa,

8) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.

Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przedawnienia. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się z urzędu lub na żądanie strony. Właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest:

1) organ wyższego stopnia,

2) minister właściwy do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej lub samorządowe kolegium odwoławcze, jeżeli decyzja została wydana przez ten organ,

3) minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli decyzja została wydana przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej, z tym że w tym przypadku postępowanie może być wszczęte wyłącznie z urzędu.

Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji. Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, jeżeli w szczególności:

1) żądanie zostało wniesione po upływie 5 lat od dnia doręczenia decyzji lub

2) sąd administracyjny oddalił skargę na tę decyzję, chyba że żądanie oparte jest na przepisie art. 247 § 1 pkt 4 (dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną).

Odnośnie do samych przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji należy zauważyć, że:

1) w sytuacji gdy decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości - obejmuje to sytuacje, w których doszło do naruszenia właściwości zarówno rzeczowej, jak i miejscowej (a także instancyjnej), do których przestrzegania są zobligowane organy podatkowe z urzędu; rozstrzygniecie sprawy przez organ niewłaściwy powoduje nieważność decyzji bez względu na trafność rozstrzygnięcia,

2) gdy decyzja została wydana bez podstawy prawnej - oznacza to sytuację, w której decyzja została wydana na podstawie przepisu, który nie pozwala regulować danej materii w drodze decyzji bądź też co prawda przepis ten istnieje, ale nie ma on charakteru powszechnie obowiązującego (np. akt wewnętrzny);

3) decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa - oznacza to sytuację, w której decyzja została wydana i pozostaje ona w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i charakter tego naruszenia powoduje, że decyzja taka nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa (tak NSA w wyroku z 7 czerwca 2001 r., sygn. akt III SA 907/00, niepublikowany);

4) wydanie decyzji, która dotyczy już sprawy poprzednio rozstrzygniętej inna decyzją ostateczną - dotyczy to sytuacji, w której zachodzi tożsamość czterech elementów występujących w obu sprawach i które dotyczą: podmiotów, przedmiotu, stanu faktycznego, stanu prawnego;

5) skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie - oznacza to sytuację, w której błędnie skierowano decyzję; o tym, do kogo decyzja jest skierowana, decyduje jej treść, w której musi znaleźć się miejsce na oznaczenie strony; nie jest istotne, czy strona zostanie oznaczona w nagłówku czy w dalszej treści decyzji, decydujące jest to, komu organ podatkowy przypisał uprawnienia lub obowiązki; omyłki w nazwisku lub adresie nie wpływają na ważność decyzji, jeżeli wynika z niej zamiar organu podatkowego ustalenia sytuacji prawnej konkretnej osoby będącej stroną; w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że jeżeli decyzję organu I instancji błędnie skierowano do podmiotu niemajacego przymiotu strony, to od tej chwili podmiot ten staje się stroną i ma prawo do wniesienia odwołania (tak NSA w wyroku z 19 stycznia 2001 r., sygn. akt I SA/Lu 1192/99);

6) trwała niewykonalność decyzji, istniejąca w dniu jej wydania - chodzi o taką sytuację, gdy postanowienia składające się na treść obowiązków i uprawnień zawartych w decyzji są niewykonalne z przyczyn technicznych lub prawnych, tkwiących w ich naturze; natomiast trudności, choćby bardzo poważne, w wyegzekwowaniu decyzji, wynikające z negatywnego stanowiska jej adresatów lub innych osób, nie stanowią o niewykonalności decyzji w rozumieniu przepisu art. 247 § 1 pkt 6 ordynacji podatkowej (takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 13 lutego 1986 r., (sygn. akt III SA 1146/85, ONSA 1986, nr 1, poz. 12);

7) wada decyzji powodująca jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa - oznacza to sytuację, w której sankcja nieważności jest wyraźnie ustanowiona w przepisach odrębnych; obecnie nie występują tego rodzaju przepisy;

8) wykonanie decyzji wywołałoby czyn zagrożony karą - oznacza to sytuację, w której realizacja decyzji powodowałaby wystąpienie czynów karalnych w świetle zarówno prawa karnego, jak i prawa administracyjnego; wydaje się, że dyspozycja ta obejmuje również wszelkie kary dyscyplinarne.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l Wyrok WSA w Warszawie z 29 marca 2006 r. (sygn. akt III SA/Wa 518/06, LEX nr 204715)

1. Rozbieżność orzecznictwa sama przez się nie wyklucza możliwości, że jeden z dwóch sprzecznych ze sobą poglądów wyrażonych w tym orzecznictwie jest na tyle wadliwy, iż jego przyjęcie przez organ podatkowy stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej. O wykluczeniu naruszenia prawa w stopniu rażącym można mówić wyłącznie wówczas, gdy na gruncie danego przepisu możliwy jest wybór różnych jego interpretacji, z których jednak każda daje się uzasadnić z jednakową mocą.

2. Zapłata całej faktury przez jednego ze współwłaścicieli nie wyklucza możliwości odliczenia przez niego całego podatku zawartego w tej fakturze, a pozbawienie podatnika tego prawa rażąco narusza art. 19 ust. 1 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn.zm.), co wyczerpuje hipotezę art. 247 § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej.

l Wyrok NSA z 4 stycznia 2006 r. (sygn. akt I FSK 390/05, LEX nr 187489)

W sytuacji gdy strona zgłasza wniosek o stwierdzenie nieważności powołując się na przepis art. 247 § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej, obowiązkiem organów podatkowych było dokonanie analizy ostatecznej decyzji pod kątem rażącego naruszenia wszystkich przepisów prawnych, zarówno powołanych przez stronę, jak i tych przepisów, których podatnik nie dostrzegł, jeżeli doprowadziłyby one do zmniejszenia obowiązku podatkowego.

l Wyrok NSA z 20 grudnia 2005 r. (sygn. akt II FSK 275/05, LEX nr 187439)

Stwierdzenie nieważności wywiera skutki od samego początku (ex tunc), co oznacza, że zarówno wada decyzji, jak i stan nieważności zaistniały w dacie wydania decyzji, a nie pojawiły się w późniejszym czasie. Organ wydający decyzję stwierdza wadliwości już istniejące wcześniej, a więc ze skutkiem wstecznym od daty wydania wadliwej decyzji i w takim też czasie pozbawia ją domniemania ważności (legalności).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK