Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Jak rozliczać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Moment powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uregulowany jest w art. 20 ust. 5-9 ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Czy w przypadku, gdy przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury?

Ta ostatnia reguła ma odpowiednie zastosowanie także do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od odbiorcy całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Z powyższej regulacji wynika, że obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą najwcześniejszego zaistnienia jednego z następujących zdarzeń: wystawienia faktury przez zagranicznego dostawcę, albo upływu 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Oznacza to, że samo dokonanie płatności bez wystawienia faktury nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Warto także zauważyć, że przepisy o podatku od towarów i usług wiążą powstanie obowiązku podatkowego z wystawieniem faktury, a nie jej otrzymaniem przez polskiego odbiorcę. W konsekwencji, przesłanie faktury z opóźnieniem, np. kilkumiesięcznym, może prowadzić do sytuacji, w której podmiot polski będzie zobowiązany do dokonania korekty deklaracji VAT i wykazania transakcji w miesiącu wystawienia faktury przez zagranicznego dostawcę.
Przepisy o podatku od towarów i usług regulują także powstanie obowiązku podatkowego z tytułu przemieszczenia własnych towarów podatnika podatku od wartości dodanej z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, gdy ustaną okoliczności wyłączające opodatkowanie takiego przemieszczenia jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Na przykład, przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jeżeli towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju, pod warunkiem że od momentu, w którym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu opuszczenia przez nie terytorium kraju, w wykonaniu czynności odpowiadającej wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, nie upłynęło więcej niż 90 dni.
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustania okoliczności uzasadniających wyłączenie z opodatkowania wewnątrz- wspólnotowego nabycia towarów. Jeżeli więc powyższy termin 90 dni nie będzie dochowany, obowiązek podatkowy powstanie 91 dnia od przywozu towaru na terytorium Polski.
Ustawa reguluje ponadto w sposób szczególny moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania towaru, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.


Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?