Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych środki trwałe

Jak ująć sprzedaż środka trwałego

Przychód ze sprzedaży środka trwałego księguję na koncie zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. Natomiast część niezamortyzowaną w pozycji strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. Czy w rachunku zysków i strat wykazuje się tę wartość per saldo, czy każdą operację w oddzielnej pozycji (zysk i strata)?

Przychody i koszty ze sprzedaży środka trwałego w trakcie okresu sprawozdawczego księguje się odpowiednio na kontach pozostałe przychody i koszty operacyjne. Natomiast na koniec tego okresu w rachunku zysków i strat w pozycji zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wykazuje się saldo sumy wszystkich przychodów należnych ze zbycia środków trwałych i ich księgowej wartości netto, powiększonej o koszty związane z ich sprzedażą.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przez pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane: ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji.
W świetle powyższego w trakcie okresu sprawozdawczego przychody ze zbycia środka trwałego (w tym sprzedaży) zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych - konto 76-0 i odpowiednio w analityce przychody ze sprzedaży środków trwałych. Natomiast nieumorzona wartość netto zbywanego środka trwałego odnoszona jest w ciężar konta 76-1, pozostałe koszty operacyjne z właściwym rozwinięciem w analityce jako pozostałe koszty operacyjne związane ze zbyciem tego składnika majątku.
Przykładowa ewidencja księgowa operacji sprzedaży środka trwałego powinna przebiegać w następujący sposób: 1) wartość środka trwałego w cenie sprzedaży netto: Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne", Ma konto 22 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT, (jeżeli nie jest towarem używanym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług), Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki", 2) wyksięgowanie z ewidencji bilansowej środka trwałego w związku z jego sprzedażą: Wn konto 07 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych", Ma konto 01 "Środki trwałe", Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", Ma konto 01 "Środki trwałe".
Towary używane są zwolnione z podatku od towarów i usług. Przez takie towary ustawa o podatku od towarów usług rozumie: budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej pięć lat oraz pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.
W rachunku zysków i strat (odpowiednio w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym) wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (w tym środków trwałych) wykazuje się w pozycji G.I lub D.I. - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych albo w pozycji H.I lub E.I - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.
W wymienionych wyżej pozycjach podaje się saldo (różnicę) sumy wszystkich przychodów ze zbycia (sprzedaży, likwidacji oraz nieodpłatnego przekazania) środków trwałych i ich księgowej wartości netto, powiększonej o poniesione koszty związane ze zbyciem tych składników.
A zatem w rachunku zysków i strat prezentuje się łączny wynik ze sprzedaży środków trwałych, a zysk lub strata z tych operacji stanowią odpowiednio pozostałe przychody i koszty operacyjne.
KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
doradca podatkowy, Rödl & Partner
PODSTAWA PRAWNA
- Art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b), art. 42 ust. 2 oraz art. 47 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
- Art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).


Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?