| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Skutki podatkowe powiązań między firmami

Skutki podatkowe powiązań między firmami

W obrocie gospodarczym często zdarzają się sytuacje, że zaprzyjaźnionym firmom sprzedajemy coś taniej, po cenach niższych niż innym odbiorcom. Na obniżenie ceny wpływają relacje między podmiotami. Nieco inaczej kształtują się transakcje ze wspólnikami, udziałowcami, firmami prowadzonymi przez członków rodzin. Trzeba jednak pamiętać, iż zawieranie tego typu transakcji wiąże się z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi. Wykorzystywanie powiązań między firmami powoduje określone skutki podatkowe.

Najważniejsze elementy

Od 1 stycznia 2001 r. podatnicy mają obowiązek sporządzania dokumentacji transakcji powiązanych. Obowiązujące przepisy nie definiują formy sporządzenia tego opracowania, jednakże precyzyjnie wskazują, co powinna zawierać prawidłowo sporządzona dokumentacja. Niezwykle ważne pozostaje fakt, iż nieprzedstawienie dokumentacji w wymaganym terminie powoduje liczne konsekwencje. Jej brak skutkuje opodatkowaniem stawką 50 proc. różnicy między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a oszacowanym przez organ podatkowy przeprowadzający kontrolę. Należy pamiętać, że kwota ta dodatkowo jeszcze zostanie powiększona o odsetki za zwłokę. Zagrożeniem mogą być także sankcje osobiste wynikające z przepisów kodeksu karnego skarbowego.

WAŻNE

Brak dokumentacji podatkowej w zakresie transakcji powiązanych skutkuje opodatkowaniem stawką 50 proc. różnicy między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a oszacowanym przez organ podatkowy przeprowadzający kontrolę

Pełna dokumentacja podatkowa dotycząca transakcji z podmiotami powiązanymi powinna składać się z następujących elementów:

• ramowe opracowanie dokumentacji zawierające wymagane przepisami części - określenie pełnionych funkcji, wykorzystywanych aktywów, podejmowanego ryzyka podmiotów uczestniczących w transakcji, określenie kosztów związanych z realizacją dokumentowanej transakcji, formy i terminu zapłaty, metody i sposobu kalkulacji zysków, określenie ceny i wartości przedmiotu transakcji, określenie strategii gospodarczej - szczególnie gdy miała ona wpływ na wartość transakcji oraz szczegółowe określenie oczekiwanych korzyści, związanych z uzyskaniem świadczeń usług będących przedmiotem dokumentowanej transakcji,

• załączniki,

• właściwa umowa,

• dokumenty świadczące o realizacji opisywanych transakcji (zamówienia, faktury, korespondencja itp.),

n dowody wykonania usług, przede wszystkim dotyczy to usług niematerialnych (raporty, analizy, opracowania, protokoły).

Analiza funkcjonalna ma na celu określenie funkcji ekonomicznych pełnionych przez każdą ze stron transakcji. Jej wyniki mają znaczny wpływ na prawidłowe określenie przewidywanych kosztów, a także odgrywają istotną rolę przy kalkulacji ceny transakcji. Dokonując tego rodzaju analizy, w szczególności należy uwzględnić podział ryzyka i zakresu odpowiedzialności stron transakcji, rozmiar zaangażowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Istotnym celem opracowania analizy funkcjonalnej jest fakt, aby po jej przeczytaniu kontrolujący byli w stanie zrozumieć, na czym polegała dokumentowana transakcja. Dodatkowo konieczne jest wymienienie wszelkich kosztów rodzajowych, jakie musiały zostać poniesione przez strony biorące udział w transakcji w celu realizacji pełnionych przez siebie funkcji. Do tego rodzaju kosztów można zaliczyć m.in. koszty wynagrodzeń, koszty różnic kursowych, transportu, koszty koncesji, napraw, ubezpieczeń, czynszów, podatków itd.

Należy wziąć pod uwagę fakt, iż rzetelnie opracowana dokumentacja powinna zawierać także prawidłową ocenę. W tym celu powinno się wziąć pod uwagę nie tylko różnice cen, ale również inne okoliczności, przede wszystkim całokształt powiązań pomiędzy kontrahentami biorącymi udział w transakcji. Niezbędne jest także określenie udziału stron transakcji w ogólnym dochodzie ze sprzedaży. Wielkość poszczególnych udziałów zależy m.in. od ryzyka ponoszonego przez każdą ze stron, kosztów, warunków płatności itd. Opracowana analiza powinna obejmować także porównanie wszystkich transakcji podatnika zawartych z podmiotem z nim powiązanym z transakcjami zawieranymi z innymi podmiotami oraz obrazować faktyczną działalność gospodarczą podatnika. Bardzo istotne jest także określenie formy i terminu płatności. Wskaźniki te mogą bowiem znacząco wpływać na cenę transakcji.

W kolejnej części dokumentacji transakcji powiązanych należy dokonać wyboru metody kalkulacji zysków, przedstawić sposób kalkulacji oraz określić ostateczną cenę przedmiotu transakcji. Musi ona uzasadniać konkretne kwoty, które zostały bądź zostaną zafakturowane.

Określenie strategii gospodarczej jest elementem fakultatywnym dokumentacji. Powinna być jednak opracowana w przypadkach, gdy miała ona wpływ na wartość transakcji. Zastosowana przez podatnika strategia może wiązać się z podjęciem decyzji o obniżce cen. Może także polegać na przykład na ponoszeniu wyższych kosztów w celu wypracowania wyższych zysków długoterminowych. Dokonując analizy okoliczności mających wpływ na warunki transakcji kontrolowanej uwzględnić należy także inne czynniki cenotwórcze. Mogą to być m.in. położenie geograficzne rynku, wielkość rynku, rozmieszczenie konkurencji, wielkość popytu i podaży na danym obszarze, siła nabywcza konsumentów itd.

W przypadku analizy korzyści ich określenie wymagane jest przede wszystkim w odniesieniu do umów dotyczących świadczenia usług o charakterze niematerialnym. W tej części dokumentacji wykazać należy, że istnieje znaczący związek pomiędzy poniesionymi kosztami i oczekiwanymi korzyściami. Mogą one dotyczyć m.in. pozyskania dostępu do nowego rynku zbytu, ograniczenia ogólnego ryzyka gospodarczego, ryzyka nieściągalnych należności, ograniczenia kosztów, podniesienia poziomu kwalifikacji pracowników itd.

Warto zauważyć, iż w przypadkach, w których przedmiotowa transakcja ma charakter stały, prawidłowo sporządzona dokumentacja może być wykorzystywana przez wiele lat. Należy ją jedynie uzupełniać o elementy zmienne.

TRANSAKCJE O CHARAKTERZE STAŁYM

W przypadkach, w których dokumentowana transakcja ma charakter stały, prawidłowo sporządzona dokumentacja może być wykorzystywana przez wiele lat. Należy ją jedynie uzupełniać o elementy zmienne.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK