| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo wypełnić PIT-40 i PIT-11

Jak prawidłowo wypełnić PIT-40 i PIT-11

Do końca lutego płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą wywiązać się z obowiązku wypełnienia i złożenia deklaracji podatkowych. Pracodawcy dokonujący rozliczenia podatku w imieniu swoich pracowników muszą wypełnić formularz PIT-40. Jeśli natomiast pracownicy będą rozliczać się sami, pracodawcy zobowiązani są do dostarczenia im wypełnionej informacji PIT-11. Poniżej wyjaśniamy oba te przypadki.

Dopłaty i nadpłaty

Płatnik może dokonać za podatnika obliczenia podatku przejmując na wniosek podatnika uciążliwe obowiązki rocznego rozliczenia z fiskusem. Trudno jednak się spodziewać, że płatnik ureguluje za podatnika dopłatę do należnego podatku bez możliwości odzyskania dopłaconych kwot. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje wzajemne rozliczenia płatnika i podatnika wynikające z rocznego obliczenia podatku przez płatnika.

Różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatnika pobiera się z dochodu za marzec roku następującego po roku podatkowym. Na wniosek podatnika różnicę można jednak pobrać z dochodu za kwiecień. Ustawodawca przewidział również rozwiązanie w sytuacji, gdy stosunek uprawniający pobór zaliczek, np. stosunek pracy ustał w styczniu lub w lutym roku następującego po roku podatkowym. W takim wypadku różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla płatnika naczelnik urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Płatnik musi w odpowiedni sposób uporać się nie tylko z dopłatą, ale również nadpłatą podatku wykazaną w rocznym obliczeniu podatku. Można śmiało prognozować, że w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok na formularzach PIT-40 sporządzanych przez płatników w wielu przypadkach pojawi się spora nadpłata, wynikająca z konieczności odliczania przez płatnika wysokiej ulgi prorodzinnej. Jeżeli z rocznego obliczenia podatku wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec roku następującego po roku podatkowym. W sytuacji, gdy okaże się, że po pobraniu zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji PIT-4R.

WAŻNE

PIT-40 należy złożyć w urzędzie skarbowym nie płatnika, lecz w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika

JAKICH DOCHODÓW PRACODAWCA NIE UWZGLĘDNI W PIT-40

Na formularzu rocznego obliczenia podatku nie uwzględnia się przychodów związanych ze świadczeniem pracy zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 ust. 1. Należą do nich m.in.:

• świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o BHP, pod warunkiem że zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym: odzież robocza, ekwiwalent za używanie oraz pranie własnej odzieży roboczej (art. 21 ust. 1 pkt 11),

• ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność (art. 21 ust. 1 pkt 13),

• diety oraz inne należności od pracodawcy za czas podróży służbowej do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a),

• dodatek za rozłąkę (art. 21 ust. 1 pkt 18),

• wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w hotelach pracowniczych, a także kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania. W tym drugim przypadku zwolnienie przysługuje jednak do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 500 zł (art. 21 ust. 1 pkt 19),

• wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł,

• bony, talony, kupony lub inne dowody uprawniające do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (art. 21 ust. 1 pkt 11b),

• wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzenia otrzymywanego za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy,

• odszkodowania wypłacone przez pracodawcę, z wyjątkiem: określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.

WAŻNE!

Płatnik może wypełnić podatnikowi PIT-40 pod warunkiem, że otrzymał od podatnika wniosek na formularzu PIT-12 przed 10 stycznia 2008 r.

WAŻNE!

