| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczyć zakup i amortyzację kas fiskalnych w 2009 roku

Jak rozliczyć zakup i amortyzację kas fiskalnych w 2009 roku

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek taki nakłada na nich ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Z przepisów może wynikać, że obecnie każda sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej powoduje obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej. W praktyce jednak tak nie jest. Ogólnie sformułowane w ustawie o VAT zasady dotyczące zakresu stosowania kas fiskalnych (czyli właśnie rejestrujących) regulują przepisy wydane na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, czyli obecnie przez ministra finansów.

Amortyzacja kasy

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztem uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego są odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami tej ustawy. Podobne regulacje zawiera także ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zarówno ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jak i ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654) przewidują, że środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze. Jak z tego wynika, podstawowym kryterium decydującym o tym, czy dany składnik majątku należy, czy też nie należy uznawać za środek trwały, jest poza kryterium własności, okres przewidywanego przez podatnika używania tego składnika. Jeśli jest dłuższy niż rok, to taki składnik majątku powinien być zaliczony do środków trwałych.

Co do zasady, przy kwalifikowaniu czy dany składnik jest, czy nie jest środkiem trwałym, znaczenia nie ma natomiast jego wartość. Z uwagi jednak na pewne specyficzne rozwiązania przyjęte zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT można przyjąć, że od zasady tej istnieją pewne wyjątki (dotyczą składników o wartości początkowej nie wyższej niż 3500 zł). Niemniej nawet wówczas trudno uznać, by wartość początkowa składnika była elementem definicji pojęcia środek trwały.

Mimo że przepisy obydwu wspomnianych na wstępie ustaw, a więc zarówno ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT, w przypadku składników majątku przedsiębiorstwa uznawanych za środki trwałe, co do zasady uniemożliwiają jednorazowe zaliczenie wydatków na ich zakup do kosztów uzyskania przychodów, to jednak od zasady tej istnieją pewne wyjątki. Wyjątki, które koniecznie trzeba brać pod uwagę, planując amortyzację dopiero co zakupionego środka trwałego. Od razu wyjaśnijmy sobie jednak, że dotyczy to środków trwałych o stosunkowo niskiej wartości początkowej, bo takiej, która nie przekracza 3500 zł. Dotyczy to także kas rejestrujących.

Po pierwsze, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Oznacza to, że można uznać, że taki składnika majątku, mimo że spełnia wszystkie warunki określone w definicji środków trwałych, środkiem takim jednak nie jest. Trzeba tylko pamiętać, że mimo to, jeżeli jego wartość jest wyższa niż 1500 zł, a podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, składnik ten trzeba wykazać w ewidencji wyposażenia.

Po drugie, można też uznać składnik majątku o wartości nie wyższej niż 3500 zł za środek trwały i dokonać amortyzacji jednorazowej. Przepisy przewidują bowiem, że w przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3500 zł, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym.

W istocie efekt ekonomiczny zaliczenia bezpośrednio do kosztów i dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego jest taki sam. Różna może być tylko data wpisania wydatków do kosztów.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są kosztem uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od tej części wartości środka trwałego, która odpowiada wydatkom poniesionym na nabycie lub wytworzenie środka trwałego, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Postanowienia cytowanych przepisów nie mają moim zdaniem zastosowania do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tej części wartości zakupionej kasy rejestrującej, która została odliczona od VAT należnego. Skoro odliczenie to ma charakter ulgi w podatku od towarów i usług (por. art. 3 pkt 6 Ordynacji podatkowej), to w sensie prawnym jego wartość nie stanowi ani odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, ani też zwrotu poniesionych wydatków.

Amortyzacji kas rejestrujących dokonuje się na zasadach ogólnych. Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa kas.

W przypadku odpłatnego nabycia kas rejestrujących - co w praktyce prawie zawsze następuje w drodze kupna - ich wartość początkową stanowi kwota należna sprzedającemu powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania i pomniejszona o podatek od towarów i usług, jeżeli nabywcy przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego przy zakupie lub prawo do zwrotu różnicy VAT.

Wysokość rocznej stawki amortyzacji uzależniona jest od rodzaju zakupionych przez jednostkę kas rejestrujących. Jeżeli zakupiono komputerowy system kasowy, który spełnia wszystkie wymogi umożliwiające zaliczenie go do zespołu komputerowego, stawka ta wynosi 30 proc. w skali roku. W stosunku do pozostałych kas rejestrujących stawka ta wynosi 20 proc.

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego.

Jeżeli zatem podatnik odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc, robi to począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kasy rejestrujące zostały przyjęte do używania, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową kasy.

PRZYKŁAD

EWIDENCJA ULGI NA KASY

Spółka z o.o. zakupiła sześć kas rejestrujących o wartości brutto 7320 zł. każda. W związku z dokonaniem takiego zakupu spółka nabyła prawo do dokonania odliczenia od podatku należnego kwoty stanowiącej 90 proc. wartości netto (ceny kasy bez podatku od towarów i usług) każdej z tych kas. Równocześnie spółka pamiętała o obowiązującym w tym zakresie ograniczeniu kwoty odliczenia do 700 zł na każdą kasę. W sumie dokonane przez spółkę odliczenie od podatku należnego wyniosło 4200 zł (700 zł x 6 szt. = 4200 zł). Wartość początkowa zakupionych kas wyniosła 36 000 zł (wartość netto, cena bez VAT pojedynczej kasy wynosi 6000 zł, a zatem 6000 zł x 6 szt. = 36 000 zł)

Dokonanie odliczenia ujęte zostało w księgach spółki w sposób następujący:

• stronie Wn konta 222 Rozliczenie należnego VAT - 4200 zł (księgowanie 1),

• po stronie Ma konta 845 Przychody przyszłych okresów - 4200 zł (księgowanie 1)

Rozliczenie przychodów przyszłych okresów w wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych równolegle do tych odpisów, przy założeniu, że stawka odpisów wynosi 20 proc. (miesięczny amortyzacyjny od wszystkich zakupionych i wprowadzonych przez jednostkę do używania kas wynosi [36 000 zł x 20 proc.]: 12 = 600 zł):

• po stronie Wn konta 845 Przychody przyszłych okresów - 600 zł (księgowanie 2)

• po stronie Ma konta 760 Pozostałe przychody operacyjne - 600 zł (księgowanie 2)

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK