Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Nadpłata i jej zwrot według organów podatkowych

Nie zawsze nadpłatę wypłaci podatnikowi urząd skarbowy

Jeżeli rocznego rozliczenia PIT dokonuje za podatnika pracodawca na formularzu PIT-40 i wynika z niego nadpłata, do zwrotu podatku zobowiązany jest płatnik, a nie urząd skarbowy.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Od maja 2005 roku podatnik pracuje w zakładzie masarskim, a pracodawca uzyskane przez podatnika dochody w 2005 roku rozliczył na formularzu PIT-40, z którego wynika nadpłata w kwocie 167,38 zł. Czy tę nadpłatę powinien zwrócić urząd skarbowy?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji (PIT-4) w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu zaistnienia zdarzenia. W przypadku niedopełnienia przez płatnika tych czynności, obowiązek zwrotu nadpłaty nadal ciąży na pracodawcy, który powinien złożyć korektę deklaracji PIT-4, wykazując w niej kwoty pobranych zaliczek pomniejszone o kwotę zwróconej nadpłaty.
W omawianej sytuacji rozwiązanie umowy o pracę nie zwalnia pracodawcy z obowiązków płatnika, stąd w przypadku podatnika zwrot nadpłaty powstałej w wyniku rocznego rozliczenia na formularzu PIT-40 ciąży na pracodawcy.

Postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 2 października 2006 r., nr PDII/415-19/AG/06.

OPINIA
ADAM MARIUK
menedżer, firma Deloitte

Przepisy ustawy o PIT ustanawiają szczególny sposób zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania rocznego składanego w trybie art. 37 ustawy o PIT. W myśl tego artykułu, płatnik - jeżeli spełnione są określone warunki - przygotowuje i składa zeznanie za podatnika, jest również zobowiązany do zwrotu nadpłaty przypadającej podatnikowi. Jednocześnie płatnik nie ponosi sam ekonomicznych kosztów nadpłaty, ale potrąca ją z zaliczki od dochodów podatnika za marzec albo zwraca w gotówce pomniejszając ogólną kwotę zaliczek.
Biorąc to pod uwagę, podatnik, który rozwiązał już umowę o pracę znajduje się w sytuacji, w której powinien domagać się zwrotu nadpłaty od byłego pracodawcy, jednocześnie nie mając prawa do żądania takiego zwrotu bezpośrednio od urzędu skarbowego. W takim wypadku sytuacja podatnika względem płatnika może być słabsza niż wobec urzędu, szczególnie w sytuacjach, w których płatnik nie dokonuje zwrotu nadpłaty.


Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?