Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Samochód w firmie

Czy samochód osobowy można amortyzować

Jak amortyzować samochód osobowy wykorzystywany w działalności gospodarczej i co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przy eksploatacji samochodu osobowego?

Nabycie i wprowadzenie samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych pozwala na uznanie wydatków związanych z jego użytkowaniem i eksploatacją za koszty uzyskania przychodów - oczywiście o ile te wydatki pozostają w związku z uzyskiwanymi przychodami. Wydatki poniesione na nabycie samochodu osobowego będą co do zasady stanowiły podstawę amortyzacji podatkowej. Podatnicy są obowiązani dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodu osobowego, do jego pełnego zamortyzowania. Takie odpisy amortyzacyjne są kosztami uzyskania przychodu. Istotne jest jednak, że odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro są z katalogu kosztów podatkowych wyłączone.
Podstawową stawką amortyzacyjną jest stawka roczna 20 proc. Jeżeli jednak podatnik wprowadzi po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych samochód używany lub ulepszony, będzie uprawniony do indywidualnego ustalenia stawki amortyzacyjnej. W takim przypadku okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Używany samochód osobowy w rozumieniu ustawy o PIT to taki, który zanim został nabyty przez podatnika, był wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy. Okoliczność tę podatnik powinien udowodnić. Z kolei o ulepszonym samochodzie osobowym można mówić w sytuacji, gdy przed wprowadzeniem takiego samochodu do ewidencji podatnik poniósł na jego ulepszenie wydatki stanowiące co najmniej 20 proc. jego wartości początkowej.
Warto zauważyć, że amortyzacja samochodu osobowego nie zawsze będzie konieczna. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PIT, środkami trwałymi są m.in. środki transportu, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Jeżeli więc podatnik nabędzie samochód osobowy i dokona jego zbycia przed upływem roku - będzie uprawniony rozpoznać całą kwotę wydatkowaną na nabycie tego samochodu jako koszt uzyskania przychodów. Podobnie - w sytuacji, gdy podatnik nabywa samochód osobowy, którego wartość początkowa nie przekracza 3500 zł - nie jest on obowiązany dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tego składnika majątku. W takim przypadku podatnik może rozpoznać wydatek poniesiony na nabycie samochodu osobowego jako koszt uzyskania przychodów w miesiącu oddania samochodu do używania.
Większość wydatków związanych z eksploatacją (używaniem) samochodu będzie stanowić koszty uzyskania przychodów. Ustawa o PIT nie formułuje w tym zakresie szczegółowych wymogów. Jak stwierdził NSA, w pojęciu używanie mieszczą się wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu, których poniesienie jest niezbędne, aby samochód mógł funkcjonować. Do wydatków tych można zaliczyć wydatki na bieżącą eksploatację (paliwo, oleje, części zamienne, konserwacje i drobne naprawy), opłaty za korzystanie z parkingu itp. (wyrok z 28 maja 1998 r., I SA/Gd 760/97).
Warto pamiętać, że niektóre wydatki nie będą mogły zostać rozpoznane jako koszty podatkowe, a jako inwestycje zwiększające wartość początkową samochodu osobowego. Będą to wydatki przekraczające 3500 zł, poniesione na ulepszenie samochodu, poprzez jego rozbudowę, przebudowę czy modernizację (np. montaż klimatyzacji czy instalacji gazowej). W takim przypadku zwiększą one wartość początkową amortyzowanego samochodu.Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?