Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Jak księgować leasing

Ewidencja leasingu

Umowa leasingu charakteryzuje się tym, że jedna ze stron (leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy) prawo do użytkowania określonego składnika aktywów na uzgodniony okres za opłatą lub serią opłat. Ewidencja tej umowy w księgach rachunkowych obu stron będzie uzależniona od jego zaklasyfikowania do kategorii leasingu finansowego lub operacyjnego. Należy jednak pamiętać, że prawo podatkowe i bilansowe odmiennie kwalifikuje kategorie leasingu. Ta sama umowa może stanowić leasing finansowy dla celów ewidencji księgowej, natomiast dla celów podatkowych leasing operacyjny lub odwrotnie.

Leasing finansowy w ujęciu podatkowym
Przepisy podatkowe w definiowaniu leasingu odwołują się do kodeksu cywilnego. Zastrzegają jednak, że inne umowy, które posiadają cechy właściwe dla umów laesingowych, traktuje się również jak umowy leasingu. Ustawa podatkowa nie posługuje się terminami "leasing finansowy" i "operacyjny" jednak w praktyce taki podział jest stosowany.
Leasing finansowy jest taką formą umowy, która pozwala korzystającemu (leasingobiorcy) na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu podlegającego leasingowi. Leasing zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) będzie kwalifikowany jako finansowy (art. 17f ustawy), jeżeli zostaną równocześnie spełnione poniższe warunki:
• umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
• suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
• umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.
Przy tym rodzaju umowy mamy do czynienia z ratą leasingową, która dzieli się na część:
- kapitałową (spłata wartości początkowej przedmiotu leasingu) oraz
- odsetkową (zysk leasingodawcy).
Przychodem leasingodawcy będzie tylko część odsetkowa raty. Warto w związku z tym pamiętać, że wydatki, które finansujący ponosi na nabycie lub wytworzenie (którą ustala się zgodnie z art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) aktywów przekazywanych w leasing, nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (rata kapitałowa nie będzie przychodem).
Kosztami podatkowymi po stronie leasingobiorcy będzie tylko rata odsetkowa. Korzystający nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów z kapitałowej części, ponieważ to on będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych, które taki koszt stanowią.
WAŻNE
Prawo bilansowe i podatkowe odmiennie klasyfikują umowę leasingu finansowego i operacyjnego.
LEASING W KODEKSIE CYWILNYM
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Korzystający z kolei zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
Leasing operacyjny w ujęciu podatkowym
Umowa będzie miała charakter leasingu operacyjnego wtedy, gdy łącznie zostaną spełnione dwa z poniższych warunków:
• została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
• suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
W związku z tym rodzajem umowy, finansujący będzie zaliczał do kosztów podatkowych całą otrzymaną z tytułu leasingu opłatę. On też będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych przekazanego w leasing aktywa, które będą stanowiły koszt uzyskania przychodów. Leasingobiorca natomiast całą ratę leasingową będzie traktował jako koszt podatkowy.
LEASING WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO LUB PODATKOWEGO
Małe i średnie jednostki mogą kwalifikować umowy leasingu dla celów bilansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości bądź zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Decyzję podejmuje kierownik jednostki, biorąc pod uwagę zasadę rzetelnego i jasnego przedstawienia obrazu jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.


1 2 3 4 5


HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?