| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Zasady odliczania VAT od samochodów

Zasady odliczania VAT od samochodów

Od 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady odliczania i rozliczania podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

SYSTEM KOREKT

Ustawa nowelizująca wprowadza system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy:

• z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzystywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał ten pojazd również do innych celów niż działalność gospodarcza,

• z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu lub przeznacza ten pojazd do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej.

W pierwszym przypadku system korekt nakłada obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego, w drugim natomiast umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 90b ust. 1 ustawy o VAT

Uwaga!

Pojazdy samochodowe o wartości początkowej (wartość tę ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) do 15 tys. zł będą podlegały 12-miesięcznej korekcie.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 90b ust. 6 ustawy o VAT

Uwaga!

Korekcie podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Pozostałe wydatki, w tym związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco (a nie jak przy nabyciu „na własność” – jednorazowo, „z góry”), zatem istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania na bieżąco – w miesiącu dokonania zmiany przeznaczenia pojazdu dokonywana jest zmiana zasad odliczania.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 90b ust. 1 ustawy o VAT

Sprzedaż pojazdu w okresie korekty

Dla celów stosowania systemu korekt przyjęto założenie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczna ze zmianą jego wykorzystywania z „mieszanego” na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. W konsekwencji przy sprzedaży takiego pojazdu podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonego przy nabyciu tego pojazdu podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 90b ust. 2 ustawy o VAT

Uwaga!

Uznanie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczna ze zmianą jego wykorzystania z „mieszanego” na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, powiązane jest z likwidacją zwolnienia od podatku VAT stosowanego przy dostawie takich pojazdów i objęcie tej czynności opodatkowaniem według stawki podstawowej.

PODSTAWA PRAWNA:

• § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Zasady dokonywania korekty

Okres korekty – 60 miesięcy (lub 12 miesięcy) będzie liczony odpowiednio od miesiąca, w którym nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd (w przypadku jego wytworzenia). Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 90b ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT

Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Po upływie okresu korekty wszelkie zmiany wykorzystania pojazdu pozostaną bez wpływu na zrealizowane przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu odliczenie VAT.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 90b ust. 4 ustawy o VAT

PRZYKŁAD 1

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 3 kwietnia 2014 r., który będzie mu służył zarówno do celów prywatnych oraz do opodatkowanej działalności gospodarczej (czyli do celów „mieszanych”). Dane wynikające z faktury: cena netto 100 000 zł, podatek VAT – 23 000 zł.

Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11 500 zł (23 000 zł × 50%), który został odliczony od podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc kwiecień 2014 r.

Podatnik w dniu 10 lutego 2015 r. zmienia wykorzystanie tego samochodu na wykorzystanie wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej (obiektywne kryteria na to wskazują). Podatnik od tej daty będzie wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych (podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu). Podatnik w dniu 15 lutego 2015 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26).

Podatnik w rozliczeniu za miesiąc luty 2015 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 9583 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

 

1

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługiwałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej, w zł

23 000

2 = 1 × 50%

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

11 500

3 = 1 – 2

Kwota podatku nieodliczona w zł

11 500

4

Liczba miesięcy okresu korekty

60

5

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 – 10)

50

6 = (3/4) × 5

Kwota korekty w zł

9 583

PRZYKŁAD 2

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 15 kwietnia 2014 r., który będzie mu służył wyłącznie do opodatkowanej działalności gospodarczej (będzie wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych, podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu). Podatnik w dniu 18 kwietnia 2014 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). Dane wynikające z faktury: cena netto 70 000 zł, podatek VAT – 16 100 zł.

Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 16 100 zł, który został w rozliczeniu za kwiecień 2014 r. odliczony od podatku należnego.

Podatnik od dnia 28 listopada 2017 r. zmienia wykorzystywanie tego samochodu. Będzie go używał również do celów prywatnych.

Podatnik w rozliczeniu za miesiąc listopad 2017 r. będzie obowiązany obniżyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 2281 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

 

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

16 100

2 = 1 × 50%

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługiwałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystywania w działalności gospodarczej i do celów prywatnych, w zł

8 050

3 = 1

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

16 100

4 = 2 – 3

Różnica w zł

– 8 050

5

Liczba miesięcy okresu korekty

60

6

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 – 43)

17

7 = (4/5) × 6

Wielkość korekty w zł

– 2 281

System korekt stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy w stosunku do podatnika, wskutek niezłożenia przez niego informacji w terminie, stosuje się ograniczone prawo do odliczenia VAT przy nabyciu pojazdu. W konsekwencji po „nieterminowym” złożeniu takiej informacji podatnik uprawniony będzie do dokonania korekty, jednakże jej zakres uzależniony będzie od momentu, kiedy taka informacja zostanie złożona.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 90b ust. 3 ustawy o VAT

W przypadku wykorzystywania przez podatnika pojazdu samochodowego również do czynności zwolnionych od podatku (bez prawa do odliczeń) kwota korekty powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ustawy o VAT zastosowaną przez podatnika przy odliczeniu podatku naliczonego.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 90b ust. 5 ustawy o VAT

PRZYKŁAD 3

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 25 maja 2014 r., który będzie mu służył do celów „mieszanych”: zarówno do celów prywatnych oraz do celów działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej. Dane wynikające z faktury: cena netto 100 000 zł, podatek VAT – 23 000 zł. Obroty z opodatkowanej działalności gospodarczej w obrotach z całej działalności gospodarczej za 2013 r. stanowiły 90% (proporcja zastosowana przy odliczeniu). Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11 500 zł (23 000 zł × 50%). W rozliczeniu za maj 2014 r. podatnik odliczył od podatku należnego podatek naliczony w wysokości 10 350 zł (11 500 zł × 90%).

Podatnik w dniu 12 marca 2015 r. zmienia wykorzystywanie tego samochodu na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. Podatnik od tej daty będzie wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych, podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu. Podatnik w dniu 15 marca 2015 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26).

Podatnik w rozliczeniu za miesiąc marzec 2015 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 8625 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

 

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

23 000

2 = 1 × 90%

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługiwałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej, w zł

20 700

3 = 2 × 50%

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

10 350

4 = 2 – 3

Kwota podatku nieodliczona w zł, z uwzględnieniem proporcji zastosowanej przy odliczeniu w zł

10 350

5

Liczba miesięcy okresu korekty

60

6

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 – 10)

50

7 = (4/5) × 6

Wielkość korekty w zł

8 625

System korekt w okresie przejściowym

Wprowadzony system korekt dotyczy pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia 1 kwietnia 2014 r. Na zasadzie wyjątku systemem korekt w zakresie zwiększenia podatku naliczonego do odliczenia zostaną jednak objęte przypadki dokonania od dnia 1 kwietnia 2014 r. sprzedaży pojazdów samochodowych zakupionych przed tym dniem, objętych dotychczasowym ograniczonym prawem do odliczania podatku (ograniczenie do 50% lub 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł).

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 11 ustawy nowelizującej

PRZYKŁAD 1

Podatnik prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznego w październiku 2012 r. nabył samochód osobowy. Dane wynikające z faktury: cena netto 80 000 zł, podatek VAT – 18 400 zł (80 000 zł × 23%). Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 6000 zł, który został w rozliczeniu za październik 2012 r. odliczony od podatku należnego. W kwietniu 2014 r. podatnik sprzedaje ten samochód (sprzedaż opodatkowana). Podatnik w rozliczeniu za miesiąc kwiecień 2014 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 8680 zł.

Sposób wyliczenia korekty:

Lp.

Wyszczególnienie

 

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

18 400

2

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

6 000

3 = 1 – 2

Kwota podatku nieodliczona w zł

12 400

4

Liczba miesięcy okresu korekty

60

5

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 – 18)

42

6 = (3/4) × 5

Wielkość korekty w zł

8 680

PRZYKŁAD 2

Podatnik nabył samochód osobowy w dniu 25 maja 2014 r., który będzie mu służył zarówno do celów prywatnych oraz do działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej. Dane wynikające z faktury: cena netto 100 000 zł, podatek VAT – 23 000 zł. Obroty z opodatkowanej działalności gospodarczej w obrotach z całej działalności gospodarczej za 2013 r. stanowiły 90% (proporcja zastosowana przy odliczeniu). Podatek naliczony w tym przypadku wyniósł 11 500 zł (23 000 zł × 50%). W rozliczeniu za maj 2014 r. podatnik odliczył od podatku należnego 10 350 zł (11 500 zł × 90%).

Podatnik w dniu 12 marca 2015 r. sprzedaje samochód. Podatnik w rozliczeniu za miesiąc marzec 2015 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 10 465 zł.

Sposób wyliczenia korekty (podstawą obliczenia korekty jest zarówno art. 90b, jak i art. 91 ust. 4–6 ustawy o VAT):

Lp.

Wyszczególnienie

 

1

Kwota podatku wynikająca z faktury w zł

23 000

2

Kwota stanowiąca 50% podatku naliczonego z faktury w zł

11 500

3 = 1 × 90%

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, jaka przysługiwałaby w chwili nabycia, jeżeli samochód byłby przeznaczony do wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej, w zł

20 700

4 = 3 × 50%

Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia w zł

10 350

5 = 3 – 4

Kwota podatku nieodliczona z uwzględnieniem proporcji zastosowanej przy odliczeniu w zł

10 350

6

Liczba miesięcy okresu korekty wynikająca z art. 90b

60

7

Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60 – 10)

50

8 = (5/6) × 7

Wielkość korekty wynikająca z art. 90b w zł

8 625

9

Liczba lat okresu korekty wynikająca z art. 91

5

10

Liczba lat pozostałego okresu korekty

4

11 = (1–3)/9 × 10

Wielkość korekty wynikająca z art. 91 ust. 4–6 w zł

1 840

12 = 8 + 11

Łączna wielkość korekty w zł

10 465

Uwaga!

Należy pamiętać o rozliczeniu z tej sprzedaży podatku należnego (od dnia 1 kwietnia 2014 r. nie obowiązuje już bowiem zwolnienie od podatku stosowane przy sprzedaży tego rodzaju pojazdów).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK