| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

W niniejszym opracowaniu omówiono podział inwestycji w myśl ustawy o rachunkowości, zasady wyceny, przekwalifikowania, ewidencję księgową z podaniem przykładów liczbowych oraz sposób wykazywania danych w sprawozdaniach finansowych.

2. Wyksięgowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3800 zł.
3. Utworzenie rezerwy na podatek dochodowy odroczony:
– wartość bilansowa 840 000 zł,
– wartość podatkowa 800 000 zł,
– różnica przejściowa dodatnia 40 000 zł,
40 000 x 19% = 7600 zł.
Dane wyjściowe z poprzedniego roku:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W przykładzie 3 w operacji 1 wzrost wartości akcji o 60 000 zł ujęto:
a) 20 000 zł na przychodach finansowych (konto 75-0), to jest do wysokości kosztów ujętych uprzednio na koncie 75-1 (przykład 2),
b) pozostałą kwotę 40 000 zł zaliczono na kapitał z aktualizacji wyceny (konto 81-3).
Inne papiery wartościowe
Kolejną pozycję w bilansie długoterminowych aktywów finansowych stanowią inne papiery wartościowe. Inne papiery wartościowe także służą uzyskaniu korzyści ekonomicznych, przeważnie w postaci odsetek.
Zalicza się do nich w szczególności obligacje, listy zastawne, skrypty dłużne, bony bankowe, bony skarbowe i inne o terminie wymagalności dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego i nie przewiduje się ich sprzedaży w roku następnym po dniu bilansowym.
Papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości odnoszonych na koszty finansowe (konto 75-1).
Na dzień bilansowy papiery wartościowe mogą być przeszacowane do cen rynkowych, jeżeli jednostka przyjęła takie zasady w polityce rachunkowości, odnosząc różnice na kapitał z aktualizacji wyceny. Należne odsetki od papierów wartościowych zwiększają ich wartość i są zaliczane drugostronnie do przychodów finansowych (konto 75-0).
Papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się na dzień bilansowy, stosownie do § 16 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674) – w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Ponieważ z § 16 pkt 1 wymienionego rozporządzenia wynika, że pożyczki udzielone wycenia się na dzień bilansowy również w skorygowanej cenie nabycia, zagadnienie wyceny w skorygowanej cenie nabycia omawia się dalej przy pozycji bilansowej „Udzielone pożyczki”.
Udzielone pożyczki
Udzielone pożyczki zalicza się do długoterminowych aktywów finansowych, jeżeli z umowy wynika termin ich spłaty po upływie nie mniej niż 12 miesięcy po dniu bilansowym. Jeżeli określona spłata raty pożyczki przypada w roku następnym po dniu bilansowym, to w bilansie wykazuje się tę wartość pożyczki w poz. B.III.1. jako krótkoterminowe aktywa finansowe. Z art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości wynika, że udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »