| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Podatek zryczałtowany wykazywany w zeznaniu rocznym

W zeznaniu rocznym nie należy wykazywać zryczałtowanego podatku pobranego przez płatnika od przychodów:

• z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową;

• z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy;

• z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy;

• z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, wypłacanych z funduszu operacyjnego;

• z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 lub 5–9 u.p.d.o.f., jeżeli suma należności określonych w umowie lub umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie kwoty 200 zł, tzw. małe zlecenia;

• od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (podatek w wysokości 75% dochodu);

• z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych;

• od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006;

• z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;

• z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;

• z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;

• z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

• od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;

• od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

• od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu;

• z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;

• od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka;

• od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;

• od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.

W zeznaniu PIT-36, PIT-36L lub PIT-38 rozliczyć należy zryczałtowany podatek od przychodów wymienionych powyżej, jeżeli tego zryczałtowanego podatku nie pobierze płatnik.

W zeznaniu rocznym rozliczyć należy również zryczałtowany podatek od uzyskanych za granicą Polski dochodów z tytułu:

• odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;

• odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;

• odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;

• dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

• udziału w funduszach kapitałowych.

Ten podatek może podlegać rozliczeniu w zeznaniu PIT-36, PIT-36L albo PIT-38, w zależności od innych źródeł przychodów podatnika.

PRZYKŁAD

Jan M. zamieszkały w Polsce posiada lokatę bankową założoną w Szwajcarii. Z tego tytułu uzyskuje odsetki, które w Polsce podlegają opodatkowaniu stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Podatnik za 2010 r. składa jedynie zeznanie PIT-38, z tytułu dochodów uzyskanych z obrotu papierami wartościowymi. W poz. 39 tego zeznania będzie obowiązany do wykazania zryczałtowanego podatku od odsetek uzyskanych z lokaty bankowej w Szwajcarii.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »