| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo wypełnić PIT-40 i PIT-11

Jak prawidłowo wypełnić PIT-40 i PIT-11

Do końca lutego płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą wywiązać się z obowiązku wypełnienia i złożenia deklaracji podatkowych. Pracodawcy dokonujący rozliczenia podatku w imieniu swoich pracowników muszą wypełnić formularz PIT-40. Jeśli natomiast pracownicy będą rozliczać się sami, pracodawcy zobowiązani są do dostarczenia im wypełnionej informacji PIT-11. Poniżej wyjaśniamy oba te przypadki.

Dochody podatnika

W celu dokonania rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika, płatnik na formularzu PIT-40 musi ujawnić osiągnięte przychody, koszty ich uzyskania, osiągnięty przez podatnika dochód, a także kwoty pobranych przez płatnika zaliczek. Dane te płatnicy wykazują w części F formularza.

Na pierwszym miejscu listy źródeł przychodów znajdują się należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy. W pierwszej kolejności (w kol. b) płatnik powinien wskazać sumę przychodów z tego źródła. Przychodami ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze. W szczególności trzeba tutaj wymienić: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Ponadto uwzględnić należy świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika przez zakład pracy, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W PIT-40 nie uwzględnia się natomiast wypłaconych pracownikowi pozapłacowych świadczeń zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykładowo można wymienić tutaj: ekwiwalenty i świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, diety i inne należności z tytułu podróży służbowej, dodatek za rozłąkę, wartości zakwaterowania w hotelach robotniczych poza miejscem stałego zatrudnienia, otrzymywane przez pracowników świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Następnie wskazać należy sumę uwzględnionych przez płatnika kosztów uzyskania przychodów (kol. c). Kwotę dochodu ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) płatnik ujawnia w kolumnie d, obliczając ją jako różnicę sumy przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Na sam koniec płatnik wykazuje sumę pobranych zaliczek (kol. e).

W takiej samej kolejności, a zatem: przychód, koszty uzyskania przychodów, dochód oraz pobrana zaliczka, płatnicy wypełniają rubryki części F formularza niezależnie od rodzaju źródła przychodów.

Kolejnym źródłem przychodu ujawnianym na formularzu PIT-40 mogą być należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną. W tym wypadku płatnik uwzględnia dniówki obrachunkowe i udziały w dochodzie podzielnym spółdzielni oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

Źródłem przychodów, jakie powinien uwzględnić płatnik, dokonując rocznego obliczenia podatku, mogą być także emerytury - renty zagraniczne, a także należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym.

Na formularzu PIT-40 znajduje się również miejsce przeznaczone na wykazanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym umowy o dzieło i zlecenia). Pracodawca musi zatem wykazać w PIT-40 wypłaty z tytułu wszelkich umów zlecenia i umów o dzieło łączących go z własnym pracownikiem, a także m.in. wynagrodzeń z tytułu zasiadania w zarządzie, w radach nadzorczych. Jeżeli natomiast pracownik uzyskał dochody z umowy zlecenia lub o dzieło poza macierzystą firmą, to w takim wypadku będzie musiał samodzielnie sporządzić i złożyć w urzędzie skarbowym roczne zeznanie podatkowe.

Warto wskazać, że wysokość kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od rodzaju działalności wykonywanej osobiście przez podatnika. Koszty w wysokości 20 proc. przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika ze środków podatnika w danym miesiącu składki przysługują:

• z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz przychodów sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

• z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,

• osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności (np. przychodów biegłych w postępowaniu sądowym) oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu działalności w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,

• z umów zlecenia i z umów o dzieło.

Tak jak w przypadku pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, w przypadku gdy koszty z działalności wykonywanej osobiście, dla której przewidziano stawkę 20-proc., są wyższe, płatnik może je uwzględnić w wysokości faktycznie poniesionej, jeżeli podatnik jest w stanie je udowodnić.

Natomiast w odniesieniu do przychodów otrzymywanych przez osoby:

• wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

• należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

• wykonujące działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze

koszty uzyskania przychodów wynoszą nie więcej niż 1302 zł rocznie (miesięcznie 108 zł 50 gr). W przypadku gdy podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskiwał od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu innych stosunków prawnych, roczne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1953 zł 23 gr.

Źródłem przychodów podatnika ujawnianym na formularzu PIT-40 mogą być również prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W kolumnie przychód należy w tym wypadku wykazać sumę przychodów z praw majątkowych, w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, prawa do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Następnie należy wykazać kwotę kosztów uzyskania przychodów uwzględnionych przez płatnika.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu:

• zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu,

• opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu,

• korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania stawki 50 proc., koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Płatnik może uwzględnić wśród źródeł przychodów także inne źródła niż wymienione powyżej.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK