| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Jak prawidłowo wypełnić PIT-38

Każdy podatnik zobowiązany jest dokonać rocznego rozliczenia dochodów uzyskanych w ciągu ostatniego roku. Obowiązek ten dotyczy także podatników otrzymujących przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Termin na złożenie zeznania upływa z końcem kwietnia.

Deklaracja elektroniczna

Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę, iż zgodnie z postanowieniami rozporządzenia ministra finansów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1 kwietnia 2008 r., możliwe jest złożenie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-38 w formie elektronicznej.

Należy jednak pamiętać, że deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać dane w ustalonym formacie elektronicznym określone we wzorze deklaracji. Ważne jest także, aby zawierała ona również podpis elektroniczny.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA ZEZNANIA

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

DOCHÓD Z ODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI

Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

MOMENT POWSTANIA PRZYCHODU

Trzeba pamiętać, że przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną) powstaje dopiero w momencie przeniesienia ich własności na kupującego, zatem przychodem są kwoty należne, chociażby nie zostały faktycznie otrzymane. Przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje natomiast w momencie realizacji tych praw.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Artykuł 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. W art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy wskazano natomiast, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie akcji w spółce mającej osobowość prawną; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych akcji.

WAŻNE

Konieczne jest zwrócenie uwagi, że wydatków na nabycie akcji nie uważa się za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Będą one jednak kosztem przy ustalaniu dochodów z tytułu zbycia tych akcji.

Zważywszy na to, że cena nabycia akcji zostanie uwzględniona jako koszt podatkowy dopiero w momencie ich zbycia, wszelkie różnice w cenie objęcia akcji wpłyną bezpośrednio na wysokość kosztów uzyskania przychodów w wyniku tego zbycia

WAŻNE

Dochodów ze zbycia papierów wartościowych zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy o PIT nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c

PRZYKŁAD

SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW PO NIŻSZEJ WARTOŚCI

Podatnik dokonał sprzedaży swoich udziałów po cenie niższej od ich wartości rynkowej, uzyskując z tego tytułu dochód. Trzeba zaznaczyć, że nie poniósł on żadnego kosztu związanego z nabyciem tych udziałów.

W takiej sytuacji uzyskany dochód z tytułu dokonanej transakcji sprzedaży udziałów należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-38 składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskane zostały z tego tytułu przychody. Przy czym przy określeniu ceny sprzedaży udziałów należy zastosować przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli regulacje dotyczące ustalania przychodów w oparciu o cenę w wartości rynkowej. W tym samym terminie należy wpłacić wynikający z tego zeznania należny podatek dochodowy w wysokości 19 proc. uzyskanego dochodu.

PRZYKŁAD

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

Podatniczka ma otrzymać od członka najbliższej rodziny tytułem darowizny udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność gospodarczą. Po otrzymaniu przedmiotowych udziałów podatniczka zamierza umorzyć te udziały za wynagrodzeniem. W takim przypadku dochodem z umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny będzie nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z treścią przepisów wynikających z treści art. 24 ust. 5d ustawy, tj. ustalonymi do wysokości wartości udziałów z dnia nabycia darowizny.

PRZYKŁAD

APORTY W SPÓŁKACH KOMANDYTOWYCH

Dla wspólników spółki komandytowej wartością nabycia tych akcji tytułem aportu, czyli na potrzeby art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatkiem na ich nabycie (objęcie) jest wartość rynkowa tych akcji. Przepis ten wskazuje wprost, że kosztem ze zbycia akcji są wydatki na ich nabycie. Ponieważ spółka komandytowa nabywa te akcje w zamian za przyznany określony udział kapitałowy, koszt dla wszystkich wspólników z tytułu zbycia tych akcji przez spółkę powinien być określony w ich wartości rynkowej z dnia objęcia tego udziału.

WAŻNE

Podatnik lub płatnik zamierzający składać deklaracje w formie elektronicznej powinien zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie ewidencji podatników i płatników oraz dodatkowo wskazać także osobę lub osoby upoważnione do składania deklaracji w tej formie i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym.

Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej po potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu z danymi podanymi w zgłoszeniu. Potwierdzenie następuje w formie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie może być także wydane w formie elektronicznej

KWOTY W WALUTACH OBCYCH

Kwoty podatku zapłaconego za granicą, wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote według kursów z dnia zapłaty, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, podatek przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia zapłaty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

KRZYSZTOF KOŚLICKI

krzysztof.koslicki@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

• Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).

Źródło: Gazeta Prawna [Tygodnik podatkowy] nr 78(2200), 21 kwietnia 2008 r.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK