Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Poradniki

Poradniki

Jak rozliczyć akcje promocyjne

Księgowanie towarów przekazanych na potrzeby reprezentacji i reklamy

Zakupiliśmy długopisy i kalendarze z logo firmy, adresem i numerami telefonów. Faktura zakupu została zaksięgowana w koszty oraz odliczony został VAT. Jednocześnie wystawiona została faktura wewnętrzna, na podstawie której VAT został naliczony. Jak zaksięgować fakturę wewnętrzną i czy stanowi ona przychód dla przedsiębiorstwa?

RADA
Czynności te stanowią przekazanie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy. Powinny zostać udokumentowane fakturami wewnętrznymi. Faktura wewnętrzna jest wystawiana tylko dla celów podatku VAT i tylko wynikający z niej podatek VAT podlega księgowaniu. Kwota netto zawarta w fakturze wewnętrznej nie jest przychodem i nie podlega księgowaniu. Ewidencja w uzasadnieniu.
UZASADNIENIE
Zgodnie uregulowaniami ustawy o VAT (art. 7 ust. 2) opodatkowaniu podlega przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. Dotyczy to w szczególności:
• przekazania lub zużycia towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
• wszelkiego innego przekazania towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny,
jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Podstawą opodatkowania w przypadku przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje - koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów (art. 29 ust. 10 ustawy o VAT). Stawką właściwą w przypadku przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy jest stawka stosowana przy odpłatnej dostawie takich towarów.
Obowiązek podatkowy przy czynnościach przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy powstaje z chwilą przekazania towarów. Przepisy ustawy o VAT (art. 106 ust. 7) stanowią, że czynności przekazania towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy powinny zostać udokumentowane fakturami wewnętrznymi. Faktury te można wystawić w jednym egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku VAT.
Ustawa przewiduje możliwość wystawienia jednej faktury wewnętrznej za dany okres rozliczeniowy. Faktura wewnętrzna jest wystawiana tylko dla celów podatku VAT i tylko wynikający z niej podatek VAT podlega księgowaniu. Kwota netto zawarta w fakturze wewnętrznej nie jest przychodem i nie podlega księgowaniu.
Ewidencja księgowa
1. Przekazanie towarów lub materiałów na potrzeby reprezentacji i reklamy:
a) wartość w cenach zakupu:
Wn konto zespołu 4 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5 (w analityce konto 409 "Pozostałe koszty - koszty reprezentacji i reklamy"),
Ma konto 310 "Materiały" lub konto 330 "Towary" - jeżeli zostały wydane z magazynu lub
Ma konto 300 "Rozliczenie zakupu" - jeśli zostały wydane bezpośrednio po zakupie, z pominięciem magazynu;
b) podatek VAT należny podlegający zarachowaniu na uznanie urzędu skarbowego (w wysokości wynikającej z faktury wewnętrznej):
Wn konto zespołu 4 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5 (w analityce konto "Podatki i opłaty"),
Ma konto 222 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego".
Przepisów art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).
Prezentami o małej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób. Ewidencja taka nie jest wymagana, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł. Natomiast przez próbkę rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.
Ewidencja księgowa prezentów o małej wartości przekazanych na cele reklamy - jednostka prowadzi ewidencję osób otrzymujących prezenty
Monitor księgowego z dnia 2005-12-01


HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?