Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Jak wypełnić zeznanie PIT-36

Kiedy można odliczyć stratę w podatku dochodowym

Czy zmiana formy działalności gospodarczej z działalności prowadzonej samodzielnie na prowadzoną w formie spółki cywilnej pozbawia podatnika możliwości odliczenia poniesionej straty z lat poprzednich?

JOLANTA SZYMAŃSKA

doradca podatkowy, Kancelaria Prawno-Rachunkowa Andrzej T. Prelicz Jolanta Szymańska w Katowicach

Jednym z problemów pojawiających się w trakcie zamknięcia roku podatkowego jest sposób rozliczenia straty osiągniętej w danym roku.

Jeżeli w danym roku koszty były wyższe od uzyskanego przychodu, podatnik poniósł stratę. W następnych latach podatnik może pomniejszyć uzyskany dochód o straty z lat ubiegłych zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stratę można rozliczyć w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych. Oznacza to, że stratę poniesioną w roku 2007 będzie można odliczyć od dochodu od 2008 do 2012 roku.

Strata nie musi być odliczona w równych ratach, jednak w żadnym roku nie może przekroczyć 50 proc. osiągniętej w jednym roku podatkowym straty. Oznacza to, że o ile uzyskany dochód w kolejnych latach będzie wystarczająco wysoki, to minimalny okres odliczania straty będzie można ograniczyć do dwóch kolejnych lat (2 x 50 proc.) następujących po roku poniesienia straty. Maksymalny okres odliczania straty to pięć lat. Po upływie pięciu lat od roku, w którym podatnik poniósł stratę, traci on prawo do odliczeń za dany rok podatkowy.

Jeżeli podatnik przez kolejne dwa lata, np. w 2006 i 2007 roku poniósł stratę, a w 2008 roku uzyska dochód, to może pomniejszyć dochód 2008 roku maksymalnie o 50 proc. straty uzyskanej w 2006 roku i 50 proc. straty z 2007 roku. Przy czym może dokonywać odliczenia straty już w trakcie 2008 roku, obliczając zaliczki z tytułu podatku dochodowego za poszczególne miesiące, nie musi czekać do czasu złożenia zeznania rocznego.

Strata może być odliczona wyłącznie od dochodu z tego samego źródła, z którego została poniesiona.

Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej, np. z działalności prowadzonej samodzielnie na prowadzoną w formie spółki cywilnej (i odwrotnie), nie pozbawia podatnika możliwości odliczenia poniesionej straty z lat poprzednich. Podatnikiem pozostaje bowiem nadal osoba fizyczna rozliczająca dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Również zmiana formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej z zasad ogólnych (według skali podatkowej lub podatkiem liniowym) na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie pozbawia możliwości rozliczenia straty. W tym przypadku podatnik pomniejsza przychody, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przepisy dotyczące odliczenia straty mają zastosowanie do strat poniesionych z tytułu: pozarolniczej działalności gospodarczej; z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych ustalany będzie na podstawie ksiąg; odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka); odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających; a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Nie ma możliwości rozliczenia strat z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

(KT)

PODSTAWA PRAWNA

Art. 9 i art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?