Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Opodatkowanie dochodów z likwidacji działalności gospodarczej

Zakończenie działalności gospodarczej

Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w zakresie podatkowym powoduje przede wszystkim obowiązek powiadomienia o tym fiskusa. Za datę likwidacji działalności uważa się datę określoną w zawiadomieniu. Zakończenie działalności wymaga przede wszystkim rozliczenia podatku dochodowego. W zależności od formy opodatkowania konieczne jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego odpowiedniego zawiadomienia o likwidacji działalności, sporządzenie remanentu likwidacyjnego (z wyjątkiem działalności opodatkowanej kartą podatkową) oraz opłacenie podatku od dochodu z likwidacji. Podatnicy VAT zaprzestanie wykonywania czynności objętych tym podatkiem zgłaszają na formularzu VAT-Z. Likwidacja działalności wymaga również zaktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym w terminie 30 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności (14 dni w przypadku podatników VAT lub akcyzy).

Remanent likwidacyjny

Obowiązki osoby fizycznej, która likwiduje działalność gospodarczą zarówno jednoosobową, jak i prowadzoną w ramach spółki osobowej w zakresie podatku dochodowego, zależą od formy opodatkowania. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), a zatem na zasadach ogólnych lub według 19-proc. stawki liniowej, występuje konieczność sporządzenia spisu z natury na dzień zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej (remanent likwidacyjny).

Obowiązek sporządzenia remanentu wynika pośrednio z art. 24 ust. 3 ustawy o PIT, który reguluje zasady określania dochodu na dzień likwidacji firmy. Dla ustalenia dochodu z likwidacji konieczna jest bowiem znajomość wartości pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykorzystywaną działalnością, niebędących środkami trwałymi. Wartość ta może być ustalona jedynie w oparciu o sporządzony remanent likwidacyjny.

Konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego wynika natomiast wprost z regulacji odrębnych ustaw. Przepis par. 27 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów precyzuje obowiązek sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, m.in. w razie likwidacji działalności. Zgodnie z par. 28 ust. 4 rozporządzenia o zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy są zobowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Z kolei przepis art. 26 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi o obowiązku sporządzenia remanentu przez podmioty prowadzące księgi rachunkowe na dzień zakończenia działalności jednostki oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub upadłości.1 2 3 4 5 6 7 8


Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?