29 lutego 2008 r. upływa termin złożenia PIT-40 podatnika oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla miejsca zamieszkania podatnika albo właściwemu dla opodatkowania osób zagranicznych

ZWROT NADPŁATY WYNIKAJĄCY Z PIT-40 CIĄŻY NA PRACODAWCY

Pracodawca dokonał za podatnika rocznego obliczenia podatku rozliczył na formularzu PIT-40, z którego wynika nadpłata w kwocie 167,38 zł. Płatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku nie zwrócił pracownikowi należnej nadpłaty. Podatnik uznał, iż ze względu na zmianę zakładu pracy, należną nadpłatę powinien mu zwrócić organ podatkowy. Urząd skarbowy nie zgodził się z tym stanowiskiem. Podkreślił, że sposób zwrotu nadpłaty w wypadku rocznego obliczenia podatku przez płatnika określa ust. 4 art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. W przypadku niedopełnienia przez płatnika powyższych czynności obowiązek zwrotu nadpłaty nadal ciąży na pracodawcy. Rozwiązanie umowy o pracę nie zwalnia pracodawcy z obowiązków płatnika, stąd w przypadku pracownika, zwrot nadpłaty powstałej w wyniku rocznego rozliczenia na formularzu PIT-40 ciąży na pracodawcy - pismo drugiego urzędu skarbowego w Opolu z 2 października 2006 r. PDII/415-19/AG/06.

WAŻNE!

Pracownik, którzy oprócz dochodów z pracy na etacie uzyskał w tej samej firmie również dochody z działalności wykonywanej osobiście, np. z umów o dzieło, zlecenia, zasiadania w zarządzie, radzie nadzorczej czy też dochody z honorariów autorskich, może korzystać z rocznego obliczenia podatku przez pracodawcę

NOWY PRACODAWCA MA OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA PIT-40

Spółka, na postawie art. 23 Kodeksu Pracy, przekazała innej Spółce część zakładu pracy wraz z grupą pracowników. Nowy pracodawca stał się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy. Spółka przekazała nowemu pracodawcy wszelkie dokumenty pracowników, w tym również kartoteki wynagrodzeń, umożliwiające wystawienie przez Spółkę przejmującą rocznych informacji podatkowych o osiągniętych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W związku z tym powstało pytanie, czy poprzedni pracodawca ma obowiązek rocznego obliczenia podatku pracownikom przekazanym wraz z częścią zakładu pracy innemu pracodawcy. Urząd skarbowy przypomniał, że płatnikiem jest każdy podmiot zobowiązany na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatników podatku i wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwanej dalej zakładami pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych). Połączenie szpitali i przejęcie przez nowy podmiot pracowników oznacza zachowanie dotychczasowego stosunku pracy, tym samym przejmujący pracodawca powinien kontynuować obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od dokonanych wypłat. Ponadto przejmujący pracodawca ma obowiązek dokonać rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2006 r. za tych przejętych pracowników, którzy uprzednio złożyli oświadczenie PIT-12, traktowane na równi z zeznaniem o spełnieniu warunków określonych w art. 37 ust. 1 ustawy - pismo urzędu skarbowego w Obornikach Wielkopolskich z 26 czerwca 2006 r. ZB/415-25/2006.

NIESŁUSZNIE WYPŁACONY EKWIWALENT PRZYCHODEM PRACOWNIKA

Pracodawca na skutek błędnego polecenia inspektora Państwowej Inspekcji Pracy dokonał niesłusznie wypłaty ekwiwalentu pracownicy za dwa dni urlopu wypoczynkowego. Wątpliwości płatnika dotyczyły zakwalifikowania niesłusznie wypłaconego ekwiwalentu do przychodów ze stosunku pracy pracownika. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wynika z tego, że wszystkie świadczenia, które pracownik otrzymuje ze środków pracodawcy w związku z pozostawaniem w stosunku pracy lub stosunku pokrewnym, niezależnie od tego, czy dane świadczenia przewidywała umowa o pracę, czy też nie, są przychodami ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych. Od wypłaconego wynagrodzenia należało obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, a wypłacone wynagrodzenie winno być ujęte w rocznym obliczeniu podatku PIT-40 - pismo Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z 15 grudnia 2006 r.

 

 

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl

 

Źródło: Gazeta Prawna [Tygodnik Podatkowy] Nr 24 (2146), 4 lutego 2008 r.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK