| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Rozliczenie pracownika przez płatnika

Pracodawca dokonuje rocznego rozliczenia podatku pracownika za 2010 r., jeżeli ten przed 10 stycznia 2011 r. złożył mu oświadczenie PIT-12, że:

• poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów niż:

– dochody opodatkowane ryczałtowo, o których mowa w art. 30 u.p.d.o.f., np. z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową,

– dochody wymienione w art. 30a u.p.d.o.f., m.in. z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika,

– dochody, o których mowa w art. 30b u.p.d.o.f., tj. dochody ze zbycia papierów wartościowych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym,

– dochody z sprzedaży nieruchomości i innych praw z nimi związanych;

• nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem:

– składek na ubezpieczenia społeczne potrąconych przez płatnika ze środków pracownika, które odlicza od dochodu,

– zwróconych płatnikowi świadczeń, od których wcześniej pobrano podatek,

– składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą odlicza od podatku;

• nie korzysta ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko;

• nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została mu zwrócona.

Jeżeli pracownik spełnia te warunki, płatnik może dokonać za niego rozliczenia rocznego podatku na formularzu PIT-40. Płatnik przy dokonywaniu rozliczenia rocznego może:

• uwzględnić koszty uzyskania przychodu udokumentowane imiennymi, okresowymi biletami komunikacji autobusowej, kolejowej, promowej, miejskiej, jeżeli koszty te są wyższe niż koszty zryczałtowane,

• odliczyć od dochodu składki ZUS potrącone przez płatnika, a sfinansowane z wynagrodzenia pracownika, a od podatku odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Na wniosek pracownika (zawarty w PIT-12) płatnik w rozliczeniu podatku rocznego może odliczyć od dochodu zwrócone płatnikowi świadczenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających podatek.

Powyższe warunki powodują, że duża część pracowników jest wyłączona z rozliczenia rocznego podatku przez płatnika. Wyłączeni są m.in. pracownicy, którzy:

• chcą dokonać odliczeń takich jak np. ulga prorodzinna, z tytułu darowizn,

• uzyskują przychody u kilku pracodawców lub z innych źródeł przychodu np. obok etatu prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Podatek wynikający z obliczenia podatku przez płatnika jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że naczelnik właściwego urzędu skarbowego w decyzji określi ten podatek inaczej. Rocznego rozliczenia podatku za 2010 r. płatnik dokonuje na formularzu PIT-40 w terminie do 28 lutego 2011 r. W tym samym terminie płatnik przekazuje egzemplarz rozliczenia pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania pracownika. W przypadku osób objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym egzemplarz rozliczenia rocznego składa się do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Różnicę między podatkiem z rozliczenia rocznego podatku a sumą wpłaconych zaliczek w trakcie roku pobiera się z dochodu za marzec roku następnego.

PRZYKŁAD

Zaliczki wpłacone w 2010 r. wynosiły 981,00 zł. Podatek należny w rozliczeniu rocznym wyniósł 982,00 zł. Różnicę w kwocie 1,00 płatnik pobierze z dochodu za marzec 2011 r.

Na wniosek pracownika powstała różnica może być pobrana z dochodu za kwiecień. Jeżeli stosunek pracy z danym pracownikiem ustanie w styczniu lub lutym 2011 r., różnicę należy pobrać w ostatnim miesiącu, za który pobrano zaliczkę. Pobraną różnicę należy wpłacić na rachunek urzędu właściwego dla płatnika wraz z zaliczkami za dany miesiąc. W przypadku gdy z rozliczenia rocznego wynika nadpłata, należy ją zaliczyć na poczet zaliczki za marzec. Jeżeli dalej pozostaje nadpłata, należy ją zwrócić pracownikowi w gotówce. Zwrot nadpłaty w gotówce następuje przez jej potrącenie z zaliczek.

PRZYKŁAD

Z rozliczenia rocznego podatku przez płatnika wynikła nadpłata w kwocie 300 zł. Zaliczka za marzec wynosiła 220 zł. Płatnik zwróci więc pracownikowi w gotówce 80 zł.

W zeznaniu PIT-40 mogą być również rozliczone inne dochody uzyskiwane za pośrednictwem płatników, tj.:

• dniówki obrachunkowe oraz udziały w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez spółdzielnie,

• emerytury – renty zagraniczne,

• należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

• przychody z działalności wykonywanej osobiście,

• prawa majątkowe, w tym prawa autorskie,

• inne źródła np. świadczenie integracyjne.

Należy mieć na uwadze, że podatnik musi również w przypadku tych innych przychodów spełniać wszelkie warunki do rozliczenia przez płatnika. Rozliczenia płatnik dokonuje do końca lutego następnego roku podatkowego, tj. rozliczenia za 2010 r. należy dokonać do 28 lutego 2011 r. Rozliczenie otrzymuje podatnik oraz urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika, w przypadku osób zagranicznych właściwy urząd dla tych osób. Załącznikami do tego formularza są NIP-3, PIT/R.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Miłkowski

Specjalista w zakresie public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK