Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Praktyczny przewodnik po wzorach pism podatkowych

Wzory pism podatkowych

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że wiele z omówionych tu pism, np. odwołanie od decyzji urzędu skarbowego czy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, wymaga daleko głębszej wiedzy podatkowej, niż tylko zasady sporządzenia danego pisma. Znajomość tych zasad daje nam narzędzie, które przy odpowiednim zastosowaniu oraz przy użyciu odpowiednich argumentów pomoże pozytywnie załatwić naszą sprawę. Nie mogliśmy ich jednak pominąć, ponieważ bez znajomości tego narzędzia nie można przeprowadzić danej sprawy, także i tej wiedzy nie da się przecenić. Czytelnikom zwracamy uwagę na omówiony tu nowy wniosek w sprawie uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej ORD-IN. Ustawodawca przewidział dla niego urzędowy wzór, ale to podatnik musi go wypełnić.

Instytucja czynnego żalu

Instytucja czynnego żalu pozwala sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego na uchylenie się od kary. Nie podlega bowiem karze sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu. Instytucja czynnego żalu wiąże się z koniecznością uiszczenia w całości wymagalnej należności publicznoprawnej uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia - uiścić ich równowartość pieniężną. Instytucja czynnego żalu nie ma przy tym zastosowania wobec sprawcy, który:

1) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,

2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,

3) zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku,

4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Warto również podkreślić, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe osoba, która złożyła prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiściła, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

O przestępstwie lub wykroczeniu podatnik powinien zawiadomić organ ścigania (w kwestii uszczuplenia podatku będzie to urząd skarbowy), w którym należało rozliczyć uszczuplony podatek. Takie zawiadomienie w praktyce można także skierować do innego organu dochodzenia, np. policji. Składając zawiadomienie o przestępstwie, należy "ujawnić istotne okoliczności czynu". W takiej sytuacji czynny żal jest skuteczny. W praktyce podatnik nie jest zobowiązany do podawania szczegółowej kwoty uszczuplenia. Wystarczy podać dane, na podstawie których urząd skarbowy sam będzie mógł ustalić kwotę uszczuplonego podatku. Aby można było czynny żal uznać za skuteczny, należy także - jeśli taka sytuacja miała miejsce - ujawnić osoby, które współdziałały przy popełnieniu czynu.

1.1. Czynny żal dotyczący zaniżenia zobowiązania podatkowego

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

1.2. Czynny żal dotyczący nieterminowego złożenia deklaracji

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przed złożeniem wniosku warto pamiętać, że złożony wniosek musi zawierać: wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz adres (adres miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP), oznaczenie adresata. Czynny żal w zasadzie to dążenie sprawcy czynu zabronionego do naprawienia wyrządzonej szkody lub zapobieżenia skutkom swojego zachowania. Następstwem takiego działania może być złagodzenie konsekwencji związanych z popełnieniem czynu karalnego. Z uwagi na przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego (finansowe interesy Skarbu Państwa bądź samorządu terytorialnego) instytucja ta rezygnuje z represji karnej wobec sprawcy czynu zabronionego na rzecz wyrównania uszczerbku finansowego. Jeżeli pismo zostało skierowane do niewłaściwego organu, ma on obowiązek przekazać je właściwemu organowi, o czym organ zobowiązany jest powiadomić wnoszącego. Złożone zawiadomienie musi zawierać informację na temat "istotnych okolicznościach czynu", oraz powinno wskazywać ewentualne osoby, które współdziałały przy popełnianiu czynu. Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

- w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,

- po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Dowodem ukierunkowania instytucji czynnego żalu na zaspokojenie interesów fiskalnych Skarbu Państwa, niejako z pierwszeństwem przed potrzebą i chęcią ukarania sprawcy czynu zabronionego, jest odstąpienie przez ustawodawcę od wymogu, aby zaległość, jaka powstała w wyniku popełnienia czynu zabronionego, została uregulowana przez samego sprawcę. W ten sposób instytucja czynnego żalu stała się dostępna dla osób, które - z jakichś względów - nie stać na wyrównanie szkody, jaką poniósł fiskus. Świadczy o tym ustawowy zapis " w wyznaczonym terminie uiszczono" (poprzednie brzmienie regulacji: "w wyznaczonym terminie sprawca uiścił").

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?