| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Darowizny

Odliczeniu podlegają darowizny na cele pożytku publicznego, do których ustawa o działalności pożytku publicznego zalicza m.in. zadania w zakresie:

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

• działalności charytatywnej;

• ochrony i promocji zdrowia;

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

• upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

• działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

• nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

• krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

• upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

• porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

• upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

• ratownictwa i ochrony ludności;

• pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

• upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

• promocji i organizacji wolontariatu.

Katalog tych celów jest więc bardzo szeroki. Formalnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stawia warunek, żeby darowizny były przekazane nie tylko na uprzywilejowane cele, ale również odpowiednim organizacjom, tj.:

• organizacjom pozarządowym (niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, osobom prawnym lub jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom i stowarzyszeniom,

• osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

• stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego.

Za organizacje takie nie uważa się natomiast:

• partii politycznych;

• związków zawodowych i organizacji pracodawców;

• samorządów zawodowych;

• fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że:

– przepisy odrębne stanowią inaczej,

– majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub

– fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki;

– fundacji utworzonych przez partie polityczne;

• spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.

Istotne jest to, że obdarowana organizacja musi realizować cele społecznie użyteczne i spełniać warunki przewidziane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, ale nie musi posiadać formalnie statusu organizacji pożytku publicznego, poprzez odpowiedni zapis w rejestrze. Możliwość odliczenia darowizn na rzecz podmiotów niemających formalnego statusu organizacji pożytku publicznego potwierdzona została w piśmie Ministerstwa Finansów z 15 kwietnia 2004 r. (nr PB3/8214-108/ /WK/04). Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nie każdy podmiot spełnia warunki, aby dokonana na rzecz niego darowizna podlegała odliczeniu. I tak, nie podlegają odliczeniu m.in. darowizny na rzecz:

• samodzielnego publicznego zespołu opieki medycznej,

• szkół publicznych,

• rady rodziców (taki wniosek wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 27 września 2004 r., nr PB5/KD-033-62-1539/04).

Przepisy wyraźnie przewidują, że nie podlegają odliczeniu darowizny na rzecz:

• osób fizycznych,

• osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

W rozliczeniu za 2010 r. oprócz darowizn przekazanych na rzecz polskich organizacji pożytku publicznego podatnik może odliczyć darowiznę przekazaną na rzecz organizacji określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Odliczenie dla europejskich organizacji pożytku publicznego przysługuje pod warunkiem:

• udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do polskiej organizacji pożytku publicznego, realizującą cele objęte ulgą i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, oraz

• istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, lub odrębnych ustaw, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Podatnicy mogą również odliczyć od dochodu darowiznę na cel, jakim jest krwiodawstwo realizowane przez honorowych dawców krwi. W przypadku darowizny na cele krwiodawstwa w dokumencie potwierdzającym darowiznę nie uwzględnia się wartości pobranej krwi.

Kolejną kategorią darowizn podlegających odliczeniu są darowizny na cele kultu religijnego. W przypadku wymienionych wyżej darowizn odliczenie nie może przekroczyć 6% dochodu (licząc też łącznie). Darowizny muszą być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem określającym wartość darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. W przypadku odliczania od dochodu darowizn w postaci towarów opodatkowanych VAT, za kwotę darowizny uznaje się wartość towaru wraz z VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć od VAT.

Dokonujący odliczenia z tytułu darowizny są obowiązani do wykazania w zeznaniu kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego w szczególności jego nazwę i adres. Darowizny podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem lub od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym. Te darowizny podlegają rozliczeniu w poz. 13 i 14 załącznika PIT/O.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Hewalex Leszek Skiba

Firma Hewalex jest polskim producentem kolektorów słonecznych o największym udziale w rynku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK