Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Jak księgować środki trwałe

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostki
Inwentaryzacja środków trwałych
Uregulowania dotyczące zasad i terminów inwentaryzacji składników aktywów jednostki (w tym także składników środków trwałych) znajdują się w rozdziale 3 zatytułowanym "Inwentaryzacja" ustawy o rachunkowości.
Artykuł 26 ust. 1 pkt 1 przewiduje, że inwentaryzację środków trwałych (oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie) jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Ponadto - zgodnie z artykułem 26 ust. 3 ustawy - na ostatni dzień każdego roku obrotowego jednostki przeprowadzają także inwentaryzację środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, oraz gruntów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników (jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe).
Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.
Termin inwentaryzacji środków trwałych uważa się za dotrzymany, jeżeli inwentaryzację rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15. dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego w drodze inwentaryzacji salda przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły miedzy datą inwentaryzacji a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.
ZAPAMIĘTAJ
W odniesieniu do środków trwałych (oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie) znajdujących się na terenie strzeżonym częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymaną, jeżeli przeprowadzono ją raz w ciągu 4 lat.
Inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub upadłości. W przypadku połączenia lub podziału jednostek, z wyjątkiem spółek kapitałowych, strony mogą w drodze umowy pisemnej odstąpić od inwentaryzacji. Zgodnie z art. 27 ustawy o rachunkowości, przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.
HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?