| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Prawa majątkowe, prawa autorskie

Jednym ze źródeł przychodów są prawa majątkowe i prawa autorskie (art. 18 u.p.d.o.f.). Jak prawidłowo podkreślił NSA w Katowicach w wyroku z 28 maja 1997 r. (sygn. akt. I SA/Ka 102/96): art. 18 u.p.d.o.f. wymienia jedynie przykładowo, bo używa zwrotu: „w szczególności”, kilka rodzajów praw majątkowych. Jest to jednak katalog otwarty, a zatem jest możliwe zaliczenie do niego także innych praw, nigdzie w ustawie nie wymienionych. Potwierdza to również interpretacja indywidualna z 9 lipca 2008 r. Dyrektora Izba Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB2/415-287/08-2/TW), która dotyczy sprzedaży prawa do nabycia odrębnej własności mieszkania: Z przedstawionego przez zainteresowaną stanu faktycznego wynika, że 25 marca 2008 r. sprzedała ona prawo do nabycia odrębnej własności mieszkania, czyli tzw. ekspektatywę. (...) Natomiast art. 18 u.p.d.o.f., stanowi, iż za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarów i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Zawarte powyżej wyliczenie praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Jednocześnie treść tego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zarówno przychody z wykonywania (wykorzystania) tych praw jak również z ich sprzedaży lub zamiany. Tak więc kwota uzyskana przez zainteresowaną ze sprzedaży prawa do nabycia odrębnej własności mieszkania stanowi przychód z tytułu sprzedaży praw majątkowych.

Dla przychodów z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego należy ustalić koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu. W tej samej wysokości koszty należy ustalić z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną. Koszty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami należy ustalić w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne finansowane bezpośrednio z tego wynagrodzenia. Koszty z tytułu praw autorskich stosujemy bez względu na formę samej umowy, która dotyczy korzystania lub rozporządzenia prawami autorskimi. Stąd mogą być one stosowane zarówno przy umowie o pracę, jak i przy umowie cywilnoprawnej dotyczącej praw autorskich. Natomiast rodzaj umowy decyduje o sposobie rozliczenia zaliczek, ponieważ przy umowie o pracę – mimo stosowania kosztów według stawki 50% – zaliczki odprowadzane są na zasadach stosowanych przy stosunku pracy. Przy umowach cywilnoprawnych dotyczących praw autorskich zaliczki odprowadzane być powinny na zasadach identycznych do tych dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W zeznaniu rocznym dochód z obu tytułów (stosunek pracy, prawa autorskie) łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi według skali.

Dla przychodów z innych praw majątkowych niż omówione powyżej prawa autorskie i pokrewne, stosujemy koszty wynikające z klauzuli art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Za koszt uznajemy wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f. Takie stanowisko potwierdził w interpretacji indywidualnej z 12 grudnia 2008 r. (nr IPPB1/415-1239/08-2/EC) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie: Zgodnie z art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f., dochodem ze źródła przychodów jest, co do zasady, nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania. Z uwagi na fakt, iż u.p.d.o.f. nie określa szczegółowo sposobu ustalania dochodu z praw majątkowych należy oprzeć się na przepisach ogólnych, tzn. ww. art. 9 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są, co do zasady, wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Brak wyłączenia w art. 23 u.p.d.o.f. uzasadnia stwierdzenie, że kosztem uzyskania przychodów będą w niniejszej sytuacji udokumentowane wydatki poniesione przez podatnika na wniesienie własnego udziału do spółki komandytowej. W konsekwencji należy stwierdzić, że kosztem uzyskania przychodu przy zbyciu ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej jest wartość udziału wspólnika do spółki komandytowej z dnia jego wniesienia do spółki (wartość nieruchomości widniejąca w bilansie spółki).

Kosztów ustalonych na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. przy dochodzie z praw majątkowych nie stosuje płatnik przy poborze zaliczki. Stosuje je podatnik w zeznaniu rocznym. Decyduje o tym treść art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.

Zaliczkę od dochodów z praw majątkowych pobrać powinien płatnik, którym są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wypłacające dochody z praw majątkowych. Do końca lutego następnego roku płatnik do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika oraz samemu podatnikowi ma obowiązek przesłać informację PIT-11, która będzie stanowić podstawę wykazania dochodów w zeznaniu rocznym. Jeżeli dochody z praw majątkowych zostały rozliczone przez płatnika, to podatnik może je rozliczyć w zeznaniu PIT- 37 (na podstawie otrzymanej informacji PIT-11), jeżeli w roku podatkowym nie uzyskuje dochodów obligujących go do złożenia PIT-36.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.

1. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Rozliczenie za pomocą formularzy PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38

Przedsiębiorca, który dochody z działalności gospodarczej opodatkował na zasadach ogólnych (według skali) rozliczy się na formularzu PIT-36. Jeśli prowadzi działalność opodatkowaną liniowo, rozliczy się na formularzu PIT-36L. Zeznanie PIT-36L składane jest tylko indywidualnie. Formularz PIT-38 przeznaczony jest m.in. do rozliczenia podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, np. akcji, udziałów.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK